Patronaty 2013

Patronaty 2013

Projekt edukacyjny „EduBridges” – Let’s help them grow

Projekt ma na celu wesprzeć nauczycieli, pedagogów i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą i zachęcić ich do tego, by aktywnie starali się wyposażać swoich podopiecznych w umiejętności wykraczające poza program szkolny. Organizatorzy dążą, aby projekt pomógł im wywierać na dzieci i młodzież jak najbardziej pozytywny wpływ (szczególnie w wymiarze rozwoju osobowości i relacji społecznych) w bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. 

Warsztaty filmowe „Letnia Akademia Nowe Horyzonty”

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowej pedagogów w pracy z filmem i innymi przekazami audiowizualnymi podczas zajęć w szkole, oraz zachęcenie ich do szerszego korzystania z filmu, jako środka dydaktycznego, który powinien być jednym z nieodłącznych elementów w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Dodatkowym celem jest przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy (lub jej uzupełnienie) z zakresu kinematografii narodowych, retrospektyw reżyserskich i współczesnego kina artystycznego, które co roku są obecne na festiwalu […]

„VIII Kongres Zarządzania Oświatą”

Podczas „VIII Kongresu Zarządzania Oświatą” uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z informacjami o aktualnej polityce oświatowej państwa. Ponadto odbędzie się dyskusja oraz wymiana informacji pomiędzy kadrą kierowniczą oświaty, przedstawicielami resortu edukacji a także innych instytucji i organizacji oświatowych.

„EDU Trendy 2013” – konferencje, warsztaty, targi.

„EDU Trendy 2013” to spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty, szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego, szukających rozwiązań poprawiających jej jakość i efektywność.

„Warsztaty edukacyjne dla pracowników/pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego”

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów w Polsce wśród pracowników/pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa