Golden Five − Informacje o programie

Logo programu „Golden Five”

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1 (Patrz: Projekt Golden Five ) koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.

Międzynarodowy program adresowany do nauczycieli gimnazjum, zwłaszcza wychowawców klas pierwszych. Golden Five w 2008 roku znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim (Best Practice). W 2009 roku, ogłoszonym w Unii Europejskiej Rokiem Innowacyjności i Kreatywności, otrzymał brązowy medal Komisji Europejskiej za kreatywność i innowacyjne rozwiązania w doskonaleniu nauczycieli.
Program przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole i radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Nauczyciele poszerzają praktyczne umiejętności w następujących obszarach: Jak sprawnie zarządzać klasą, jak budować dobre relacje z uczniami, jak kreować dobry klimat w klasie, jak budować relacje z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy i jak indywidualizować nauczanie, by zwiększyć motywację uczniów do nauki.

Autorzy Programu:
Maria Jose' Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);
Elena Buccoliero  PROMECO, Ferrara;
Knud Jensen, Frode Josang – „Ramsvik Utadrettet Virksomhet", Stavanger;
Joanna Szymańska – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa;
Joelle Timmermans – Le Suflee, Bruksela.

Adresaci Programu:

  • Nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), zwłaszcza wychowawcy;
  • Docelowo uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

Cel ogólny:
Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

  • Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
  • Wzmocnienie integracji klasy;
  • Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.
 
Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji