Szkolenie kandydatów na ekspertów

Wydział Innowacji i Rozwoju prowadzi Program Ekspert, w ramach którego co roku organizowane jest szkolenie kandydatów na ekspertów.

Szkolenie to jest adresowane do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w odnośnych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie jest dwuetapowe oparte na ramowym programie szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (na podstawie art.9g ust.12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z2006r. Nr 97, poz. 730 i 1287)

Szkolenie jest dwuetapowe:

  • I etap – część e-learningowa zakończona egzaminem online
  • II etap – część stacjonarna zakończona egzaminem końcowym

Rekrutację będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • proporcjonalny udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
  • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez Kuratoria Oświaty

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych edycji szkolenia znajdują się w zakładce Aktualności.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2020