Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – spotkanie warsztatowe dla samorządowców

Zgodnie z obecnie obowiązującym systemem finansowania edukacji, środki na prowadzenie szkół samorządy otrzymują w subwencji oświatowej ogólnej, której wysokość, co roku jest ustalana w ustawie budżetowej (w 2017 r. wynosi 41,5 mld zł). Środki z subwencji dzielone są między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału część oświatowej subwencji ogólnej, opisywanego co roku w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ze względu na rozbudowaną strukturę zadań edukacyjnych realizowanych przez JST, formuła algorytmicznego podziału subwencji uwzględnia szereg czynników i parametrów obrazujących specyfikę kształtowania składowych elementów subwencji w odniesieniu zarówno do zadań szkolnych, jak i poza szkolnych. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają ostatnie prace nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, której wejście w życie planowane jest od 1 stycznia 2018 roku. Zapisy ustawy będą mieć istotny wpływ na algorytm podziału część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

Celem spotkania jest przedstawienie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz głównych założeń kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasad jej podziału na rok 2018.

Spotkanie ma charakter warsztatowy, uczestnicy będą pracować w grupach nad algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej w obszarach m.in. kształcenia zawodowego, szkół dla dorosłych i innych. Praca w grupach zakończy się wypracowaniem materiałów, które zostaną przedyskutowane w ramach sesji podsumowującej.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci spotkania:

Warsztaty adresowane są do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Termin spotkania warsztatowego:

  • 25–26 września 2017 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, przejazd autobusem z Warszawy do Sulejówka (zbiórka na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki naprzeciwko KINOTEKI od strony Alej Jerozolimskich (autobus oznakowany – ORE) i z powrotem po szkoleniu do Warszawy. W razie przyjazdu własnym samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program spotkania warsztatowego [pdf. 234KB]

Nabór na spotkanie

UWAGA!
Z jednego samorządu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014-2020

W razie pytań, proszę kontaktować się z Zespołem Projektu:  Piotr Matuszak tel. 570-83-42, mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018