Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”. 

Celem projektu jest wdrażanie zmiany jakościowej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania – zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Projekt adresowany jest do:

 • nauczycieli-konsultantów, psychologów i pedagogów ODN posiadających kompetencje w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  
 • psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w placówkach gotowych do współpracy i systemowego wsparcia szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Cele:

bezpośrednie
 • doskonalenie kompetencji kadr pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania,
 • rozwijanie umiejętności współpracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli ze środowiskiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów takich uczniów,
 • kreowanie nowej roli specjalistów z publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli – pracownik poradni lub ośrodka doskonalenia nauczycieli moderatorem działań zespołów problemowych,
 • rozwijanie umiejętności systemowego wspierania szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
długofalowe
 • przygotowanie nauczycieli – wyposażenie w potrzebną wiedzę i umiejętności – do zespołowej pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania,
 • uruchomienie systemu wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole opartego na zespołach uczących się,
 • przebudowa lokalnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, by była ona dostępna w miejscu edukacji dziecka,
 • tworzenie płaszczyzny porozumienia i współdziałania szkoły, specjalistów i rodziców na rzecz pomocy dzieciom przejawiającym zaburzenia zachowania.

Spodziewane efekty

 • zmniejszenie liczby uczniów, u których środowisko szkolne poprzez niewłaściwe działania pogłębia dysfunkcje nabyte w rodzinie, a więc zmniejszenie kosztów społecznych,
 • zwiększenie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych nauczycieli,
 • zmniejszenie bezradności nauczycieli poprzez uruchomienie systemowych działań wobec dzieci przejawiających zaburzenia zachowania,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli,
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów szkoły oraz współpracujących ze szkołą specjalistów,
 • zwiększenie funkcjonalnego działania szkoły jako systemu społecznego,
 • inicjowanie procesu uczenia się na problemach, a tym samym funkcjonowania szkoły jako organizacji uczącej się.

Ostatnia aktualizacja: