Pragmatyka zawodowa nauczyciela – zdania JST jako organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły/placówki. Szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia
fot. Fotolia

W dniach 18-19 stycznia 2023 roku serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie
warsztatowe poświęcone zagadnieniom związanym z pragmatyką zawodową nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli, które zostały wprowadzone na mocy noweli z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2022. 1730). Wprowadzone przepisy znacznie modyfikują dotychczasową ścieżkę zawodową nauczyciela pozostawiając tylko dwa stopnie awansu; nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zmiany dotyczą także oceny pracy nauczyciela oraz powiązania jej ze ścieżką awansu zawodowego. Celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego, w tym zmniejszenie liczby stopni awansu a także rezygnację ze sformalizowanego stażu oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

W związku z wprowadzonymi zmianami, proponujemy zainteresowanym samorządowcom analizę prawną wprowadzonych zmian oraz ich implikacji praktycznych w kontekście nie tylko zmian w awansie zawodowym oraz ocenie pracy nauczyciela ale całej pragmatyki zawodowej nauczycieli.

W ramach szkolenia omówiona zostanie procedura awansowa na stopień nauczyciela mianowanego,  katalog praw, uprawnień, obowiązków i zadań nauczycieli, w tym także dyrektora szkoły/placówki a drugiego dnia szkolenia kwestie związane z zatrudnianiem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy  w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym statusu zawodowego, w kontekście uprawnień JST jako organu prowadzącego i jednocześnie nadzorującego pracę szkoły/placówki w aktualnym stanie prawnym.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych oraz nadzór nad podległymi szkołami i placówkami.

Szczegółowe zagadnienia, które zostaną omówione w ramach szkolenia to;

Dzień 1. Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela

 • Uporządkowanie statusu nauczyciela w kontekście jego awansu zawodowego
  z uwzględnieniem przepisów przejściowych
 • Wskazania zadań i warunków koniecznych do uzyskania kolejnego stopnia
  awansu zawodowego
 • Procedura oraz kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora
 • Katalog praw, obowiązków i zadań nauczycieli

Dzień 2. Ruch kadrowy nauczycieli

 • Zatrudnianie nauczyciela – umowa o pracę, mianowanie
 • Zmiany w trakcie trwania stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
 • Uprawnienia pracownicze
 • Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela

Termin szkolenia:

18-19 stycznia 2023r. Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Rekrutacja na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów- II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014-2020

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa