Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: Acongraphic/photogenica.pl
Źródło: Acongraphic/photogenica.pl

W dniach 24–25 stycznia 2023 roku w Warszawie, w hotelu Park odbędzie się kolejne już, drugie szkolenie adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat: Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych samorządowców.

W Polsce uruchomiony został proces zmian w systemie oświaty w kierunku wdrożenia idei edukacji włączającej. Minęło już kilkanaście lat doświadczeń w zakresie uruchomionego, dzięki przyjętej w 2013 roku Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, otwarcia szkół na zróżnicowane potrzeby uczniów oraz procesu samodoskonalenia szkół w kierunku placówek włączających. Ważnym adresatem wprowadzanych zmian są jednostki samorządu terytorialnego, ich rola oraz zadania które realizują z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie jest próbą przybliżenia i uporządkowania aktualnego stanu prac i wdrożeń praktycznych z zakresu edukacji włączającej.

W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty, których celem jest przygotowanie samorządowców do wdrażania przygotowywanych zmian m.in. w zakresie tworzenia specjalistycznych centrów edukacji włączającej (scwew-ów) czy diagnozowania zasobów lokalnych w kierunku wypracowania lokalnych modeli wsparcia dzieci, uczniów i rodziców. Szkolenie zakończone zostanie konsultacjami z uczestnikami/samorządowcami przygotowywanych rozwiązań w zakresie prawnym, organizacyjnych i finansowym.

Treści zostały uporządkowane w trzech blokach:

  • Ocena funkcjonalna – jako podstawa wsparcia dzieci, uczniów i rodzin.
  • Rola wsparcia specjalistycznego w systemie oświaty.
  • Rozpoznawanie zasobów powiatowych – wypracowanie modelu wsparcia międzysektorowego.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014–2020

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa