Projekty Unii Europejskiej

Projekty aktualnie realizowane:

 1. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 3. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 4. Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej
 5. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 6. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Etap II
 7. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Etap III
 8. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 9. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
 10. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
 11. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap
 12. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
 13. Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Projekty zakończone:

 1. Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów
 2. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
 4. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
 5. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
 6. Tworzenie programów nauczania
 7. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Projekty PO KL (zakończone):

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE