Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych. Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu projektów zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Celem realizowanych w ramach projektów działań (szkolenia i doradztwo) jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach cyklu szkoleń główny akcent położony jest na budowanie lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół/placówek, w tym; diagnozę lokalnej oświaty, wyznaczanie priorytetów oświatowych, formułowanie celów, planowanie oraz wdrażanie i monitorowanie opracowanego planu.

Efektem uczestnictwa w projektach jest wypracowanie planu strategicznego dla lokalnej oświaty, wzrost świadomości samorządowców w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i wdrażania planów strategicznych oraz ukierunkowanie wybranych priorytetów lokalnej polityki oświatowej na doskonalenie nauczycieli w formie kompleksowego wspomagania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Istotnym elementem podejmowanych w projektach działań, jest także pobudzenie lokalnego środowiska oświatowego i włączenie go w procesy diagnozowania stanu oświaty, planowania strategicznego oraz monitorowania opracowanych planów z wykorzystaniem modelu partycypacyjnego.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie konkursowym realizowanym przez Beneficjenta – firmę VULCAN Sp. z o.o. – „VULCAN kompetencji w opolskich i warmińsko-mazurskich samorządach”. We wrześniu ruszyła rekrutacja w ww. województwach. Spotkania rekrutacyjne;

  • w Opolu – 30 września 2019r.
  • w Olsztynie – 27 września 2019r.

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w projekcie, korzyści, jakie wynikają
z uczestnictwa, jak się stać jego uczestnikiem, jak zgłosić swój udział w spotkaniach rekrutacyjnych pod linkiem.

 

Jak stać się uczestnikiem projektów?

Aby stać się uczestnikiem projektu realizowanego na terenie Państwa województwa, wystarczy zgłosić się do przedstawicieli Beneficjenta, którzy dokonują rekrutacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich przedstawicielami (ok. 2-3 samorządowców).

Projekty konkursowe realizowane są w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa