Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian prawnych i finansowych – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 6–7 grudnia 2017 r.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – spotkanie dla samorządowców

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcone zagadnieniu finansowania oświaty (20–21 listopada 2017 r.). W ramach spotkania przedstawione zostaną główne założenia projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i niezbędna wiedza na temat wprowadzanych zmian. Przyjęta formuła umożliwi dyskusję z pracownikami MEN na temat zaprezentowanych rozwiązań.   Zajęcia prowadzone są przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego […]

Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne. Zapraszamy samorządowców!

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty- nowe regulacje prawne” poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym zawartym w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt od kilku miesięcy był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. Aktualnie w Sejmie RP trwają ostatnie prace legislacyjne nad projektem ustawy. W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Seminarium realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji […]

Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – zakończenie oceny merytorycznej wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zakończyły ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez Beneficjentów w Konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17.

Sieci samorządowe dla uczestników pilotażu

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań i szkoleń. Uczestnictwo w działaniach sieci kształtuje też proaktywne postawy samorządowców wobec […]

Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – spotkanie warsztatowe dla samorządowców

Zgodnie z obecnie obowiązującym systemem finansowania edukacji, środki na prowadzenie szkół samorządy otrzymują w subwencji oświatowej ogólnej, której wysokość, co roku jest ustalana w ustawie budżetowej (w 2017 r. wynosi 41,5 mld zł). Środki z subwencji dzielone są między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału część oświatowej subwencji ogólnej, opisywanego co roku w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych a zmiany w oświacie – warsztaty dla samorządowców

fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe zajęcia warsztatowe poświęcone przygotowaniu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wykorzystaniu jej do podejmowania decyzji zarządczych w obszarze oświaty. Warsztaty odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 9-10 września 2017 r.

Finansowanie zadań oświatowych – podsumowanie spotkań

Financial advisor and woman meeting in the office, the customer is reading and signing a contract

W związku z pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez MEN dotyczącymi projektu nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach projektu zorganizowane zostały 3 spotkania dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, zainteresowanych projektowanymi zmianami. Spotkania odbyły się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w następujących terminach: 19–20 kwietnia, 15–16 maja i 21–22 czerwca 2017 r. Uczestniczyło w nich łącznie 96 osób z 74 jednostek samorządu […]

Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w dniu 30 kwietnia 2017r. ogłosiło konkurs na szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, […]