Liderzy Edukacji Włączającej

W ramach realizacji zadania z rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na lata 2014 – 2016 odbyły się dwie edycja szkolenia pt.: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie dla liderów edukacji włączającej.

Zostało ono zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Adresatami szkolenia byli specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczyciele – konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem szkolenia było podniesienie kompetencji kadry pracującej w oświacie m.in. w zakresie metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi oraz włączania tych uczniów do szkół ogólnodostępnych, jak również znajomości skutecznych sposobów postępowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej w szkole.

Uczestnicy zobowiązali się do przekazywania zdobytej wiedzy w szkołach na terenie swoich województw podczas szkoleń dla rad pedagogicznych. Po ukończeniu formy doskonalenia mieli za zadanie przeprowadzić co najmniej 3 rady, liczące nie mniej niż 10 osób każda, a następnie opracować raport i przesłać go do ORE do końca maja 2016 r. W czerwcu 2016 r. odbyło się spotkanie superwizyjne, podczas którego podsumowano działania szkoleniowe w poszczególnych województwach.

Ogółem w liczbach: Ośrodek Rozwoju Edukacji przeszkolił 85 osób z całej Polski. W okresie październik 2015 – maj 2016 zostały przeprowadzone szkolenia rad pedagogicznych na terenie 16 województw. Łącznie odbyło się 171 szkoleń, w których uczestniczyło 5566 osób.

Zobowiązania spełniło 55 osób, które stworzyły grupę liderów z zakresu edukacji włączającej oraz profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat idei edukacji włączającej oraz profilaktyki agresji i przemocy, mogą kontaktować się z LIDERAMI, do których dane adresowe zamieszczamy poniżej.

Liderzy edukacji włączającej w województwach

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2017