Zakończenie cyklu Doradztwa dla JST

Uczestniczki doradztwa dla JST z Bielska- Białej.
Uczestniczki doradztwa dla JST z Bielska- Białej.

W dniach 18-19 maja 2023 roku w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące 8-miesięczny cykl doradztwa (październik 2022 – maj 2023) dla JST, w którym uczestniczyło 97 samorządowców i dyrektorów szkół/placówek z 20 jednostek samorządu terytorialnego.

Celem uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych było wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19 oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Usługa doradcza realizowana była zgodnie z modelem doradztwa dla JST opracowanym w projekcie „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap. Działania szkoleniowo-doradcze realizowane były w formie; spotkań informacyjno konsultacyjnych, szkoleń warsztatowych, doradztwa realizowanego w siedzibach JST ( po trzy spotkania doradcze w każdej JST) oraz doradztwa zdalnego (on-line).

Wszystkie realizowane działania adresowane były do 3–4 osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Po raz pierwszy od powstania modelu doradztwa dla JST,zdecydowano się, na zaproszenie do uczestnictwa w działaniach doradczych, dyrektorów szkół i placówek. Wcześniej grupa ta, zapraszana była do współpracy tylko w działaniach inicjowanych w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach usługi doradczej, jednostki samorządu terytorialnego, wzięły udział w pełnym cyklu doradztwa, na który składały się następujące działania;

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działań rozwojowych (HDR),
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań rozwojowych.

Efektem realizowanych działań było opracowanie przez uczestniczące jednostki samorządu terytorialnego Harmonogramów Działań Rozwojowych obejmujących swoim zakresem jeden z 12 obszarów funkcjonowania JST. Wybór obszaru do opracowania  i wdrożenia działań rozwojowych mógł być podyktowany różnymi przesłankami np. trudnościami w wybranym obszarze, chęcią rozwoju w danym zakresie lub koniecznością zreformowania danego obszaru działania jednostki. Wybrane zostały następujące obszary działań oświatowych;

 • Analizowanie potrzeb i planowanie realizacji założonej wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty – 6 razy,
 • Rola dyrektora i relacje z organem prowadzącym – 3 razy,
 • Organizacja wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z trudnościami
  w nauce – 3 razy,
 • Monitorowanie jakości usług edukacyjnych – 2 razy,
 • System wspomagania szkół – doskonalenie nauczycieli – 2 razy,
 • Udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych – 1 raz,
 • Zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego – 1 raz,
 • Organizacja doradztwa zawodowego – 1 raz,
 • Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty na poziomie organu prowadzącego – 1 raz.

Opracowane przez JST HDR-y zostaną w najbliższym dniach upowszechnione na stronie internetowej projektu.

W ramach Doradztwa dla JST samorządowcy i dyrektorzy szkół uczestniczyli szkoleniach warsztatowych (w dniach 27-28 października 2023r i 23-24 listopada 2022r.) o następującej tematyce;

 • Plan finansowy a arkusz organizacji jednostki;
 • Wartościowe szkoły tworzą MOC;
 • Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych? – praktyczne wskazówki w zakresie diagnozy i realizacji procesu;
 • Edukacja włączająca;
 • Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela – po nowemu;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Finansowanie pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Planowanie strategiczne w oświacie;
 • Wprowadzenie do wartościowego zarządzania;
 • „Jeśli czegoś nie mierzymy nie możemy tym zarządzać” – rzecz o wskaźnikach oświatowych;
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie procesowego wspomagania – inspiracje, rozwiązania, praktyki;
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły i nauczyciela;
 • Współpraca jako warunek efektywności zespołu. Identyfikacja profilu kompetencyjnego zespołu jako punkt wyjścia do optymalizacji procesów zmiany;
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej w odniesieniu do aktualnych przepisów oświatowych.

Ponadto, w poszczególnych JST odbywały się mini szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnej JST oraz jej pracowników.

Majowe spotkanie podsumowujące wielomiesięczną pracę uczestników z doradcami, składało się
z czterech podstawowych modułów tematycznych;

 • o sensie edukacji – punkt widzenia profesora i ucznia;
 • harmonogramy działań rozwojowych ( HDR-y) z trzech perspektyw: dyrektora szkoły/placówki, samorządowca i doradcy (prezentacja wybranych HDR-ów);
 • od samego chcenia, nic się nie zmienia czyli jak wdrażać opracowane HDR-y (refleksja nad własnymi działaniami wdrożeniowymi);
 • model dostępnej szkoły – propozycja do wykorzystania w harmonogramach działań rozwojowych JST.

W związku z zakończeniem cyklu działań, organizatorzy stworzyli uczestnikom także przestrzeń na  indywidualne konsultacje z doradcami w zakresie wdrażania HDR-ów czy pytania do ekspertów związane z bieżącymi problemami występującymi w JST. Z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestnicy spotkania przystąpili do wspólnych „randek”, których celem była wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami. Na zakończenie, wnioski ze wspólnych rozmów, zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom na sali plenarnej.

Spotkanie zakończyło podsumowanie cyklu doradztwa przez kierownika projektu Panią Dorotę Jastrzębską oraz doradców: Annę Kupczyk, Dorotę Tomaszewicz, Annę Rutkowską, Ewę Halską, Dorotę Pintal, Annę Pawełas i Zofię Domaradzką- Grochowalską oraz rozdanie dyplomów uczestniczącym w cyklu jednostkom samorządu terytorialnego oraz zaświadczeń indywidualnych wszystkim uczestnikom.

Uczestniczki doradztwa dla JST z Bielska- Białej.
Uczniowie klasy IV profil informatyczny Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej
Prezentacja uczniów klasy IV profil informatyczny Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej
Zajęcia warsztatowe - "randka" zespołu z Chęcin z zespołem z Czerwonaka
Zajęcia warsztatowe - "randka" zespołu z Rypina z zespołem z Urzędowa
Zajęcia warsztatowe- "randka" zespołu z Czchowa z zespołem z Krapkowic
Uczestnicy spotkania - samorządowcy i dyrektorzy szkół/placówek z 20 jednostek samorządu terytorialnego
Prezentacja Harmonogramu Działań Rozwojowych Miasta Bielsko-Biała
Wręczenie wyróżnienia zespołowi reprezentującemu Nowe Miasto Lubawskie
Zajęcia warsztatowe - "randka" zespołu reprezentującego Dwikozy z zespołem reprezentującym Rypin
Zajęcia warsztatowe - "randka" zespołu reprezentującego powiat brzeski z zespołem reprezentującym miasto Rypin
Zajęcia warsztatowe - praca w grupach, przedstawiciele Gminy Chęciny.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023