Obszary programu

Na podstawie obszernej literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków w szkołach drugiego stopnia, wyodrębniono pięć kluczowych „złotych obszarów" (zasad), które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym:

Obszar 1:
Zarządzanie klasą

Cele:
1. Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy.
2. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się.
3. Kształtowanie pro-społecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Obszar 2:
Budowanie relacji

Cel:
Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

Obszar 3:
Klimat społeczny

Cele:
Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

Obszar 4:
Nauczanie zindywidualizowane

Cele:
Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Obszar 5: Współpraca szkoła – dom

Cele:
Kreowanie klimatu współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz ich społeczne zaangażowanie w klasie.

Do każdego obszaru przygotowano listę kluczowych („złotych") zasad postępowania nauczyciela, które są stopniowo wprowadzane w codziennej pracy w szkole. Są to różnorodne gesty, komunikaty słowne i proste działania, z których wiele jest dobrze wszystkim znane. Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu.

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji