Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W związku z tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, określającym algorytm podziału tej subwencji, podwyższona została wartość wag dla placówek realizujących zadania […]

Efekty wspomagania szkół i przedszkoli – raport końcowy

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem ewaluacji projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.  Wśród nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i osób zaangażowanych w pilotażowe wdrożenie nowego modelu doskonalenia nauczycieli przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania ilościowe. Równolegle prowadzone były studia przypadków w sześciu powiatach, których celem było poddanie szczegółowej analizie przebiegu i efektów pilotażu nowego modelu wspomagania.

Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych – inauguracja ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych

W roku szkolnym 2015/2016 edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa zostały wskazane przez minister edukacji narodowej jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa. Zadaniem instytucji systemu wspomagania jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań szkół. Diagnoza oparta na analizie opracowań, analiz i raportów poświęconych czytelnictwu wskazuje, że nauczyciele powinni poznać różnorodne metody i formy pracy inspirujące uczniów do czytania, rozmawiać z uczniami o książkach, wykorzystywać naturalną obecność uczniów […]

Rozmowy o profilaktyce i wychowaniu

Zagadnienia związane z wychowawczą funkcją szkoły często uznawano za priorytet i deklarowano silną potrzebę działań rozwojowych w tym zakresie. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Przekazujemy w Państwa ręce publikację, która zawiera przykładowe opisy zajęć dla nauczycieli właśnie z zakresu profilaktyki i wychowania. Opracowanie jest zbiorem pomysłów – […]

Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Jednym z elementów nowego modelu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Jest to forma pracy, która ułatwia wymianę doświadczeń, poznawanie sprawdzonych rozwiązań oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół. Służy integracji lokalnego środowiska edukacyjnego. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia to nowe zadanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Prezentujemy poradnik, który pomoże im skutecznie działać na rzecz nauczycieli i szkół. Czytelnik korzystający z niniejszego […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa