Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego – publikacja

Zachęcamy samorządowców – do zapoznania się z publikacją dotyczącą modelu edukacji włączającej w kontekście zadań i roli jednostek samorządu terytorialnego. Jest to publikacja oczekiwana przez środowisko samorządowe. „Treści zawarte na kartach opracowania niosą nie tylko wiadomości o problematyce edukacji włączającej, ale zawierają także konkretne rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, przykłady dobrych praktyk i narzędzi użytecznych w ich realizacji”.

Całość została obudowana aktualną wiedzą teoretyczną i ukonstytuowana na bogatych doświadczeniach autorek: dr hab. Doroty Jachimczak i dr hab. Doroty Podgórskiej- Jachnik”
(z recenzji –prof. dr hab. Zenon Gajdzica).

„Publikacja Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego to swoisty przewodnik dla nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dla wszystkich, którym zależy na edukacji wysokiej jakości. W zakresie wdrożenia edukacji włączającej szczególną rolę powierza się samorządom lokalnym jako organom odpowiedzialnym za rzeczywiste zarządzanie życiem społeczności lokalnych, dysponujących określonymi zasobami i możliwościami ich zaspokojenia. To cenna i nowatorska publikacja, przygotowana z niezwykłą starannością i bogatym materiałem pomocniczym do wykorzystania przez JST.

Autorki zbudowały kontekst teoretyczny dla pojęcia edukacji włączającej, uporządkowały wiedzę dotyczącą tego obszaru. Wskazały na procesy wpływające na kształtowanie się pojęcia edukacji włączającej na przestrzeni kilkudziesięciu lat, przybliżając tym samym i ułatwiając zrozumienie pojęcia włączenia. Podjęły się także szerokiej analizy kontekstowej, wskazały na zależności i możliwości wynikające z przepisów prawa oświatowego i samorządowego w tworzeniu polityk samorządowych zmierzających do tworzenia społeczeństwa włączającego, przedstawiły założenia nowego modelu wdrażanego w polskim systemie oświaty.

Motywem przewodnim całej publikacji jest edukacja włączająca rozumiana jako edukacja dla wszystkich. Autorki określiły uwarunkowania sprzyjające i utrudniające jej właściwe i komplementarne wdrożenie.

Wszyscy, na różnych poziomach samorządu, mogą tu odczytać zadania dla siebie. Radni poszerzą wiedzę i zobaczą dalekosiężne efekty edukacji włączającej, kadra zarządzająca JST dostrzeże korzyści w kreowaniu edukacji wysokiej jakości, dyrektorzy szkół – zadania dla siebie, a mieszkańcy gmin znajdą wiedzę o nadchodzących zmianach i idei edukacji włączającej. To bardzo ważne, edukacja włączająca stała się bowiem przedmiotem dyskusji i sporów, zatem trzeba dołożyć wszelkich starań dla jej właściwego i pełnego rozumienia. Z tej perspektywy odbiór społeczny idei edukacji włączającej jest ogromnie istotny i znacząco wpływa na pomyślność lub porażkę w jej wdrożeniu.

Jak wskazały Autorki, celem publikacji jest „zachęcenie samorządowców, zwłaszcza przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki, do tworzenia na swoim terenie rozwiązań o charakterze strategicznym, uwzględniających najnowszą wiedzę z zakresu edukacji włączającej” . Warto rozważyć wzmocnienie partycypacyjnego charakteru wdrażania edukacji włączającej i w sposób szczególny zachęcić samorządowców do korzystania z dostępnych już instrumentów prawa, jakim jest możliwość powoływania Rady Oświatowej. Jej rolą może być właśnie rekomendacja właściwych rozwiązań w obszarze włączania i choć oczywiste jest, że zarówno organ stanowiący, jak i wykonawczy mają silny mandat społeczny uprawniający do sprawowania władzy, jednakże głosy ekspertów i specjalistów oraz ich rekomendacje mogą skutecznie przyczynić się do ukształtowania pozytywnego i akceptującego odbioru społecznego.

Publikację uznać należy, bez wątpienia, za wartościową i nowatorską, głównie z uwagi na rangę podejmowanego problemu, w trosce o właściwe rozumienie edukacji włączającej, która jest drogą do spojrzenia na ucznia z perspektywy jego możliwości i potrzeb, drogą do edukacji wysokiej jakości.

Ujęcie problematyki edukacji włączającej w perspektywie działań samorządu lokalnego ukierunkowuje do poszukiwania możliwości rozwoju własnej polityki lokalnej skoncentrowanej na tworzeniu wspólnej przestrzeni edukacyjnej, gotowej na wsparcie każdego dziecka, ucznia, a co również istotne – poprzez przykłady dobrych praktyk inspiruje do podejmowania szerokiej współpracy i łączenia zasobów samorządowych w zakresie projektowania rozwiązań włączenia społecznego.

Z przyjemnością rekomenduję publikację” – recenzent Agnieszka Jabłońska

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2023