Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego

Elektroniczny formularz do zadawania pytań

Lp.PytanieOdpowiedź
1.Jeśli szkolenia odbywają się np. na terenie PDN lub którejś szkoły, to czy kosztem kwalifikowalnym będzie np. koszt ogrzewania pomieszczeń?Kosztem kwalifikowalnym będzie koszt wynajmu sal lub ich eksploatacja.
2.Czy formularz rekrutacyjny będzie zawierał informację „miejsce urodzenia”? – poprzednio nie zawierał, a to informacja potrzebna do wydania zaświadczenia, więc jej odrębne zdobywanie i gromadzenie jest komplikacją.Zakres danych, powierzonych do przetwarzania, określa załącznik nr 4 do umowy i tylko takie dane mogą się znajdować w formularzu rekrutacyjnym.
3.Jak wynagradzany może być koordynator – czy dostaje dodatkowe wynagrodzenie z grantu, czy w ramach premii?Koszty zarządzania grantem są niekwalifikowane.
4.Jak dokumentować konsultację?Obowiązkiem Grantobiorcy jest organizacja konsultacji np. poprzez zapewnienie dyżurów według określonego harmonogramu i powiadomienie o tej możliwości uczestników. Jeśli wsparcie się nie odbyło, należy przedstawić wykaz dyżurów oraz dokumenty potwierdzające powiadomienie uczestników o możliwości skorzystania z konsultacji. Potwierdzeniem udzielenia wsparcia doradczego/konsultacyjnego jest karta doradcza/konsultacji.
5.Czy są określone stawki za godzinę pracy specjalisty/trenera?Stawki maksymalne, przy określonych warunkach, określa załącznik nr 5 do Regulaminu. Grantobiorca ma także obowiązek oszacowania kwoty np. poprzez rozeznanie rynku, tak by koszty były racjonalne i efektywne.
6.Czy stawka trenera za godzinę szkoleniową może być w budżecie uśredniona „x zł”, a w opisie określona jako przedział „od… do…” w zależności od kwalifikacji danego trenera?Stawki powinny być podane jako kwoty jednostkowe za godzinę. Konstrukcja budżetu nie pozwala na ustalenie przedziału cenowego.
7.Czy jest gdzieś dostępny szczegółowy program każdego z 12 modułów? Czy są sztywne ramy prowadzenia tych szkoleń? Jak to wygląda w praktyce?Szczegółowy program szkoleń oraz sposób ich realizacji określa załącznik nr 7 do Regulaminu.
8.Czy pulę 19 900 zł dot. zakupu sprzętu można przeznaczyć w ramach grantu na inny cel, np. na doradztwo?Zakup sprzętu nie jest wydatkiem obligatoryjnym, a jednocześnie budżet grantu nie może przekroczyć kwoty 196 000 zł.
9.Czy można rozliczać w kosztach łącze internetowe, np. założenie Internetu?Nie można. Grantobiorca na etapie składania wniosku powinien posiadać zaplecze techniczne pozwalające na realizację działań.
10.Czy publiczna placówka może szkolić nauczycieli z jednostek niepublicznych?Uczestnikiem grantu mogą być nauczyciele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych, ze wszystkich poziomów kształcenia.
11.Jeżeli prowadzimy szkolenia online korzystając np. z platformy MS Teams nie jestem w stanie potwierdzić udziału uczestników raportami z ZPE. Czy mogę wtedy potwierdzić udział uczestników zwykłymi listami obecności?Głównym źródłem weryfikacji szkoleń są dzienniki zajęć – niezależnie od formuły szkoleń. Grantobiorca ma jednak obowiązek udzielić uczestnikom dostępu do przestrzeni szkoleniowej na platformie ZPE w zakresie realizowanych przez nich 5 modułów.
12.Sprzęt: w zał. nr 5 wymieniono „urządzenie wielofunkcyjne” jako kwalifikowalny wydatek – rozumiem, że to obowiązuje?Koszty zakupu sprzętu należy szczegółowo uzasadnić. Jeśli był już zakupiony w ramach wcześniejszej fazy, należy rozważyć zasadność ponownego zakupu tego samego rodzaju urządzenia. Jeśli zakup miałby być ponoszony po raz pierwszy – niezbędne jest wskazanie, jak zostanie ono wykorzystane w trakcie przedsięwzięcia grantowego i na ile ten zakup jest niezbędny do realizacji przedsięwzięcia grantowego.
13.Czy jako sprzęt może być uznany tablet, smartfon, licencja na program do wideokonferencji?Zakup dotyczy wyłącznie sprzętu niezbędnego do wykonywania przez Realizatora zadań związanych z doskonaleniem nauczycieli w formie zdalnej. Zakup sprzętu, w tym koszt z tym związany, należy każdorazowo szczegółowo uzasadnić.
14.Czy jeśli w poprzedniej edycji kupowaliśmy laptopy, możemy zakupić laptopy ponownie?Koszty zakupu sprzętu należy szczegółowo uzasadnić. Jeśli dany sprzęt był już zakupiony w ramach wcześniejszej fazy, należy rozważyć zasadność ponownego zakupu tego samego rodzaju urządzeń.
15.Skoro obligatoryjnie wymagana jest recenzja pakietu – jakie są konkretne wymagania wobec kwalifikacji recenzenta?Recenzja powinna dotyczyć zawartości merytorycznej pakietów, dlatego wymagania wobec recenzentów powinny obejmować doświadczenie w obszarze, któremu odpowiada dany pakiet. Zwracamy uwagę, że to Grantobiorcy i Realizatorowi powinno zależeć na jak najlepszej jakości przekazywanych materiałów, by kompetencje uczestników były podnoszone w sposób efektywny.
16.Ile godzin mają obejmować szkolenia w każdym module?Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń znajdują się w załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu.
17.Czy dyrektor ODN lub BP może być liderem?Tak, o ile posiada doświadczenie: w realizacji działań adresowanych do nauczycieli, w tym w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, w realizacji działań szkoleniowych i doradczo-konsultacyjnych, w przygotowywaniu i opracowywaniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
18.Weryfikacja, czy ktoś już wcześniej uczestniczył w grancie, polega na przyjęciu oświadczenia. Jeśli ktoś nas wprowadzi w błąd, to my za to odpowiadamy?Zgodnie z treścią oświadczenia, podpisywanego przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału w przedsięwzięciu grantowym wyłącznie uczestników, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia w ramach Grantu w fazie 1 lub 2.
19.Czasem trudno trafić z wydatkami „idealnie” w budżet zaplanowany – czy można dołożyć własne środki?Grantodawca dofinansuje grant w 100% i nie przewiduje wkładu własnego Grantobiorcy. Dodatkowe koszty nie powinny więc być wykazywane w budżecie grantu.
20.Czy w ramach budżetu na rekrutację można uwzględnić środki na płatną reklamę w Internecie?Koszty promocji i rekrutacji nie są kwalifikowane w ramach budżetu grantu.
21.W prezentowanym materiale pojawiają się 3 określenia form wsparcia w projekcie: szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne. Czym, w Państwa rozumieniu, różni się wsparcie doradcze i konsultacyjne?Formy wsparcia to szkolenia i wsparcie konsultacyjno-doradcze.
22.Skoro wskaźnik nr 1 przy rozliczaniu 1 transzy może być = 0%, tzn., że lider nie musi ukończyć swojego szkolenia w ORE , aby możliwe było rozliczenie 1 transzy?Z uwagi na kaskadowy model szkoleń, do rozliczenia I transzy Lider musi ukończyć szkolenia, by przeszkolić kadrę a następnie by była możliwość przeszkolenia 50% uczestników indywidualnych.
23.Czy do wskaźnika nr 2 źródłem weryfikacji mogą być również raporty z innych platform komunikacji zdalnej? Na ZPE realizujemy wszystkie moduły dla kadry PDN, ale dla nauczycieli ze szkół tylko moduł ZPE, a nie wszystkie moduły.Głównym źródłem weryfikacji wskaźnika są dzienniki zajęć – niezależnie od formuły szkoleń. Grantobiorca ma jednak obowiązek udzielić uczestnikom dostępu do przestrzeni szkoleniowej na platformie ZPE w zakresie wybranych przez nich modułów szkoleniowych.
24.Rozumiem, że pierwszym etapem realizacji grantu powinien być udział lidera w szkoleniach. Wobec tego – w jakim okresie przewidziane są szkolenia dla liderów?Szkolenie liderów ma charakter samokształceniowy połączony z udziałem w moderowanych forach. Będzie to możliwe po podpisaniu umowy powierzenia grantu.
25.Skąd pobrać wzory formularzy zgłoszeniowych i oświadczeń?Zakres danych do opracowania formularzy zgłoszeniowych zawiera załącznik nr 4 do Umowy. Wzór Oświadczenia uczestnika stanowi załącznik nr 5 do umowy
26.Pyt. do wskaźnika 4: Sformułowano jako „liczba PDN/BP, które wdrożyły działania doradcze i konsultacyjne…” tzn., że wskaźnik osiągamy dopiero, gdy będzie doradztwo i konsultacje? Szkolenia się nie liczą?Wskaźnik 4 uznaje się zrealizowany po wdrożeniu usług doradczych/konsultacyjnych i tylko tej formy wsparcia on dotyczy.
27.Jakie dane z platformy ZPE należy raportować w przypadku nauczycieli uczestniczących w szkoleniach?Platforma umożliwia wygenerowanie raportów zawierających informację nt. terminów logowania oraz zaliczenia modułów.
28.Jak należy rozumieć rozwój kompetencji w zakresie edukacji zdalnej? Czy wystarczy obecność na szkoleniu online (listy obecności), czy muszą zaliczyć dany moduł na platformie ZPE (jeżeli tak to w jakim zakresie)?Uznaje się, że uczestnik indywidualny nabył kompetencje, gdy ukończył minimum 5 modułów szkoleń i otrzymał zaświadczenie/certyfikat. Uznaje się, że pracownik pdn/bp nabył kompetencje , gdy ukończył 12 modułów i otrzymał zaświadczenie/certyfikat. Uznaje się, że Lider nabył kompetencje, gdy ukończył 12 modułów i otrzymał zaświadczenie wydane przez ORE.
29.Czy przedmiotem szkoleń w ramach grantu może być kształtowanie kompetencji w zakresie tworzenia i stosowania konkretnych narzędzi edukacji zdalnej, takich jak H5P, pakiet IMS, pakiet SCORM?Szkolenia powinny odbywać się w ramach wyznaczonych 12 obszarów tematycznych. Jeżeli diagnoza potrzeb wykazuje w/w potrzebę, to w ramach uzupełnienia wybranego modułu (np. MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej) istnieje możliwość poszerzenia przedmiotu szkolenia.
30.Rekrutacja uczestników powinna przebiegać zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Czy wobec tego koszt opłacenia tłumacza PJM lub usługi napisów na żywo stanowią koszty kwalifikowane w ramach budżetu?Taka usługa może zostać uznana za kwalifikowalną o ile wynika z rozpoznanych potrzeb środowiska lokalnego i przełoży się na udzielone wsparcie dla takich uczestników.
31.We wzorze wniosku grantowego jest miejsce na podanie obszaru realizacji (województwo, powiat, gmina). Czy dopuszczalne jest, żeby działania w ramach grantu kierować do nauczycieli z całej Polski (zgodnie z dotychczasową praktyką PDN), a nie z wybranego powiatu czy województwa?  Jako obszar realizacji można wskazać "cała Polska"  
32.Ile czasu należy zaplanować na przejście pojedynczego modułu szkoleniowego na platformie ZPE? Czy godziny podane w ramowym programie szkolenia odpowiadają samemu procesowi samokształceniowemu? Czy zakładają już rozbudowaną wersję ze wsparciem trenerskim, jakie lider zapewnia kadrze lub dalej kadra nauczycielom?Podana liczba godzin szkolenia jest minimalna dla przejścia całego modułu w trybie samokształcenia, zalecana jest jednak realizacja szkolenia w formule zorganizowanej z udziałem trenera. Zarówno liczba godzin szkoleń jak i program mogą zostać dostosowane do zapotrzebowania uczestników.
33.Proszę o informację dotyczącą źródeł pomiaru wskaźnika nr 3, w przypadku gdy będzie do niego wliczany jedynie Lider. Określone w dokumentacji konkursowej źródła pomiaru nie są adekwatne do wskazanej sytuacji. Jako grantobiorca nie jesteśmy ich dysponentem.W sytuacji, gdy wskaźnik nie będzie realizowany, tj. wykazany zostanie tylko Lider, źródła weryfikacji nie będą wymagane.
34.Czy podpisy uczestników na formularzach zgłoszeniowych mają być tylko w formie tradycyjnego podpisu, czy są dopuszczalne również podpisy kwalifikowane lub przy pomocy podpisu z banku (profil zaufany). Czy możemy pogotować formularze do zapisu elektronicznego?Na dokumentach zgłoszeniowych tj. formularzu i oświadczeniu muszą znaleźć się podpisy uczestników w formie tradycyjnej lub podpis elektroniczny przez profil zaufany/podpis kwalifikowany. Niedopuszczalne jest jedynie wklejenie podpisu w edytowalnej wersji formularza lub wpisanie imienia i nazwiska na dokumencie elektronicznym.
35.Czy w momencie braku zakupu sprzętu w ramach projektu grantowego, niewykorzystane na ten cel środki możemy przeznaczyć na szkolenia i doradztwo?Nie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu paragraf 3 ust. 4 Maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 196 000, 00 zł w tym kwota maksymalnie 19 900,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt komputerowy, w tym – jeśli dotyczy – w ramach środków trwałych; kwota maksymalnie 176 100,00 zł przeznaczona na działania szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry PDN i BP.
36.Uczestniczyliśmy w II fazie projektu grantowego, mamy już przeszkoloną kadrę wykładowców z której chcemy skorzystać. Projekt grantowy jest napisany kaskadowo: na początku szkoli się lider, później lider szkoli wykładowców, a wykładowcy szkolą nauczycieli. Czy w momencie kiedy mamy już przeszkoloną kadrę możemy rozpocząć szkolenia dla nauczycieli? Jeżeli tak to w jakim wariancie:
a. Szkolenie lidera (nie zakładamy szkoleń wykładowców, ponieważ już ich mamy) przy jednoczesnym rozpoczęciu szkoleń dla nauczycieli?
b. Szkolenie lidera (jeżeli założymy doszkolenie 1 lub 2 wykładowców, pozostałych mamy już przeszkolonych) czy możemy rozpocząć szkolenia wcześniej dla nauczycieli z tymi wykładowcami, których już mamy a lider po swoich szkoleniach przeszkoli nowych wykładowców?
c. Szkolenie lidera, szkolenie nowych wykładowców przez lidera i dopiero rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli?
Czy jest jakiś inny wariant?
Kaskadowy charakter szkoleń jest obowiązujący dla wszystkich grantów. Najpierw szkolimy Lidera, on następnie szkoli kadrę/uczestników indywidualnych i udostępnia im materiały na ZPE.
37.Ile grantów jest do realizacji w tej edycji i jaka jest średnia kwota PLN grantów dotychczas przyznanych?W I edycji średnia wartość grantów to 110 tys. zł, w edycji II – 131 tys. zł. Ale proszę się tym nie sugerować i szacować koszty według własnych potrzeb, uwzględniając limity określone w Regulaminie na sprzęt i na działania szkoleniowo-doradcze.
W tej edycji dysponujemy środkami na przyznanie 91 grantów przy założeniu, że są to granty o maksymalnej wartości dofinansowania – po 196 000 zł, gdzie: doposażenie w sprzęt komputerowy można zabezpieczyć maksymalnie 19 900,00 zł na działania szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry PDN i BP – maksymalnie 176 100,00 zł. Ta ilość grantów może się zmienić – nie każdy wnioskodawca wystąpi o maksymalną wysokość grantu.
38.Ile grantów zostało przyznanych w poprzednich 2 fazach? Listy rankingowe z wykazem rekomendowanych do dofinansowania wniosków grantowych dostępne są na stronie: Faza 1;Faza 2;
39.Proszę o informację dotyczące pakietów dydaktycznych, czy jest jak w ubiegłym roku, czy są nowe wytyczne, nowe wzory, jeśli tak, kiedy będą udostępnione grantobiorcom?Pakiety i wzorce nie uległy zmianie. Są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Ponadto przypominamy, że załącznik nr 6 Regulaminu otwartego konkursu grantowego w punkcie „Opracowanie pakietów materiałów wspomagających edukację zdalną” daje szczegółową informację dotyczącą pakietów dydaktycznych. Informacje te znajdują się także w dokumencie „Opis działań Grantobiorcy” stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.1.Grantobiorca opracowuje minimum 1 pakiet materiałów wspomagających edukację zdalną2.Każdy pakiet będzie zawierał: 30 stron normatywnych minimum 3 a maksimum 5 scenariuszy jednostek lekcyjnych (jedna jednostka lekcyjna trwa maksimum 45 minut) minimum 6 a maksimum 10 stron normatywnych na jednostkę lekcyjną, (1 strona normatywna = 1800 znaków ze spacjami lub 140 cm2 tabel i ilustracji autorskich: zdjęć, rysunków, grafów, wykresów itp.) scenariusze dotyczące jednego przedmiotu dla jednego etapu edukacyjnego.3.Grantobiorca opracuje pakiet materiałów wspomagających edukację zdalną zgodnie ze standardami wydawniczymi ORE i Standardami przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.4.Pakiet będzie uwzględniał pracę z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. 5.Grantobiorca przekaże Grantodawcy pakiet materiałów wraz z ich recenzją
40.Czy materiały szkoleniowe, opracowane przez ORE i udostępnione w I i II fazie zostały zmodyfikowane?Pakiety i wzorce nie uległy zmianie. Są dostępne na Platformie ZPE.
41.Kiedy pokaże się wniosek na ten projekt na Witkac?Wzór wniosku grantowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Informacja o uruchomienie generatora i konkursu w systemie Witkac zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie projektu. Nastąpi to w najszybszym możliwym czasie, ale niestety nie jest to obecnie zależne od ORE. Proponujemy, by na razie przygotowywać treści w innym dokumencie, aby były gotowe do wpisania do wniosku po jego udostępnieniu.
42.Czy okres realizacji projektu będzie określony w umowie od daty zawarcia umowy do 30 czerwca? Czy też "od stycznia"?Początek realizacji działań zostanie wskazany w umowie przez Grantobiorcę nie wcześniej niż od momentu złożenia wniosku grantowego. Data zakończenia działań to maksymalnie 30 czerwca 2023 r.
43.Nowy generator wniosku będzie miał identyczny układ i zakres znaków jak w poprzednich fazach?Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Zmiany będą nieznaczne. Wynikają z dotychczasowych doświadczeń ORE we współpracy z Grantobiorcami. Staramy się, by wniosek był czytelniejszy i by jego forma i zapisy ułatwiały też późniejszą realizację przedsięwzięć.
44.Co zmienia w projekcie (dla grantobiorców) podana ostatnio informacja, że partnerem ORE zostało Google for Education?Partnerstwo Google For Education zapewnia stały dostęp do najbardziej aktualnych informacji o cyfrowych trendach w kształceniu zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym; czego materiały projektowe nie byłyby w stanie zapewnić, ze względu na tempo zachodzących zmian w tym obszarze. Więcej na ten temat.
45.Czy w projekcie mogą brać udział nauczyciele ze szkół niepublicznych?Tak, nie ma przeciwwskazań. Tym bardziej, że obecnie realizatorem mogą być również placówki niepubliczne.
46.Czy my jako Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech też możemy ubiegać się o granty?Do ubiegania się o udzielenie grantu są uprawnione następujące podmioty:
organy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne lub niepubliczne),
organy prowadzące biblioteki pedagogiczne (publiczne lub niepubliczne).
Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech nie jest organem prowadzącym ww. placówki, tym samym nie może aplikować o grant. Niemniej jednak należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są Państwo placówką doskonalenia nauczycieli. Jeśli tak, należałoby zmobilizować właściwy organ prowadzący o aplikowanie o środki. Gdyby było to niemożliwe, nie ma przeszkód, by nauczyciele skorzystali mimo wszystko ze wsparcia, korzystając ze szkoleń prowadzonych przez inne PDN i BP.
47.Czy po wpisaniu uczestników do panelu w Witkacu będzie można ich zweryfikować – czy nie uczestniczyli wcześniej w projekcie?Zgodnie z treścią oświadczenia, podpisywanego przez Wnioskodawcę:
Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału w przedsięwzięciu grantowym wyłącznie uczestników, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia w ramach Grantu w fazie 1 lub 2.
Istotne jest zatem, by Grantobiorca posiadał zestawienie uczestników przedsięwzięć grantowych, realizowanych przez niego w I i II edycji, by przy uzupełnianiu danych w ramach edycji III, miał pewność, że dany uczestnik nie otrzymuje wsparcia po raz kolejny. W przypadku, gdyby okazało się, że uczestnik brał/bierze udział w projekcie innego Grantobiorcy, ten fakt może zostać stwierdzony przez Grantodawcę na etapie rozliczania grantu – po wpisaniu przez Państwa uczestników w panelu Witkac będziemy mieli możliwość weryfikacji osób zgłoszonych do projektu jako uczestnicy. O tym fakcie Grantobiorca zostanie natychmiast poinformowany, by móc wprowadzić działania naprawcze.
48.Czy można przeszkolić np. 6 pracowników (+ lidera) oraz 136 nauczycieli, co w sumie daje liczbę 143 uczestników projektu?Tak. § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu grantowego określa wartości minimalne wskaźników. Liczba 136 nauczycieli i 7 pracowników lub 142 nauczycieli i jeden pracownik (lider) jest minimalną liczbą wymaganych uczestników (143 osoby minimum)
49.Czy można rozpocząć szkolenie nauczycieli, zanim lider zakończy szkolenie? Nie planujemy szkolenia kadry, bo została przeszkolona w poprzedniej edycji i może z marszu przystąpić do szkolenia nauczycieli.Dostęp do ZPE może zostać przekazany nie wcześniej niż po pozytywnej ocenie wniosku i publikacji listy rankingowej. Zakończenie szkolenia przez Lidera warunkuje uzyskanie dostępu do platformy na kolejny poziom. Z tego powodu nie jest możliwe rozpoczęcie szkolenia uczestników zanim lider nie ukończy szkolenia jemu dedykowanego.
50.Jako źródło weryfikacji do wskaźnika nr 4 wskazują Państwo „karty doradcze" – czy to obowiązująca nazwa? Usługi doradcze są objęte podatkiem VAT obligatoryjnie. To jest bardzo istotna informacja.Karty doradcze dokumentują przeprowadzenie działań doradczych w ramach przedsięwzięcia grantowego. Nie jest to płatna usługa doradcza, ale forma wsparcia polegająca na wyjaśnianiu wątpliwości uczestników pojawiających się w trakcie i po szkoleniach. Mają to być dokumenty, w których znajdą się informacje o tematyce doradztwa, dacie udzielenia doradztwa, formie doradztwa. Dopuszcza się również stosowanie określenia: karty konsultacji.
51.Czy jako placówka odgórnie wybieramy moduły szkoleniowe, które przejdą nauczyciele? Czy uczestnicy mogą wypełnić różne moduły, zależnie od swoich preferencji?Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy potrzeb wśród nauczycieli i na tej podstawie zaplanować wsparcie. Od Wnioskodawcy zależy sposób organizacji wsparcia oraz to, czy nauczyciele otrzymają możliwość wyboru udziału w preferowanych szkoleniach.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami konkursu, nauczyciele szkół i przedszkoli zobowiązani są do odbycia szkolenia obejmującego minimum 5 modułów tematycznych, w tym obowiązkowo moduły pn. Zintegrowana Platforma Edukacyjna oraz Metodyka edukacji zdalnej. Wybór pozostałych co najmniej 3 modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami, specyfiką nauczanych przedmiotów.
Kadra PDN i BP uzupełnia program oraz materiały szkoleniowe o kontekst praktyczny, przedmiotowy, ew. dodatkowe narzędzia edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk z zakresu realizowania edukacji w formie zdalnej i inne obszary, zgodnie z określonymi potrzebami nauczycieli szkół i przedszkoli. Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach 6 i 7 do Regulaminu Konkursu.
52.Czy uczestnicy/nauczyciele, aby otrzymać zaświadczenie – muszą zaliczyć 5 modułów na platformie ZPE?Warunki zaliczenia modułów przez nauczycieli są ustalane przez organizatora szkolenia, czyli Wnioskodawcę. Obowiązek zaliczenia wszystkich 12 modułów ma Lider i kadra. Od nauczycieli wymagane jest odbycie szkolenia obejmującego minimum 5 modułów tematycznych, w tym obowiązkowo moduły pn. Zintegrowana Platforma Edukacyjna oraz Metodyka edukacji zdalnej. Wybór pozostałych 3 modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami, specyfiką nauczanych przedmiotów. Taki zakres szkolenia pozwoli na uznanie, że uczestnik przeszedł pełną ścieżkę wsparcia. Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach 6 i 7 do Regulaminu Konkursu.
53.Kiedy przekażą Państwo informacje co musi zawierać dziennik i karta doradcza? Placówki mają wzory dzienników, z których korzystają.Można posługiwać się obowiązującymi w instytucji wzorami dzienników, o ile zawierają one niezbędne informacje: prowadzący, daty szkolenia, temat szkolenia, uczestnicy, ich obecności i zaliczeniu, analogicznie karta doradcza powinna zawierać informacje o uczestniku, tematyce doradztwa, dacie udzielenia doradztwa, formie doradztwa.
54.Czy w ramach środków na sprzęt można zakupić oprogramowanie do laptopów zakupionych ze środków w ramach poprzedniej edycji, bo kończy im się wkrótce roczna licencja?W ramach tzw. trwałości działań Grantobiorca powinien finansować takie koszty ze środków własnych.
55.Czy jeśli zaryzykujemy – możemy podjąć działania wcześniej, przed podpisaniem umowy? Czy też obligatoryjnie najpierw lider musi przeszkolić się na platformie i dopiero możemy szkolić nauczycieli? Mamy kadrę przeszkoloną, więc moglibyśmy szkolić nauczycieli już, żeby zdążyć zrealizować działania.Działania w ramach przedsięwzięcia można podjąć przed podpisaniem umowy, ale po złożeniu wniosku. Mogą Państwo w tym czasie prowadzić działania rekrutacyjne, dokonać zakupu sprzętu. Natomiast dostęp do ZPE otrzymają Państwo nie wcześniej niż po publikacji listy rankingowej.
56.Ile trwa (czasowo) kompletne przeszkolenie lidera z 12 modułów?Szkolenia dla liderów będą składały się z 12 modułów i zostaną zrealizowane w formie samokształcenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej – zpe.gov.pl . Szczegółowy program oraz liczbę godzin określa załącznik 7 do Regulaminu konkursu - ramowy program szkolenia. Z uwagi na formę samokształcenia, to od Lidera zależy tempo zakończenia szkolenia i zaliczenia modułów.
57.Czy kadra PDN musi spełnić jakiś warunek minimalnego okresu współpracy (umowa zlecenie), żeby taką osobę zakwalifikować do projektu?Grantodawca nie określa takiego minimum. To Grantobiorca powinien być świadomy, że przekazuje wsparcie tym, którzy gwarantują wzmocnienie potencjału placówek.
58.Czy jeśli pracownik PDN pracował w grancie, szkolił nauczycieli może być teraz przeszkolony jako lider?Nie, nie jest to możliwe. Liderem może być wyłącznie osoba, która do tej pory nie brała udziału w projekcie – Lider musi odbyć szkolenie oraz musi być wykazany jako uczestnik projektu.
59.Czy liderem musi być osoba zatrudniona u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę? Czy ma znaczenie w jakim wymiarze czasu będzie to zatrudnienie?Zgodnie z definicją Lider to członek kadry (pracownik lub osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, w tym w ramach samozatrudnienia) PDN lub BP [...]. Forma i wymiar zatrudnienia nie jest istotny, niemniej jednak to Wnioskodawca musi być świadomy efektywności działań i zwiększania potencjału placówek, a nie pojedynczych osób.
60.Czy program szkolenia powinien zawierać zakładane merytoryczne modyfikacje – autorskie pomysły trenerów, jakie chcemy wdrożyć i dołączyć do szkoleń dla uczestników – nauczycieli?Jest to możliwe, ale nie jest to działanie obligatoryjne. Kadra PDN i BP uzupełnia program oraz materiały szkoleniowe o kontekst praktyczny, przedmiotowy, ew. dodatkowe narzędzia edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk z zakresu realizowania edukacji w formie zdalnej i inne obszary, zgodnie z określonymi potrzebami nauczycieli szkół i przedszkoli. Te elementy będą oceniane w trakcie oceny merytorycznej wniosku.
61.Czy kadra prowadząca szkolenia dla nauczycieli może być rozliczana na podstawie faktur?Tak, jest to możliwe, jeśli trener prowadzi działalność gospodarczą.
62.To jaka jest data naboru? Ta, którą można przyjąć do okresu realizacji.Okres realizacji nie może rozpocząć się wcześniej niż nastąpi złożenie wniosku grantowego.
63.Czy zasięg realizacji może być ogólnopolski?Tak. Uczestnicy mogą być rekrutowani z całej Polski. Wówczas we wniosku grantowym jako obszar realizacji należy wskazać „cała Polska" lub wybrać odpowiednie województwa.
64.Ile pakietów dydaktycznych może zgłosić placówka?Załącznik nr 6 Regulaminu otwartego konkursu grantowego w punkcie Opracowanie pakietów materiałów wspomagających edukację zdalną daje szczegółową informację dotyczącą pakietów dydaktycznych.
Grantobiorca opracowuje minimum 1 pakiet materiałów wspomagających edukację zdalną.
Grantobiorca sam podejmuje decyzję ile pakietów zgłasza.
65.Czy podczas oceny wniosków będą Państwo uwzględniać, że w wyniku inflacji zmieniły się stawki godzinowe trenerów? Stawki maksymalne, przy określonych warunkach, określa załącznik nr 5 do Regulaminu. Niemniej jednak, w przypadku, gdyby ostatecznie Grantobiorca zdiagnozował, że stawki obowiązujące w danym momencie, w danym regionie są wyższe od zakładanych w ww. załączniku, wówczas należy przedstawić stosowne uzasadnienie przyjętych stawek we wniosku grantowym, czy na etapie rozliczania grantu. Grantobiorca ma także obowiązek oszacowania kwoty np. poprzez rozeznanie rynku, tak by koszty były racjonalne i efektywne.
66.Czy rozliczenie z trenerem, który jest zatrudniony w placówce na umowę zlecenie i szkoli nauczycieli w ramach grantu jest jawne tzn. czy jego wynagrodzenie i umowa z nim podpisana jest dokumentacją, która musi być załączona do dokumentacji po zakończeniu grantu?Zgodnie z Regulaminem konkursu – na etapie oceny wniosku grantowego – dopuszcza się możliwość wezwania Wnioskodawcy przez Grantodawcę do przedstawienia wyjaśnień w zakresie wydatków zapisanych w szczegółowym budżecie przedsięwzięcia grantowego – jeśli kalkulacja i uzasadnienie przedstawionych wydatków uniemożliwiają ich weryfikację przez eksperta oceniającego wniosek grantowy, w celu uzyskania pewności, że wydatek jest niezbędny do poniesienia i określony w sposób racjonalny, oszczędny i efektywny. Na tym etapie Grantodawca może zatem żądać m.in. dokumentów potwierdzających racjonalność wydatków, rynkowość zaproponowanej ceny.
Na etapie rozliczania już samego grantu, dokumenty księgowe, stanowiące dowód poniesionych w ramach przedsięwzięcia grantowego wydatków, nie są przez Grantodawcę sprawdzane. Grantobiorca może być jednak poproszony o ich okazanie przez podmioty kontrolujące prawidłowość realizacji przedsięwzięcia grantowego, w tym przede wszystkim kontroli na miejscu.
67.Proszę o skonkretyzowanie: skoro wniosek będziemy składać w roku 2023, to obroty powinny dotyczyć roku 2022. Tak wynika z dokumentów. Nie tak ma być?Należy zwrócić uwagę, że we wniosku należy wykazać obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy. Jeśli zatem na etapie składania wniosku, Wnioskodawca będzie miał zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2022 r., można wykazać obrót za tenże rok. Jeśli sprawozdanie nie będzie jednak zatwierdzone – należy wykazać obrót za 2021 r.
68.W załączniku dotyczącym standardów cenowych do budżetu są koszty noclegów i posiłków. Wcześniej tutaj pojawiła się informacja, że koszty noclegów są niekwalifikowalne. Czyli nie można czy można planować szkolenia z noclegami? A posiłki?Co do zasady koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego celu. Jeśli szkolenia stacjonarne będą wymagały zabezpieczenia również kosztów na noclegi dla uczestników projektu oraz posiłki podczas szkoleń, należy stosowne uzasadnienie przedstawić we wniosku aplikacyjnym.
69.W zał. nr 7 jest określona kwota 2500 zł za laptopa. Obecnie dobrej jakości laptop kosztuje ok. 4000 zł. Czy musimy trzymać się tych cen ze standardów?Zwracamy uwagę na zmianę stawek wprowadzonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu w stosunku do poprzednich edycji konkursu. Dokument Zestawienie standardu i cen rynkowych określa stawki maksymalne, przy określonych warunkach. Niemniej jednak, w przypadku, gdyby ostatecznie Wnioskodawca zdiagnozował, że stawki obowiązujące w danym momencie, w danym regionie są wyższe od zakładanych w ww. załączniku, wówczas należy przedstawić stosowne uzasadnienie przyjętych stawek we wniosku grantowym, czy na etapie rozliczania grantu. Wnioskodawca ma także obowiązek oszacowania kwoty np. poprzez rozeznanie rynku, tak by koszty były racjonalne i efektywne.
70.Czy w ramach kosztów w poszczególnych formach wsparcia można oddelegować pracownika CDN jako trenera/wykładowcę i/lub Specjalistę w konkretnym obszarze.Tak, sposób zapewnienia kadry obsługującej przedsięwzięcie grantowe leży po stronie Wnioskodawcy i wynika z zasobów i potencjału Realizatora.
71.Dzień dobry, jak w tym rozdaniu wyglądają zasady organizacji szkoleń oraz tworzenia materiałów pakietów. Czy są już dostępne wytyczne w tym zakresie?Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem 6 do Regulaminu konkursu pt. Opis Działań Grantobiorcy. Zasady te w III edycji pozostają bez zmian.
72.Ponawiam pytanie o termin upublicznienia naboru w systemie witkac.pl, czy program ostatecznie zakończy się w czerwcu br.? czy możliwe jest wydłużenie z uwagi na projekty, które rozpoczną się powiedzmy od marca?Planowany termin naboru to styczeń 2023. Nie przewidujemy możliwości wydłużenia realizacji przedsięwzięć poza 30 czerwca 2023 r.
73.Proszę o wyjaśnienie do informacji, że dobrze opisana pozycja budżetowa, to „zarządzanie zdalnym kształceniem" – przecież to jest koszt administracyjny czyli niekwalifikowany? Czy jednak kwalifikow.?W prezentacji podano przykładowy opis pozycji budżetowej: „Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie „Zarządzanie zdalnym kształceniem”, umowa o pracę, ¼ etatu” tak opisana pozycja budżetowa nie odnosi się do kosztu administracyjnego, a „Zarządzanie zdalnym kształceniem” to przykładowy tytuł szkolenia.
74.Czy składając 2 wnioski o grant jednego organu prowadzącego (posiadamy filie), obrót finansowy organu prowadzącego za dany rok powinien być na obydwa wnioski, czy oddział główny oraz filia powinny odrębnie podać własny obrót?W przypadku składania przez Wnioskodawcę kilku wniosków grantowych dla różnych Realizatorów weryfikowane będzie czy Wnioskodawca posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217, z późn. zm.) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w budżecie ocenianych wniosków. Organ prowadzący (Wnioskodawca) podaje w każdym z wniosków swój całościowy (łączny) obrót za wymagany okres.
75.Jaki stosunek pracy powinien łączyć Lidera względem organizacji, w imieniu której realizuje projekt? Czy w grę wchodzi tylko umowa o pracę czy też inne formy zatrudnienia? Ewentualnie jakie?Lider to członek kadry – pracownik lub osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, w tym w ramach samozatrudnienia. Taką definicję przyjęto w Regulaminie konkursu i w Procedurze realizacji przedsięwzięcia grantowego.
76.Czy kosztem kwalifikowanym w grancie jest wynagrodzenie dla lidera za czas poświęcony na szkolenie kadry, mając na uwadze, że lider będzie robił to poza godzinami zatrudnienia etatowego u grantobiorcy?Wynagrodzenie za pracę lidera wykonywaną poza godzinami zatrudnienia będzie kosztem kwalifikowanym. Należy jednak wziąć pod uwagę Państwa regulacje wewnętrzne w tej sprawie.
77.Czy ten czas należy liczyć jako 53 stawki godzinowe (suma liczby godzin realizacji poszczególnych modułów)?Zakładany program szkolenia kadry wynosi 53 godziny szkoleniowe. Jest to czas orientacyjny, który może zostać wydłużony w zależności od rozpoznanych potrzeb danej placówki. Ocena potrzeb w tym zakresie należy do Wnioskodawcy i musi zostać przedstawiona we wniosku grantowym.
78.Czy kosztem kwalifikowanym w grancie jest wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na etacie w placówce grantobiorcy za pracę przy realizacji przedsięwzięcia grantowego:
* szkolenie nauczycieli szkół i przedszkoli,
* działania konsultacyjno-doradcze,
* opracowanie pakietu/pakietów materiałów edukacyjnych,
* opracowanie recenzji pakietu,
– mając na uwadze, że osoby te będą robiły to poza godzinami zatrudnienia etatowego u grantobiorcy?
Kwestie te są zależne od Państwa regulacji wewnętrznych. Przy kosztach budżetu należy podać ich szczegółowe uzasadnienie.
79.Czy grantodawca określa (maksymalną/minimalną) liczbę godzin, które grantobiorca powinien zaplanować na działania konsultacyjno-doradcze?Dokumentacja konkursowa nie określa limitu liczby godzin, jakie mają być przeznaczone na działania konsultacyjno-doradcze. Zależy to od zidentyfikowanych potrzeb uczestników.
80.Czy grantodawca określa (maksymalną) liczbę godzin pracy, które można przeznaczyć na:
* opracowanie jednego pakietu/pakietów materiałów edukacyjnych,
* opracowanie recenzji jednego pakietu?
Dokumentacja konkursowa nie określa limitu liczby godzin, jakie mają być przeznaczone na ww. działania. Należy jednak mieć na względzie wymagania jakie stawia Grantodawca odnośnie budżetu, tj. racjonalność i efektywność wydatków.
81.Czy szkolenia muszą odbyć się zgodnie z zaproponowanym programem, czy jest możliwość modyfikacji (chodzi o rozszerzenie treści programu)?Szkolenia dla nauczycieli mogą zostać zmodyfikowane i rozszerzone przy uwzględnieniu zdiagnozowanych potrzeb uczestników oraz założeń projektu (tzn. min 50% szkoleń odbywa się w formie zdalnej, nauczyciel powinien zrealizować minimum 5 modułów, w tym 2 obowiązkowe). Odsyłam do szczegółów – załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Opis działań Grantobiorcy.
Jednocześnie przypominam o obowiązku zorganizowania działań konsultacyjno-doradczych skierowanych do nauczycieli, realizowanych zgodnie z potrzebami środowiska, a które są uzupełnieniem szkoleń.
Działania te mogą być realizowane w formie wsparcia indywidualnego, grupowego i muszą dotyczyć m.in:
1)doradztwa w zakresie metod i strategii pracy w systemie zdalnym;
2)pomocy w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;
3)instruktażu dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych, doradztwa w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów oraz metod oceniania postępów uczniów;
4)wsparcia indywidualnego i grupowego dla nauczycieli;
5)demonstracji skutecznych technik i metod pracy z uczniem w sposób zdalny;
6)prowadzenia konsultacji dla nauczycieli;
7)wspierania nauczycieli w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z uczniem w systemie zdalnym.
82.Czy funkcję osoby prowadzącej zajęcia i moderatora może wykonywać jedna osoba, czy muszą to być 2 inne osoby?Sposób organizacji szkoleń leży po stronie Realizatora i zależy m.in.od możliwości kadrowych. Może się zatem zdarzyć, że prowadzący zajęcia i moderator będą tą samą osobą. Jednocześnie, proszę pamiętać o opisaniu we wniosku grantowym zakresu zadań dla osoby lub osób prowadzących.
83.Pytanie dotyczące premii punktowej: Czy dodatkowe punkty możemy uzyskać za objęcie wsparciem większej liczby uczestników, czyli Wskaźnik 2 na poziomie np. 183, czy Wskaźnik nr 1 musi być na poziomie 183, czyli tyle osób musi ukończyć pełną ścieżkę wsparcia.Przede wszystkim należy pamiętać, że punkty dodatkowe mogą zostać przyznane tylko wówczas, gdy wniosek uzyska co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia za spełnianie podstawowych kryteriów merytorycznych i jednocześnie minimum punktowe w każdym z tych kryteriów. Pierwsze kryterium premiujące obliczane jest od wartości wskaźnika nr 5 (stanowiącego sumę wskaźników 2 i 3). Przy założeniu, że wsparciem objęto np. 183 osoby - wskaźnik nr 2 i 1 osobę - wskaźnik nr 3, czyli łącznie 184 osoby - wskaźnik nr 5, Wnioskodawca otrzyma 15 punktów dodatkowych, bowiem obejmie wsparciem o 41 osób więcej niż minimum ustalone w regulaminie.
84.Czy pracownikiem instytucji mogą być osoby zatrudnione na umowę zlecenie?Tak. Zgodnie z Regulaminem konkursu za kadrę PDN i BP uznawany jest bowiem i pracownik, i osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, w tym w ramach samozatrudnienia.
85.Czy rozeznanie rynku np. odnośnie stawek trenerów, trzeba załączać do wniosku?Nie trzeba załączyć rozeznania rynku do wniosku grantowego, warto jednak zawrzeć we wniosku konkretne informacje z dokonanego oszacowania kwoty - m.in. kiedy zostało ono prowadzone, na jakiej liczbie podmiotów, jakie oferty wpłynęły, jakie kwoty itp. Na etapie oceny Grantodawca może również wezwać do złożenia wyjaśnień odnośnie proponowanych stawek i przedstawienia konkretnych szacowań.
86.Jeżeli posiadam drugie imię a w podpisie nie widać, nie wpisujemy?Tak, proszę w takiej sytuacji nie wpisywać. Należy mieć na uwadze, że zgodność podpisu jest weryfikowana z danymi wpisanymi w poz. 2.2 wniosku grantowego.
87.Jak są 2 osoby uprawnione to wtedy obie osoby składają podpisy, czy tylko 1?Wniosek grantowy powinien zostać podpisany przez osobę/osoby wskazaną/ne do reprezentowania instytucji. Pamiętać należy, że sposób reprezentacji spółki opisany jest w rejestrze przedsiębiorców KRS każdej ze spółek. Dlatego weryfikując poprawność podpisu w pierwszym rzędzie ustalamy podczas oceny, jak dana spółka powinna być reprezentowana - zgodnie z odpisem z KRS.
88.Czy jeżeli w projekcie obejmujemy wsparciem nauczycieli z trzech konkretnych województw, to we wniosku w obszarze realizacji należy zaznaczyć: województwo czy cała Polska?Proponujemy w takiej sytuacji wskazać konkretne województwa i jednocześnie należy się do tego odnieść w opisie grupy docelowej.
89.Czy jest znany już próg punktowy, kiedy uzyskuje się akceptację wniosku?Sposób oceny wniosku został opisany w Regulaminie konkursu. Ocenę pozytywną uzyskuje wniosek, który otrzymał co najmniej 60% punktów z możliwych do przyznania i który jednocześnie w każdym kryterium uzyskał określone minimum punktów (por. zał. nr 4 RK). Dofinansowanie otrzymają wnioski grantowe z kolejnych list rankingowych, aż do momentu wyczerpania alokacji środków.
90.Czy można zaplanować, że szkolenia są prowadzone wspólnie przez 2 osoby (w czasie 1 godz. szkolenia zaplanowany jest prowadzący i moderator)?Sposób organizacji szkoleń leży po stronie Realizatora i zależy m.in.od możliwości kadrowych. Proszę jednocześnie pamiętać o opisaniu we wniosku grantowym zakresu zadań dla osoby lub osób prowadzących i moderatora, uzasadnić, dlaczego istotne jest prowadzenie zajęć przez dwie osoby .
91.Czy kadra kształcona przez Lidera może być zatrudniona na podstawie b2b lub umowy zlecenie?Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu za kadrę PDN i BP uznawany jest zarówno pracownik, jak i osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, w tym w ramach samozatrudnienia.
92.Ceny jednostkowe podajemy netto? Czy w przypadku zakupu sprzętu VAT nie jest kwalifikowalny?Jeśli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT, nie powinien on być kwalifikowany w projekcie. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, kwoty w budżecie projektu mogą zawierać podatek VAT. (Załączniku nr 2 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług)
93.Czy zamiast rzutnika, czy tablicy interaktywnej nie jest bardziej logiczny zakup monitora interaktywnego?To Wnioskodawca wskazuje, jaki sprzęt chce zakupić, przedstawia zapotrzebowanie oraz uzasadnia zasadność tego zakupu - na ile jest on niezbędny do realizacji przedsięwzięcia grantowego.
94.Czy szkolenie nauczycieli można rozpocząć wcześniej niż ukończenie szkoleń przez nauczycieli pdn, jeżeli jest przeszkolona kadra w poprzedniej edycji?Proszę pamiętać, o poziomach kaskady szkoleń i że muszą to być nowe szkolenia (nie mogą odbywać się na wcześniej założonych materiałach z Fazy 1 lub 2). Wcześniej dostęp do materiałów ZPE musi uzyskać Lider, a przeszkolona kadra ma być wsparciem przy organizowaniu i prowadzeniu wsparcia dla nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2022