Szkolenie kandydatów na ekspertów

Informacja o szkoleniu kandydatów na ekspertów

Szkolenie kandydatów na ekspertów, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jest adresowane do osób zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w odnośnych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Adresatami programu są nauczyciele dyplomowani czynnie wykonujący swój zawód, którzy ubiegają się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

Szkolenie jest organizowane i realizowane na podstawie ramowego programu, określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 354)

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • pierwsza jest realizowana w formie kształcenia na odległość i kończy się egzaminem testowym on-line warunkującym udział w drugiej części szkolenia,
  • druga część obejmuje zajęcia realizowane w formie stacjonarnej.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia kandydatów na ekspertów.

Ukończenie szkolenia potwierdzone zaświadczeniem jest jednym z warunków wpisu na listę ekspertów

 

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020