Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 3.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 10 wniosków o przyznanie dofinansowania. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej jeden wniosek uzyskał ocenę negatywną, natomiast 9 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Częściowa lista rankingowa nr 2 z dnia 01.03.2023 r. została zaktualizowana, w związku z pojawieniem się omyłki pisarskiej dotyczącej pozycji nr 9: Kolumna: Przyznana kwota grantu: było: 172 220,00 zł – powinno być: 172 200,00 zł

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa