Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Nowość w Banku Dobrych Praktyk

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE poleca nową publikację autorstwa pani Iwony Gładkowskiej-Skrobas „Grywalizacja w szkole. Jak Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie walczy ze smokiem Hałasem?”. Tekst skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół podstawowych.

Edukacja włączająca − wybrane aspekty praktyczne – relacja ze szkolenia

„Edukacja włączająca – wybrane aspekty praktyczne” to temat szkolenia online, które odbyło się 6 grudnia 2021 r. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Było to kolejne spotkanie osób zajmujących się edukacją włączającą w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach i placówkach systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem Liderów Edukacji Włączającej (LEW). Szkolenie otworzył p.o. Dyrektor […]

Relacja ze szkolenia dla liderów i realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

©-stetsik/Photogenica

W dniach 30.11–1.12. 2021 r., w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla liderów i realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI) w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku. Podczas szkolenia obok zagadnień przedstawianych w formie wykładów, mających na celu poznanie podstawowych informacji dotyczących modelu pracy z rodzicami opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI), odbyła […]

Webinarium dla przedstawicieli Wiodących Ośrodków Koordynująco-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)

fot. Adobe Stock

W dniu 1 grudnia 2021 r. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE realizował webinar dla przedstawicieli WOKRO realizujących program „Za życiem”. Tematem spotkania było Promowanie nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).Podnoszenie jakości działania WOKRO na rzecz kompleksowej pomocy małemu dziecku i jego rodzinie. Celem spotkania było omówienie i analiza nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka […]

Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji

Publikacja przeznaczona jest dla pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami dyslektycznymi lub z grupy ryzyka dysleksji, a także dla rodziców dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się. W poradniku omówiono, w oparciu o studium przypadku, sposoby organizacji pomocy dla dziecka zagrożonego dysleksją, w kontekście jego szczególnych potrzeb i symptomów zaburzenia. Wskazano metody i programy służące eliminowaniu deficytów w różnych obszarach rozwojowych, możliwe do wykorzystania przez nauczycieli, terapeutów i rodziców. Zaproponowano […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa