Upowszechnianie programu

Uruchomiono międzynarodową stronę internetową Golden Five 

Szkolenie instruktorów i realizatorów:

A. Realizatorzy

Realizatorem może zostać nauczyciel Gimnazjum, pełniący funkcję wychowawcy lub planujący objęcie wychowawstwa klasy w następnym roku szkolnym.

Wymóg ten jest istotny, ponieważ wychowawcy dysponują godziną wychowawczą umożliwiającą realizację scenariuszy działań przewidzianych w programie, częściej spotykają się z uczniami, co stwarza wiele okazji do stosowania „złotych" zasad, oraz organizują spotkania z rodzicami.

Jak wykazały realizacje pilotażowe, nauczyciele przedmiotów nie będący formalnymi wychowawcami mają duże trudności z wdrożeniem wszystkich elementów programu.

Kandydaci na realizatorów uczestniczą w krótkim szesnastogodzinnym szkoleniu warsztatowym, którego tematyka dotyczy obszarów programu, zasad implementacji i narzędzi ewaluacji. Następnie wdrażają program uczestnicząc raz w tygodniu w spotkaniach superwizyjnych. Szkolenie i superwizję prowadzi instruktor, który uzyskał uprawnienia od Ośrodka Rozwoju Edukacji.

B. Instruktorzy

Instruktorem może zostać psycholog lub pedagog, który spełnia następujące warunki:

  • Posiada udokumentowane i rzeczywiste kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, procesów grupowych i ról, pracy z rodzicami, rozwiązywania trudności wychowawczych.
  • Posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami (doskonalenie nauczycieli).

Kandydat na instruktora:

  • Uczestniczy w 30-godzinnym kursie doskonalącym prowadzonym przez trenerów:  z ORE w Warszawie I METIS w Katowicach.
  • Przeprowadza szkolenie rady pedagogicznej, a następnie 16-godzinny warsztat dla wybranej grupy realizatorów, odbywa 16 spotkań superwizyjnych z nauczycielami w trakcie realizacji programu, sporządza raport ewaluacyjny dla ORE.
  • Uczestniczy w spotkaniach superwizyjnych z trenerami programu.

Po efektywnym wypełnieniu zobowiązań kandydat otrzymuje uprawnienia instruktora.

O przyznaniu uprawnień decyduje krajowy koordynator programu Golden Five.

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji