Szkolenia on-line dla dyrektorów szkół/placówek – ruszamy z rekrutacją

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia on-line dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych. I tura szkoleń rusza od 27 września 2021 roku i potrwa do 22 października 2021 roku. Przygotowaliśmy 6 tematów szkoleń z zakresu prawa, nowych technologii i ich wykorzystania w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania kryzysowego.

Celem szkoleń jest m.in:

 • uporządkowanie wiedzy na temat zmian w przepisach prawa oświatowego wydanych w związku z pandemią COVID-19 w obszarze dotyczącym organizacji kształcenia i wychowania oraz zapoznanie z głównymi założeniami organizacji kształcenia i wychowania na odległość,
 • poznanie możliwości wybranych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w organizacji edukacji zdalnej, w tym możliwości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz innych multimedialnych zasobów edukacyjnych w edukacji zdalnej,
 • doskonalenie kompetencji pracowników samorządów w optymalizacji zarządzania zespołami rozproszonymi oraz motywowania pracowników pracujących zdalnie,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych w zarządzaniu i organizowaniu pracy w JST,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania sytuacją kryzysową.

Tematy szkoleń:

 1. Moduł prawny. Temat: Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej.  Zarządzanie zdalną szkołą/placówką – formularz zgłoszeniowy
 2. Moduł technologiczny. Temat: Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – formularz zgłoszeniowy
 3. Moduł kompetencji osobistych.Temat: Organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu – formularz zgłoszeniowy
 4. Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Temat: Zarządzanie zespołami rozproszonymi – formularz zgłoszeniowy
 5. Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych/motywowanie do pracy – formularz zgłoszeniowy 
 6. Zarządzanie kryzysoweformularz zgłoszeniowy

Programy szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi (pakiety szkoleniowe) zostały zamieszczone  na stronie projektu Zarządzanie oświatą w samorządach II − zakładka po lewej stronie pn. Wsparcie w pandemii COVID-19 – dla dyrektorów szkół/placówek.

Informujemy, że przed rozpoczęciem szkolenia konieczne jest zapoznanie się z przygotowanymi materiałami.  Materiały szkoleniowe będą wykorzystywane w trakcie szkoleń przez prowadzących je trenerów. Dają także możliwość samodzielnej pracy nad treściami szkolenia.

W trakcie realizacji szkoleń, planujemy poszerzenie oferty tematów szkoleń w oparciu o zebrane od dyrektorów aktualne potrzeby szkoleniowe.

Każde szkolenie trwa 2 dni (każdego dnia po 6 godzin dydaktycznych = 12 godzin) plus przerwy ustalone przez prowadzącego każde szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenia adresowane są wyłącznie do dyrektorów i wicedyrektorów szkól i placówek oświatowych.

Szkolenia będą kontynuowane w kolejnych turach do sierpnia 2022 roku.

Nabór na szkolenia:

 • 1 krok – zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranym terminie szkoleniu poprzez formularz elektroniczny. Po zgłoszeniu, na wskazany w zgłoszeniu e-mail, zostanie przesłany formularz w postaci „Oświadczenia uczestnika projektu”.

Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i wykonać skan, który następnie należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.joniec-kur@ore.edu.pl oryginalny wypełniony formularz prosimy wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleksandra Joniec-Kur
Polna 46 A
00-644 Warszawa

Z dopiskiem „Szkolenie dla dyrektorów szkół/placówek”

 • 2 krok – po otrzymaniu od Państwa podpisanego skanu, następuje właściwe zakwalifikowanie na szkolenie. Otrzymujecie Państwo mailową informację o zakwalifikowaniu się na dane szkolenie, link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Link do szkolenia zostaje wysłany najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Aleksandra Joniec-Kur – tel. 22 570 83 41.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2021