Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Planowane działania

W ramach nadzwyczajnego projektu grantowego ORE będzie realizowało następujące zadania:

  1. Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej oraz roli PDN i BP w procesie wsparcia. Opracowanie ramowych programów szkoleń dla pracowników PDN i BP wraz z pakietami szkoleń (scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne) Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem konkursu grantowego;
  2. Przeprowadzenie konkursu grantów na wybór PDN i BP do realizacji działań;
  3. Wsparcie i doradztwo dla PDN i BP w szkoleniach kadry tych podmiotów. Monitorowanie bieżących działań wdrożeniowych prowadzonych przez PDN i BP. Złożenie sprawozdań z przeprowadzonych działań i wyników monitoringu.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne na poniższe działania::

  • Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Doposażenie w sprzęt dla PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Szkolenia dla kadry PDN i BP oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Szkolenia dla nauczycieli.

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do PDN i BP, a poprzez udzielenia wsparcia przez kadrę tych placówek, także
do nauczycieli w przedszkolach i szkołach.

Czas trwania projektu

od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/20

Wartość projektu: 50 499 974,54 zł

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 42 561 378,54 zł

Kierownik projektu: Joanna Kulesza, e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2021