Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – zadania

Do zadań Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 2. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 3. wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami lub niebędącym obywatelem polskim przybyłym z zagranicy adaptującym się w nowym środowisku szkolnym, a także wspieranie rodziców w tym zakresie;
 4. wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;
 5. przygotowywanie programów i narzędzi w zakresie pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 6. wspieranie nauczycieli pracujących w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 7. wspierania szkół i placówek w zakresie realizacji zadań w obszarze rozwoju ucznia zdolnego, w tym opracowywania narzędzi do diagnozy takich uczniów;
 8. współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozpoznawania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i zapewniania im wsparcia odpowiedniego do potrzeb;
 9. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  1. wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działalna publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w obszarze pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym przy organizowaniu i prowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 10. koordynowanie działań związanych z adaptacją podręczników i książek pomocniczych dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich udostępnianie;
 11. koordynowanie i obsługa strony https://adaptacje.ore.edu.pl;
 12. wykorzystywanie w realizowanych zadaniach rezultatów i produktów projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, realizowanych przez ośrodek.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023