Projekty Unii Europejskiej

Projekty aktualnie realizowane:

 1. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Etap III
 2. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 3. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
 4. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
 5. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap

Projekty zakończone:

 1. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej
 3. Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów
 4. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 5. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
 6. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
 7. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
 8. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Etap I
 9. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Etap II
 10. Tworzenie programów nauczania
 11. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych
 12. Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia − zadania
 13. Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
 14. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
 15. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 16. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 17. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Projekty PO KL (zakończone):

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE