Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – wynik naborow

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – wynik naborow

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – Faza 2. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 2 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny formalnej 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną, a na etapie […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa