Zarządzanie oświatą w samorządach II etap – o projekcie

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap

Cel projektu

Podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zakładane rezultaty/działania projektowe

 • Opracowanie modelu doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Opracowanie materiałów wspierających realizację procesu doradztwa ( szkolenia e-learningowe, opracowania tematyczne).
 • Przeprowadzenie pilotażu opracowanego modelu na grupie 30 jednostek samorządu terytorialnego.
 • Dokonanie analizy opracowanych przez JST (w projektach konkursowych) lokalnych planów strategicznych, ukierunkowanej na zdiagnozowanie czynników hamujących i sprzyjających wdrażaniu planów, identyfikowanie przykładów dobrych praktyk samorządowych i ich upowszechnienie.
 • Przygotowanie 25 opisów dobrych praktyk samorządowych (w zakresie tworzenia i wdrażania planów strategicznych).
 • Uruchomienie 3 sieci współpracy dla samorządowców (blended-learning), których celem jest wsparcie JST we wdrażaniu opracowanych planów strategicznych.
 • Opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych, rozumianego, jako stały element systemu oświaty służący rozwojowi i doskonaleniu pracowników samorządów.
 • Uruchomienie i prowadzenie 3 Grup Wymiany Doświadczeń dla przedstawicieli JST; grupa gmin wiejskich, grupa gmin miejskich i grupa powiatowa, w celu konsultacji opracowanych modeli tj. modelu doradztwa adresowanego do przedstawicieli JST i założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych oraz w celu wymiany doświadczeń samorządowców dotyczących bieżących zadań i problemów w obszarze oświaty samorządowej.
 • Opracowanie programów szkoleń i przeszkolenie ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej, których zadaniem będzie realizacja wsparcia adresowanego do JST.
 • Przeprowadzenie pilotażu opracowanego systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych w wybranych województwach. W ramach pilotażu uruchomienie sieci współpracy dla samorządowców w wybranych województwach oraz sieci dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej.
 • Przeprowadzenie 3 konferencji /seminariów inicjujących wdrożenie systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju dla przedstawicieli JST oraz bieżących zmian prawnych i wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
 • Wypracowanie rekomendacji do zmian prawnych i organizacyjnych.
 • Opracowanie wkładu merytorycznego do projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – II kwartał 2019 roku.

Ponadto, w związku z koniecznością

 1. dostosowania działań w projekcie do obostrzeń i nakazów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, wprowadzonych przez rząd RP oraz łagodzenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19 i jednocześnie potrzebą realizacji bieżących zadań w obszarze oświaty przez dyrektorów szkół i pracowników organów prowadzących szkoły,
 2. wsparcia kadry menadżerskiej organów prowadzących (JST) oraz dyrektorów szkół/placówek w realizacji ich bieżących zadań,

w ramach modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu zostały dodane następujące, nowe zdania/działania projektowe:

 • Przygotowanie pakietów szkoleniowych, w skład których wchodzą programy i materiały szkoleniowe) oraz zasobów elektronicznych do wykorzystania w pracy zdalnej dla kadry JST (4 pakiety) i dyrektorów szkół/placówek ( 4 pakiety).
 • Przeprowadzenie szkoleń on-line dla kadry JST i dyrektorów szkół/placówek z zakresu zarządzania edukacją w formie zdalnej oraz z zakresu zarządzania kryzysowego (870 osób).
 • Wsparcie kadry menadżerskiej we wdrażaniu przygotowanych przez nią rozwiązań zarządczych w formie doradztwa zdalnego i stacjonarnego.
 • Uruchomienie 3 sieci współpracy dla samorządowców (blended-learning) i 5 sieci wsparcia dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych, których celem jest wsparcie JST i szkół we wdrażaniu rozwiązań zarządczych do praktyki oświatowej.

W realizacji projektu wykorzystywane będą dotychczas opracowane i upowszechnione na stronie ORE materiały i opracowania adresowane do samorządowców, zaprezentowane na stronie projektu Zarządzanie Oświatą w samorządach oraz w zakładce Dla samorządów.

Duża część działań projektu będzie realizowana także z wykorzystaniem wypracowanych już we wcześniejszych projektach adresowanych do samorządowców narzędzi tj;

Adresaci projektu

Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności;

 • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
 • pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół,
 • oraz radni z komisji oświaty i przedstawiciele partnerów społecznych – organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz lokalnej oświaty.

Grupa docelowa projektu, w ramach działań „covidowych” została poszerzona o dyrektorów szkół i placówek oświatowych, do których nie są aktualnie kierowane żadne działania szkoleniowe i wspierające w Działaniu 2.10. Podniesienie kompetencji dyrektorów w zakresie zarządzania kryzysowego, pracy zdalnej dyrektorów czy kompetencji cyfrowych oraz usprawnienie wymiany doświadczeń miedzy nimi, stanowi istotny element wsparcia i doskonalenia tej grupy zawodowej szczególnie w sytuacjach trudnych czy wymagających podejmowania niestandardowych decyzji oraz wdrażania nowych rozwiązań. Kształtowanie
u dyrektorów szkół/ placówek umiejętności uczenia się on-line (na odległość) jest ważnym elementem ekonomicznym i społecznym.

Czas trwania projektu

od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2023 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0001/18-01

Wartość projektu: 6 035 088,33 zł, w tym; ORE: 4 710 587,60 zł i ZMP: 1 324 500,74 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 086 372,45 zł 

Partner w projekcie:

Związek Miast Polskich

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020