Zadania Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Do zadań Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia (WPPZ) należy w szczególności:

 1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 2. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  a) wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach i placówkach,
  b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 3. wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;
 4. przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia;
 5. inicjowanie rozwiązań służących wypracowywaniu nowych metod i form pracy z uczniami oraz sprawdzaniu ich skuteczności w działaniu szkoły, a także nabywaniu przez przyszłych nauczycieli praktycznych umiejętności pedagogicznych w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia;
 6. upowszechnianie standardów jakości działań oraz skutecznych strategii profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej;
 7. upowszechnianie standardów skutecznych działań w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 8. współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promowania zdrowia;
 9. przygotowywanie programów i narzędzi w zakresie rozwoju profilaktyki, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 10. upowszechnianie idei oraz wspieranie rozwoju krajowej sieci szkół promujących zdrowie;
 11. tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń oraz upowszechnianie przykładów dobrej praktyki działań na rzecz prawidłowego żywienia oraz promocji aktywności fizycznej uczniów;
 12. wykorzystywanie w realizowanych zadaniach rezultatów i produktów projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, realizowanych przez Ośrodek.

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego