Szkolenia w ramach Doradztwa dla JST

Uczestnicy szkoleń w dniach 23-24 listopada 2022r.
Uczestnicy szkoleń w dniach 23-24 listopada 2022r.

Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące od października 2022 roku w Doradztwie dla JST mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych. Szkolenia są jedną z form realizowanej usługi doradczej obok spotkań informacyjno-konsultacyjnych, doradztwa przeprowadzanego w siedzibach JST oraz doradztwa zdalnego (on-line).

W terminach 27–28 października 2022 r. oraz 23–24 listopada 2022 r. odbyły się dwie tury szkoleń.

Celem ogólnym szkoleń jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Cele szczegółowe to:

 • zapoznanie osób bezpośrednio zajmujących się w samorządach oświatą z narzędziami i modelami wykorzystywanymi w procesie strategicznego zarządzania oraz praktyczne ich przećwiczenie,
 • podniesienie wiedzy w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz doskonalenia własnych umiejętności w zakresie planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, wprowadzania modyfikacji działań realizowanych w oparciu o przyjętą i monitorowaną strategię, analizowania i oceniania danych (wskaźników) o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • przygotowanie w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań sprzyjających rozwojowi lokalnej oświaty (w wybranych przez JST obszarach),
 • rozwój kompetencyjny samorządowców w zakresie budowania koalicji na rzecz oświaty, współpracy, prowadzenia efektywnych spotkań.

Samorządowcy i dyrektorzy szkół reprezentujący JST mieli możliwość wyboru tematyki szkoleń w odniesieniu do narzędzi i rozwiązań zarządczych („twarde szkolenia”) oraz tematów szkoleń w odniesieniu do narzędzi i rozwiązań wspierających personalny rozwój organizacji („miękkie szkolenia”)

Tematyka szkoleń – I tura (27–28 października 2022 r.)

 1. Plan finansowy a arkusz organizacji jednostki (8 godz. dydaktycznych)
 2. Wartościowe szkoły mają MOC (8 godz. dydaktycznych)
 3. Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych – praktyczne wskazówki w zakresie diagnozy i realizacji procesu (8 godz. dydaktycznych)
 4. Edukacja włączająca (8 godz. dydaktycznych)
 5. Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela – po nowemu (8 godz. dydaktycznych)
 6. Finansowanie pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (8 godz. dydaktycznych)
 7. Zarządzanie zmianą (8 godz. dydaktycznych)

Tematyka szkoleń – II tura (23–24 listopada 2022 r.)

 1. Planowanie strategiczne w oświacie (8 godz. dydaktycznych)
 2. Wprowadzenie do wartościowego zarządzania (8 godz. dydaktycznych)
 3. Jeśli czegoś nie mierzymy – nie możemy tym zarządzać – rzecz o wskaźnikach oświatowych (8 godz. dydaktycznych)
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie procesowego wspomagania – inspiracje, rozwiązania i praktyki (8 godz. dydaktycznych)
 5. Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły i nauczyciela (8 godz. dydaktycznych)
 6. Współpraca jako warunek efektywności zespołu. Identyfikacja profilu kompetencyjnego zespołu jako punkt wyjścia do optymalizacji procesów zmiany (8 godz. dydaktycznych)
 7. Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej w odniesieniu do aktualnych przepisów oświatowych (8 godz. dydaktycznych).

Szkolenia realizowane były przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu prawa oświatowego. Szkolenia miękkie realizowane były w formie warsztatowej, natomiast szkolenia twarde umożliwiały ich uczestnikom dyskusję oraz wyminę doświadczeń. Jak wynika z przeprowadzonej ewaluacji, poziom zadowolenia uczestników ze szkoleń, był bardzo wysoki.

Oprócz ww. szkoleń, zespoły oświatowe reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego w Doradztwie dla JST, będą uczestniczyły w szkoleniach wewnętrznych w swoich jednostkach. Szkolenia te odbędą się w siedzibach JST i będą dostosowane do indywidulanych potrzeb/wyzwań występujących w każdej jednostce. W miarę potrzeb grupa uczestników szkoleń będzie mogła być poszerzona o innych interesariuszy lokalnego systemu oświaty.

Wszystkie szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022
Samorządowcy uczestniczących w szkoleniach w terminach 27-28 października i 23-24 listopada 2022

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa