Struktura ORE

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

p.o. Dyrektor: Tomasz Madej tel. /22/ 345 37 21

Wicedyrektor: Marzenna Habib tel. /22/ 570 83 17
Wicedyrektor: Marta Lewandowska tel. /22/ 345 37 22
Wicedyrektor: Tomasz Pitucha tel. /22/ 345 37 22
Wicedyrektor: dr Andrzej Gorczyński tel. /22/ 345 37 22

Komórki organizacyjne realizujące zadania statutowe

 • Wydział Innowacji i Rozwoju (WIR)
  • Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej (ZECM)
 • Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS)
 • Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE)
  • Zespół do spraw Specjalnych Zasobów Edukacyjnych (ZSZE)
 • Wydział Wychowania i Profilaktyki (WWP)
  • Zespół do spraw Promocji Zdrowia w Szkole (ZPZS)
 • Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP)
  • Zespół Projektu Szkolenie i Doradztwo Dla Kadr Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
 • Zespół Projektu Wspomaganie Szkół (ZWSZ)
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK)
  • Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze (ZKJK)
  • Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych (ZKMP)
  • Zespół Kompetencji Cyfrowych (ZKC)
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO)
  • Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości (ZHWW)
  • Zespół Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości (ZPEP)
 • Wydział Projektów (WP)
  • Zespół Projektu Zarządzanie Oświatą w Samorządach (ZJST)
  • Zespół Projektu Szkoły Ćwiczeń (ZSZC)
  • Zespół Projektu Przywództwo (ZP)
  • Zespół Projektu E-materiały (ZEM)
  • Zespół Projektu Tworzenie Programów Nauczania (PZN)
  • Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia (ZIP2)
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP)
 • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy (WERP)
  • Zespół Projektu Partnerstwo (ZPP)
 • Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ)
  • Zespół Projektu Doradztwo Zawodowe (ZPDZ)
  • Zespół Projektu Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów
 • Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ)

Komórki organizacyjne o charakterze obsługowym

 • Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)
 • Zespół Kadr (ZK)
 • Zespół Radców Prawnych (ZRP)
 • Wydział Administracyjny (WA)
  • Zespół Gospodarczy (ZG)
  • Zespół Umów i Zamówień Publicznych (ZUZP)
 • Wydział Upowszechniania Zasobów (WUZ)
  • Zespół promocji
  • Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ZTIK)
 • Wydział Wydawnictw (WW)
 • Centrum Szkoleniowe w Sulejówku (CS)

Samodzielne stanowiska

 • Główny Księgowy
 • Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN)
 • Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektor ochrony danych (IOD)
 • Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Kontroli Zarządczej (SPKZ)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa