Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny

W dniach 26–27 kwietnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się szkolenie poświęcone edukacji włączającej w szkołach i placówkach ogólnodostępnych na I etapie edukacyjnym. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z rozwiązaniami, które służą efektywnemu wsparciu uczniów ze SPE.

Podczas szkolenia szczególny nacisk został położony na zaprezentowanie zasad pomyślnej adaptacji uczniów ze SPE w szkole, zarówno w obszarze tworzenia pozytywnego klimatu wobec tej grupy uczniów, jak również w aspekcie regulacji prawnych dot. organizacji kształcenia specjalnego. Omówiona została także rola wychowawcy w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów oraz wykorzystanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego w pracy z uczniem ze SPE.

Wykład otwierający szkolenie poprowadziła Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, przedstawiając najistotniejsze założenia edukacji włączającej w kontekście pracy szkoły z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I etapie edukacyjnym. W wystąpieniu zostały poruszone m.in. kwestie dotyczące przepisów prawnych, form pracy z uczniem ze SPE, jak również zadań szkoły w obszarze wsparcia tej grupy uczniów. W dalszej części prelegentka podzieliła się z uczestnikami szkolenia wieloletnim doświadczeniem dyrektora placówki oświatowej w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły.

Kolejne moduły dotyczyły pomyślnej adaptacji uczniów w szkole oraz tworzenia pozytywnego klimatu na rzecz uczniów ze SPE. Przedstawicielka Fundacji AlterEdu Agnieszka Sozańska, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, zapoznała uczestników z procedurą pomyślnego przejścia uczniów ze SPE z przedszkola do szkoły i założeniami partnerstwa z rodzicami w celu zbudowania przyjaznych warunków współpracy sprzyjających włączaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupę rówieśniczą. Pani Sozańska przedstawiła metody i formy pracy z grupą rówieśniczą, poruszyła także kwestię przemocy rówieśniczej. Istotnym elementem wystąpienia było także zagadnienie zarządzania klasą różnorodną, w której należy szczególnie zadbać o właściwe modelowanie postaw i relacji, zasady pracy i motywowanie uczniów.

Następny moduł dotyczył roli wychowawcy w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów. Pani Barbara Markiewicz, nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi, przedstawiła zadania nauczyciela w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Wraz z uczestnikami omówiła i zaprojektowała profil nauczyciela edukacji włączającej, w którym istotne jest docenianie różnorodności uczniów i ich wspieranie oraz nastawienie na współpracę i indywidualny rozwój zawodowy.

W drugim dniu szkolenia zostały przeprowadzone dwa moduły, których celem było pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie wykorzystania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego do efektywnego zaspokajania potrzeb uczniów ze SPE i organizacji kształcenia specjalnego, jak również praktycznych rozwiązań w tych obszarach.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi Elżbieta Osuch i Barbara Markiewicz – nauczyciel w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi przedstawiły praktyczne rozwiązania przydatne przy konstruowaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami i pogłębienia wiedzy. Prelegentki zwróciły uwagę na istotną rolę wszystkich nauczycieli przy opracowywaniu powyższych dokumentów i ich znaczenie w pracy z uczniem ze SPE.

Ostatni moduł poprowadziła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach Marzena Tranowska. W swoim wystąpieniu odniosła się do kwestii organizacji kształcenia specjalnego w oparciu o zasoby środowiska szkolnego i subwencję oświatową. Pani Dyrektor zaprezentowała uczestnikom rozwiązania realizowane przez jej szkołę w celu pełnego wykorzystania posiadanych zasobów na rzecz wsparcia uczniów z SPE. Uczestnicy w trakcie dyskusji odnieśli się do swoich doświadczeń w tym obszarze, zwracając uwagę na ich różnorodność.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników. Podkreślano znaczenie upowszechniania wiedzy na temat edukacji włączającej i praktycznego wdrażania jej na każdym etapie edukacyjnym, poczynając od najwcześniejszych lat edukacji szkolnej.

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2018