Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Nazwa działania Planowany termin realizacji
Zadanie 1 – Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, przygotowanie materiałów służących podniesieniu kompetencji kadr placówek doskonalenia (pdn) nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (bp)sierpień – marzec 2021
Etap I – Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem konkursu grantowegosierpień – październik 2020
Etap II – Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnejsierpień – październik 2020
Etap III – Poszerzenie koncepcji merytorycznej o działania dot. przygotowania pdn i bp do prowadzenia wsparcia dla szkół i przedszkolisierpień – październik 2020
Etap IV – Oprac. ramowych programów szkoleń dla pracowników pdn i bp sierpień – październik 2020
Etap V - Opracowanie pakietów materiałów szkoleniowych i doradczychpaździernik 2020 – marzec 2021
Zadanie 2 – Przeprowadzenie konkursu grantów na wybór placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych do realizacji działań oraz wsparcie i doradztwo w realizacji grantówlistopad 2020 – listopad 2021
Etap I – Przeprowadzenie konkursu grantówlistopad 2020 – lipiec 2021
Etap II – Przygotowanie przykładowych pakietów dla nauczycieli szkół i przedszkoli marzec 2021 – czerwiec 2021
Etap III – Przygotowanie liderów z pdn i bpmarzec 2021 – sierpień 2021
Etap IV – Prowadzenie systemu wsparcia i doradztwa dla przeszkolonych liderów z pdn i bpmarzec 2021 – październik 2021
Zadanie 3 – Monitorowanie działań wdrożeniowych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznelistopad 2020 – grudzień 2021
Etap I – Prace zespołu monitorującego przebieg grantówlistopad 2020 – grudzień 2021
Etap II – Weryfikacja realizacji zadań realizowanych przez grantobiorcówmarzec 2021 – grudzień 2021
Etap III – Weryfikacja rezultatów, produktów oraz rozliczenie grantówmarzec 2021 – grudzień 2021
Etap IV – Złożenie sprawozdań z przeprowadzonych działań i wyników monitoringulistopad – grudzień 2021

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021