Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

27 lutego 2024

Szkolenie e-learningowe „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia w szkole. Od diagnozy do ewaluacji”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia w szkole. Od diagnozy do ewaluacji”. Szkolenie skierowane jest do pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych oraz specjalistów i nauczycieli-konsultantów
z placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin szkolenia: 04- 29 marca 2024 r.

Cele szkolenia:

 1. Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej.
 2. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania planu działań prozdrowotnych na podstawie wybranego problemu priorytetowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi materiałami w ramach programu szkolenia.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia będzie dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

22 lutego 2024

23 lutego 2024 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Na początku czerwca 2023 r. ponad 4600 uczniów objęto badaniem przeprowadzonym na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie to dotyczyło diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce.

Więcej informacji na temat diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce.

W raporcie wskazano m.in. następujące wnioski:

 • młodzieży brakuje ruchu, aktywności fizycznej;
 • co drugi uczeń nie ma energii do podejmowania aktywności;
 • dziewczęta nastoletnie zgłaszały obniżenie nastroju i niechęć do działania;
 • niezadowolenie z siebie wskazał co czwarty szóstoklasista i co trzeci uczeń szkoły ponadpodstawowej;
 • co piąty uczeń uważa, że rodzice nie poświęcają mu wystarczająco dużo czasu.

Psychiatra Justyna Łobacz na konferencji „Nie bądź obojętny… – o zdrowiu psychicznym i kryzysach emocjonalnych raz jeszcze” organizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w dn. 22.02.2024 r. wskazywała na podstawowe objawy zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków. Są nimi utrzymujące się przez przynajmniej dwa tygodnie:

 • obniżony nastrój lub rozdrażnienie,
 • ograniczenie zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności.

Dodatkowo mogą się m.in. pojawić:

 • bezsenność lub nadmierna senność,
 • pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe,
 • zmęczenie lub poczucie braku energii,
 • spadek masy ciała lub brak oczekiwanego przyrostu masy ciała,
 • poczucie braku własnej wartości, nieadekwatne poczucie winy,
 • zwiększona męczliwość.

Temat depresji oraz potrzeba upowszechniania wiedzy w zakresie jej objawów i zachęcanie do podejmowania leczenia są na tyle ważnymi zagadnieniami, że Ministerstwo Zdrowia w 2004 r. ustanowiło 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Pracownicy oświaty są szkoleni w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń depresyjnych, są także zobligowani do udzielania pomocy uczniom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonej w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczęli w ramach zainaugurowanego wczoraj Tygodnia Zdrowia Psychicznego spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozmowy z pracownikami oświaty na temat wypalenia zawodowego.

Więcej informacji na temat inauguracji Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnymi dostępnymi online publikacjami ORE z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

22 lutego 2024

Inauguracja Tygodnia Zdrowia Psychicznego MEN z udziałem podsekretarzy stanu Pauliny Piechny-Więckiewicz i Izabeli Ziętki

Tydzień Zdrowia Psychicznego organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma na celu konsultacje z różnymi środowiskami aktywnymi w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W pierwszym dniu podsekretarze stanu w MEN Paulina Piechna-Więckiewicz oraz Izabela Ziętka wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

21 lutego 2024

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. V edycja.

Zapraszamy do udziału w piątej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”.

Jest ono adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie pracowników placówek doskonalenia, dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
 • Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
 • Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
 • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (https://e-kursy.ore.edu.pl/) w terminie od 29 lutego do 15 kwietnia 2024 r. Rekrutacja jest możliwa od 22 lutego do 8 kwietnia 2024 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Elektroniczny formularz rejestracji

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

9 lutego 2024

Raport z badania pt. Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Raport przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród szkolnych koordynatorów szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Polsce. Badania zostały przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół badaczy reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach w okresie od marca do czerwca 2023 r. przy użyciu HPS Implementation Questionnaire (Vennegoor et al., 2022). Ankietę internetową przeprowadzono wśród 500 szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Głównym celem badania było poznanie opinii respondentów na temat zakresu i sposobów wdrażania zasad SzPZ w reprezentowanych placówkach oraz wskazanie czynników warunkujących skuteczność promocji zdrowia w szkołach. Zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje mogą stanowić ważne źródło informacji i wytycznych wyznaczających kierunek dalszej działalności szkół promujących zdrowie w Polsce.

Link do raportu z badania „Wdrażanie działań prozdrowotnych w placówkach należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” (PDF, 444 KB)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego