Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Finansowanie zadań oświatowych – propozycje zmian. Spotkania dla samorządowców

Jednostki samorządu terytorialnego sprawują nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad wstępnymi założeniami nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

Wyniki naboru samorządów do pilotażu

Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w pilotażu (szkolenia i doradztwo) zakwalifikowały się 33 jednostki samorządu terytorialnego (JST). Poniżej lista z podziałem na grupy. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy! W ciągu najbliższych dwóch tygodni skontaktujemy się z zakwalifikowanymi JST w celu przekazania wszystkich informacji organizacyjnych związanych z przebiegiem pilotażu.

Konsultacje programów szkoleniowo-doradczych z samorządowcami

W grudniu 2016 r. zakończyły się prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ich autorami byli eksperci wyłonieni w trybie otwartego konkursu. Przygotowane programy zostały przekazane Związkowi Miast Polskich. Konsultacje programów przebiegały w następujących terminach: 12–13 stycznia 2017 r. w Koziegłowach: Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń, 19–20 stycznia 2017 r. w Kutnie: Miejska […]

Nabór samorządów do pilotażu (szkolenia i doradztwo)

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w pilotażu, którego celem jest weryfikacja opracowanych w ramach projektu programów szkoleniowo-doradczych dla samorządowców. Pilotaż realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do 2–4-osobowych zespołów delegowanych przez JST. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Organizacja szkoleń, konferencji i spotkań – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym wydarzeń, tj. szkoleń, konferencji  i spotkań. […]

Po co samorządowcom wiedza o kompetencjach kluczowych uczniów?

To jedno z wielu pytań, na które odpowiedzi poszukiwali eksperci uczestniczący w kolejnym już seminarium dedykowanym opracowaniu programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST  w dniach 20-23 października 2016r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Diagnoza potrzeb JST – raporty opracowane przez samorządowców

fot.Fotolia.com

Od czerwca 2016r. samorządowcy uczestniczący w pracach 3 Grup Wymiany Doświadczeń (GWD); Wiejskiej, Miejskiej i Powiatowej pracowali nad zdiagnozowaniem potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania szkół oraz skuteczności podejmowanych działań w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Efektem tych prac są raporty oraz rekomendacje do programów szkoleniowo-doradczych.

Prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli JST

Decyzje podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi szkoły, mają istotne znaczenie w kreowaniu spójnej lokalnej polityki projakościowej w zakresie oświaty. Szczególne znaczenie mają decyzje dotyczące alokacji środków budżetowych na zadania i działania realizowane przez podległe im szkoły. Ważne jest, aby kadra kierownicza JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) podejmując te decyzje uwzględniała potrzeby i możliwości […]

Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą – raport z badania

diagnoza kompetencji raport

Wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych wskazują, że główne potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) zajmujących się zadaniami oświatowymi dotyczą znajomości prawa, umiejętności jego interpretowania oraz osadzania jego zapisów w szerszym kontekście legislacyjnym. Nie bez znaczenia – szczególnie dla otoczenia lokalnej oświaty – jest także doskonalenie kompetencji miękkich pracowników samorządów. Dzielenie się wiedzą i komunikatywność pomaga […]