Patronaty 2013

Patronaty 2013

Projekt edukacyjny „EduBridges” – Let’s help them grow

Projekt ma na celu wesprzeć nauczycieli, pedagogów i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą i zachęcić ich do tego, by aktywnie starali się wyposażać swoich podopiecznych w umiejętności wykraczające poza program szkolny. Organizatorzy dążą, aby projekt pomógł im wywierać na dzieci i młodzież jak najbardziej pozytywny wpływ (szczególnie w wymiarze rozwoju osobowości i relacji […]

Warsztaty filmowe „Letnia Akademia Nowe Horyzonty”

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowej pedagogów w pracy z filmem i innymi przekazami audiowizualnymi podczas zajęć w szkole, oraz zachęcenie ich do szerszego korzystania z filmu, jako środka dydaktycznego, który powinien być jednym z nieodłącznych elementów w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Dodatkowym celem jest przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy (lub jej uzupełnienie) z […]

„VIII Kongres Zarządzania Oświatą”

Podczas „VIII Kongresu Zarządzania Oświatą” uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z informacjami o aktualnej polityce oświatowej państwa. Ponadto odbędzie się dyskusja oraz wymiana informacji pomiędzy kadrą kierowniczą oświaty, przedstawicielami resortu edukacji a także innych instytucji i organizacji oświatowych.

„EDU Trendy 2013” – konferencje, warsztaty, targi.

„EDU Trendy 2013” to spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty, szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego, szukających rozwiązań poprawiających jej jakość i efektywność.

„Warsztaty edukacyjne dla pracowników/pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego”

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów w Polsce wśród pracowników/pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego.

Seminarium pt. „Wielokulturowość w oświacie. Działania i rozwiązania w instytucjach oświatowych w Polsce na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym”.

Głównym celem seminarium jest zwiększenie wiedzy wśród osób pracujących w sektorze oświaty w Polsce na temat działań i rozwiązań podejmowanych w instytucjach oświatowych w Polsce na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym, a także migracji i wielokulturowości (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu).

Projekt „Zgrana Piątka”

Program „Zgrana Piątka“ skierowany jest do dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych. Geneza programu – to narastające w ostatnich latach problemy wychowawcze związane z przejawami agresji i przemocy na terenie szkół. „Zgrana Piątka“ będzie działaniem prewencyjnym przeciw przemocy wśród uczniów, skierowanym do dzieci dopiero uczących się budowania prawidłowych postaw społecznych.

„XIV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”

Celem Forum jest wspieranie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w korzystaniu z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz upowszechniania zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi na wszystkich etapach edukacyjnych.

Projekt „Akademia Wspólnej Drogi”

Projekt „Akademia Wspólnej Drogi”, realizowany jest przez Fundację „Wspólna Droga” United Way Polska w ramach Programu Społecznego „Partnerstwo dla Dzieci”. „Partnerstwo dla Dzieci” to program społeczny, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i wieloproblemowych. "Akademia Wspólnej Drogi" stanowi rozszerzenie dotychczasowego programu stypendiów, wspierającego rozwój dzieci mniejszych szans.