Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – zadania

Do zadań Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) należy w szczególności:

 1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 2. przygotowywanie kadr systemu oświaty do nabywania i doskonalenia umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wspierania ich rodziców;
 3. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
  1. opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych;
  2. przygotowywanie programów z zakresu kształcenia specjalnego i integracji oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 4. podnoszenie kompetencji kadr pracujących w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 5. przygotowywanie kadr systemu oświaty do rozwijania i doskonalenia umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z uczniem zdolnym, w tym:
  1. koordynowanie działań sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów;
  2. prowadzenie podstrony Uczeń zdolny, w tym działu Dobre praktyki Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów;
 6. podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów wielojęzycznych i wielokulturowych;
 7. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych we wspomaganiu szkół i placówek przy organizowaniu i prowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 8. współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz z zespołami i wydziałami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych:

Do zadań Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych (ZSZE) należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań związanych z adaptacją podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami;
 2. koordynowanie prac związanych z dofinansowaniem przez Ministerstwo podręczników i książek pomocniczych dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami;
 3. koordynowanie i obsługa aplikacji Podręczniki dla Uczniów z Niepełnosprawnościami.

Kierownik Wydziału: Monika Dobrowolska, tel: 22 570 83 02,
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa