Nabór samorządowców na ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) – wydłużenie terminu naboru

Jednym z elementów systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST są eksperci ds. rozwoju oświaty samorządowej (w skrócie ROS), których zadaniem będzie realizacja wsparcia merytorycznego kierowanego do JST w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej oświaty. Rozpoczynamy nabór samorządowców do ww. grupy ekspertów. Zachęcamy wszystkich tych, którzy czują się na siłach nie tylko realizować zadania w swoich jednostkach, ale także wspierać, doradzać i dzielić się swoim doświadczeniem z innymi samorządowcami.

W ramach projektu rozpoczynamy przygotowanie grupy ekspertów do realizacji zadań systemowych ukierunkowanych na udzielenie wsparcia pracownikom jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie uzyskają wsparcie w formie szkolenia przygotowującego ich do pełnienia roli ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej. Będzie to 3 modułowe szkolenie (każdy moduł po 3 dni), którego realizacja przewidziana jest na miesiące; grudzień 2019r., styczeń 2020r.i luty 2020r.

Szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej obejmie m.in. następujące zagadnienia;

 • Rola i zadania ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej w systemie. Kanon kompetencji.
 • Trenerskie i psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych. Wybrane narzędzia do pracy z dorosłymi.
 • Zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zastosowanie narzędzi informatycznych w praktyce.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Metody i narzędzia moderacji i facylitacji.
 • Przygotowanie i prowadzenie debat.
 • Partycypacja społeczna w realizacji zadań oświatowych.
 • Podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o analizę wskaźników.
 • Ja, jako przywódca. Planowanie własnego rozwoju.

W ramach szkolenia planowana jest także realizacja zdań wdrożeniowych przez uczestników.

Po zakończeniu ww. szkolenia, planowane jest przeprowadzenie pilotażu opracowanych założeń systemowych, których celem jest wsparcie, doskonalenie i rozwój pracowników JST. Pilotaż zostanie zrealizowany w 3 regionach ( województwach w kraju) przez wybranych ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej.

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego pilotażu będzie:

 1. weryfikacja opracowanych założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST na podstawie uwag zgłoszonych zarówno przez ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej jak i przez uczestniczące w nim JST,
 2. usprawnienie zarządzania lokalną oświatą w obszarach wybranych przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w pilotażu ( w jednym z 3 regionów),
 3. przygotowanie grupy samorządowców do pełnienia roli ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej, jako jednego z elementów systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST

Docelowo zakłada się, że przygotowani eksperci będą realizować następujące zadania w systemie;

Zadania ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS): 

 1. Wsparcie merytoryczne JST w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej oświaty.
 1. Wspieranie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych lokalnego systemu oświaty.
 2. Doskonalenie pracowników JST w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem lokalną oświatą.
 1. Doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania planów rozwoju oświaty i/lub harmonogramów działań rozwojowych w wybranym przez JST obszarze.
 2. Konsultacje na etapie monitorowania wdrażania działań rozwojowych.
 3. Współudział w ocenie efektów wdrażanych działań rozwojowych.
 4. Inspirowanie do podejmowania innowacyjnych działań poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem oraz wskazywanie dobrych praktyk.
 5. Zachęcanie pracowników JST do korzystania z dostępnych metod i form wsparcia.
 6. Wskazywanie możliwości wykorzystania zasobów do zarządzania oświatą, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wywodzących się z informatyki.
 7. Uświadamianie potrzeby własnego rozwoju oraz rozwoju organizacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia i pokrywa koszty zrekrutowanym samorządowcom;

 1. uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym (3 modułowym, każdy moduł po 3 dni;
 2. noclegi i wyżywienie związane z uczestniczeniem przedstawicieli JST w szkoleniu.

Nabór samorządowców:

Warunkiem zrekrutowania jest wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej Formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. 2 grudnia 2019 r. na adres mailowy: piotr.matuszak@ore.edu.pl ,

Przesłanie Formularza Rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na szkolenie dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej.

Wyniki rekrutacji JST do pilotażu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Zarządzanie oświatą w samorządach – Etap II do 30 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

Kontakt w sprawach dotyczących naboru: Piotr Matuszak, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 42.

Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki:

 

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019