Wspieranie szkół i nauczycieli

Wspieranie szkół i nauczycieli

5 grudnia 2017

Wspieranie szkół i nauczycieli – Materiały do pobrania

Konferencja „Nauczyciel w szkole uczącej się” 24-26 sierpnia 2015 r.
Konferencja: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów, 14-16 listopada 2013 r.
Materiały konferencji „Co mówią dane..?” Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki.12-14 września 2013 r.
Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
Materiały z forum wymiany dobrych praktyk – Sulejówek 4-5 kwietnia 2013 r.
Materiały z konferencji: Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa, 10-12 października 2012 r.
Materiały z konferencji: Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkoły. 12 października 2013 r.
Materiały z Letniej Akademii SORE 2014 r.
Materiały z ogólnopolskiego spotkania konsultacyjnego – Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Materiały ze spotkania „SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”. 13 – 15 marca Warszawa
Materiały ze spotkania dla kierowników projektów pilotażowych – Warszawa 4 września 2013
Materiały ze spotkania kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia, poradni oraz bibliotek nt. wspomagania pracy szkół. 27-28 lutego 2014 r.
Materiały ze szkoleń: Szkoła jako organizacja ucząca się – rola zewnętrznego wsparcia
Nowa Rola Placówki Doskonalenia – sprawozdanie
Nowy system doskonalenia nauczycieli – podstawowe informacje
Oferty doskonalenia
Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5, 23- 24-października 2014 r.
Poradniki – Konkurs
Poradniki wspierania szkół i nauczycieli
Przykłady działań
Raporty nt. systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół
Regionalne konferencje: wrzesień – październik 2015
Sieci współpracy i samokształcenia
Spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi”. Falenty 8 września 2014 r.
Spotkanie „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”. 19-20 sierpnia 2014, Falenty
Spotkanie „Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły” 19-20 marca 2015 r.
Spotkanie pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich. 4-6.03.2015 r
Spotkanie: „SORE w szkole, czyli jak uczyć nauczycieli?” Warszawa, 9-11 października 2014 r.
Spotkanie: „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”, 24-26 września 2016 r.
Spotkanie: „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, 28 września 2016 r.
Spotkanie: „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”, Falenty, 16-17.04.2015 r.
Spotkanie: Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? 5-7 marca 2015 r.
Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych – materiały ze spotkania (15-16 maja 2014 r.)
Zapewnianie jakości w procesie wspomagania szkół
Złapani w sieci – czyli jak wspierać nauczycieli, Warszawa, 20-22 listopada 2014 r.
4 grudnia 2017

Sieci współpracy i samokształcenia – Szkolenia

Szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci – II edycja

Informujemy, że w kwietniu 2014 roku rozpocznie się druga edycja szkoleń dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia adresowane będą w pierwszej kolejności do aktywnych koordynatorów prowadzących sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektów powiatowych z Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, pracowników bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w ww szkoleniach prowadzonych na terenie całego kraju przez firmę MDDP Akademia Biznesu.
Informacje o rekrutacji i harmonogramie będą ukazywać się sukcesywnie na stronach ORE: www.ore.edu.pl/wspieranie, www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Wykonawcy szkoleń: www.szkoleniaprojektowe.pl/koordynator
Serdecznie zapraszamy.
Opracowała: Dorota Czerwonka
————————————————————————

Kandydaci na koordynatorów sieci – szkolenia I edycja

W okresie od czerwca do listopada ubiegłego roku na terenie całej Polski odbywały się szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i otwartość. Przedstawiamy efekty jakie udało się nam razem wypracować. W szkoleniach wzięli udział: nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, SORE oraz pracownicy instytucji systemu wsparcia. Łącznie było to blisko dwa tysiące osób.

 

Efektem szkolenia oprócz przygotowania wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań nowego systemu, jest także upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu, celach i idei sieci współpracy i samokształcenia, co powinno przyczynić się do lepszego odbioru i pełniejszego zrozumienia wdrażanego rozwiązania.
Podczas trzydniowego kursu uczestnicy realizowali sześć interaktywnych modułów treningowych, poświęconych następującym zagadnieniom:

  • integracja grupy, komunikacja uczestników sieci i koordynowanie pracy zespołu;
  • określanie potrzeb, wytyczanie długofalowych celów;
  • moderowanie pracy grupy, inicjowanie wymiany doświadczeń i prowadzenie dyskusji;
  • planowanie pracy sieci i opracowywanie scenariuszy spotkań;
  • współpraca uczestników sieci z zewnętrznymi ekspertami;
  • zakańczanie pracy sieci – opracowywanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.

Szkolenia były prowadzone z wykorzystaniem różnych form: ćwiczeń warsztatowych, coachingu grupowego, miniprezentacji, dyskusji, wymiany doświadczeń.

W związku z dużym zainteresowaniem, planujemy kolejną edycję szkoleń. Ponadto dla funkcjonujących koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy wsparcie w formie regionalnych spotkań konsultacyjnych.
Informacje o rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie platformy: www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęconej projektowi:
www.ore.edu.pl/wspieranie

Opracowała: Dorota Czerwonka

25 lutego 2016

Szkolenie blended learning: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje się do realizacji nowego projektu pt. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych uczniów”. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Planowany termin rozpoczęcia działań to kwiecień 2016 roku. Już teraz zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału kursie, którego celem będzie przygotowanie do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Więcej informacji i zapisy na szkolenie Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? na stronie szkolenia.ore.edu.pl

25 lutego 2016

Prowadzisz sieci współpracy – skorzystaj z gotowych propozycji

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Na stronie www.ore.edu.pl znajdują się przykłady zajęć dla nauczycieli dotyczące różnych obszarów pracy szkoły, w tym również profilaktyki i wychowania uczniów. Opracowania są zbiorem pomysłów – treści, metod i narzędzi, które stanowią podpowiedź dla osób, przygotowujących się do prowadzenia sieci. 

(więcej…)

17 lutego 2016

Bibliotekarze w sieci kochają czytać!

Za nami pół roku działalności ogólnopolskiej sieci pt. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, która gromadzi nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Prace sieci rozpoczęły się od spotkania, w czasie którego określono potrzeby uczestników, sformułowano cele i wstępnie zaplanowano zostały działania. Praca sieci toczy się przede wszystkim na platformie Doskonaleniewsieci.pl – tam uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dyskutują, prezentują zasobów, ciekawostki z zakresu edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa. Ale są też inne formy pracy: w grudniu odbyło się webinarium pt. CzyTo gra – wirtualna gra czytelnicza, które było ciekawą propozycją wzmacniania kompetencji bibliotekarzy w zakresie wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii (TIK), a wraz z nowym rokiem rozpoczął się cykl wyjazdów do różnych bibliotek.

(więcej…)

1 lutego 2016

Publikacje na temat wspomagania pracy szkół zgodnie z nowymi zasadami

Ośrodek Rozwoju Edukacji  prowadzi wysyłkę publikacji służących pracownikom placówek doskonalenia, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz bibliotekom pedagogicznym w realizacji nowych form doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

  • w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.);
  • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199);
  • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

Instytucje zainteresowane otrzymaniem publikacji prosimy o  przesłanie formularza zamówienia na adres marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

(więcej…)

20 stycznia 2016

Platforma Doskonaleniewsieci.pl

W październiku 2015 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji zakończył realizację projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W ramach projektu powstała platforma internetowa www.doskonaleniewsieci.pl, która wspiera prowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli. Platforma jest  adresowana do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, którzy zgodnie z wprowadzanymi zmianami prawnymi, od 1 stycznia 2016 r. są odpowiedzialni za wspomaganie szkół i organizację sieci współpracy dla nauczycieli.

(więcej…)

19 stycznia 2016

Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W związku z tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, określającym algorytm podziału tej subwencji, podwyższona została wartość wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne zlokalizowanych na terenie powiatu (P49= 0,034 )/ województwa( P50 = 0,0085) i prowadzonych lub dotowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego.

(więcej…)

4 grudnia 2015

Efekty wspomagania szkół i przedszkoli – raport końcowy

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem ewaluacji projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.  Wśród nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i osób zaangażowanych w pilotażowe wdrożenie nowego modelu doskonalenia nauczycieli przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania ilościowe. Równolegle prowadzone były studia przypadków w sześciu powiatach, których celem było poddanie szczegółowej analizie przebiegu i efektów pilotażu nowego modelu wspomagania.

(więcej…)

29 października 2015

Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych – inauguracja ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych

W roku szkolnym 2015/2016 edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa zostały wskazane przez minister edukacji narodowej jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa. Zadaniem instytucji systemu wspomagania jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań szkół. Diagnoza oparta na analizie opracowań, analiz i raportów poświęconych czytelnictwu wskazuje, że nauczyciele powinni poznać różnorodne metody i formy pracy inspirujące uczniów do czytania, rozmawiać z uczniami o książkach, wykorzystywać naturalną obecność uczniów w środowisku wirtualnym, a także wspólnie wypracować szkolne programy rozwijania czytelnictwa. Biorąc pod uwagę wnioski i rekomendacje tych analiz, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaproponował pracownikom placówek doskonalenia i bibliotek pedagogicznych udział w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia, której celem jest wypracowanie ciekawych form metod pracy z książką oraz promocja czytelnictwa.

(więcej…)