Informacje dotyczące szkolnictwa branżowego

Dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

Określa ono ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 215 zawodów szkolnictwa branżowego. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020:

 1. w klasie I branżowej szkoły I stopnia – od dnia 1 września 2019 r. lub w semestrze I szkoły policealnej – od dnia 1 lutego 2020 r.,
 2. w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 3. w klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

17 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 0082). Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 r. możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

 • Zdobnik ceramiki 731609;
 • Technik spawalnictwa 311516;
 • Mechanik pojazdów kolejowych 723318;
 • Technik taboru kolejowego 311518.

Ponadto dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991). Określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż.

Na stronie internetowej ORE podstawy programowe kształcenia w zawodach zamieszczone zostały
w zakładce Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej zmianie uległy programy nauczania.
Przykładowe programy nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego zostały zamieszczone
w zakładce Programy nauczania zawodu – 2019. Przypominamy, że zamieszczone tu propozycje są tylko przykładowymi programami nauczania. Zachęcamy Państwa do korzystania z opublikowanych materiałów podczas konstruowania własnych programów nauczania.

Zmianie uległy także ramowe plany nauczania, które jako załączniki są dostępne w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół
(Dz.U. z 2019 r., poz. 639).

Wybrane przepisy związane z kształceniem zawodowym

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 roku, poz. 991);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 0082);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502).

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2020