Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Konferencja: Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół

Zapraszamy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję: Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół, która odbędzie się w dniach 24−26 sierpnia 2015 roku w Warszawie. Celem konferencji jest podsumowanie działań na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli, dyskusja o czynnikach decydujących o efektywności wspomagania pracy szkół, a także nakreślenie kierunków dalszych działań […]

Szkolenie z zakresu obsługi platformy www.doskonaleniewsieci.pl

Zapraszamy na szkolenia poświęcone obsłudze platformy internetowej Doskonaleniewsieci.pl, przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Zajęcia są adresowane głównie do pracowników bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz osób, które realizują zadania związane ze wspomaganiem szkół i tworzeniem sieci współpracy i samokształcenia. Terminy i zapisy na szkolenia  – szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/1419

Wykorzystanie nowego modelu wspomagania – zakończono szkolenia dla dyrektorów

Z początkiem lipca dobiegły końca szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli, realizowane pod nazwą „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”. Były one realizowane od października 2014 r. do połowy lipca 2015 roku. Celem szkoleń było wzbogacenie kompetencji dyrektorów, potrzebnych do konstruktywnego reagowania na zmiany w szkole jako organizacji uczącej się. Do udziału w szkoleniach zaproszono dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół […]

Ogólnopolska sieć pracowników bibliotek pedagogicznych – podsumowanie doświadczeń

Wraz z końcem roku zakończyła pracę ogólnopolska sieć pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć przez blisko 10 miesięcy była miejscem wymiany doświadczeń i rozwijania kompetencji, które pomogły bibliotekarzom realizować zadania wynikające z nowego modelu wspomagania szkół. W czerwcu odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące prace sieci. Katarzyna Leśniewska z Ośrodka Rozwoju Edukacji w swoim wystąpieniu „Sieć BP – jako element wspierania pracowników bibliotek pedagogicznych w przygotowaniu do nowych […]

Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji

Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji 2015. Adresatami tegorocznej edycji są pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Atrakcyjna formuła kursu obejmuje 8 modułów, które realizowane będą w czasie 6-cio dniowego szkolenia. Liczba godzin dydaktycznych: 40. Termin: 28 sierpnia − 2 września 2015 roku. Informujemy, […]

Reportaże filmowe ze szkół z Bukówna, Mławy i Wołowa

Zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli. O swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie. Przedstawiamy Szkołę Podstawową w Bukównie, Gimnazjum nr 1 w Mławie oraz Zespół Szkół w Wołowie. W przygotowaniu kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w szkołach objętych kompleksowym wspomaganiem.

Spotkanie pt. Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami?

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych i szkolnych a także dyrektorów szkół na spotkanie pt. Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami? Celem jest pokazanie roli nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), a także omówienie zadań szkoły, biblioteki i zewnętrznych partnerów szkoły, związanych z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną e-podręczniki, jak również inne metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu. Omawiane będą […]

Badanie ewaluacyjne „Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół” – Raport końcowy

Przedstawiamy wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Podziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki”. Celem badania było pogłębienie wiedzy o sposobach i lokalnych uwarunkowaniach realizacji wspomagania przez instytucje odpowiedzialne za doskonalenie nauczycieli i wspomaganie szkół – placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, a także ocena efektów […]

Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się – relacja ze spotkania

Jak przejść od kultury nauczania podającego do kultury aktywnego uczenia się i jaka ma być rola nauczyciela w tym procesie? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy spotkania, które w dniach 20-21 kwietnia  2015 r. odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Było to trzecie wydarzenie z cyklu spotkań konsultacyjnych na temat: Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się, realizowanych w formule bleanded  learning. Uczestnikami byli pracownicy systemu wspomagania: nauczyciele […]

Jak uczą nauczyciele w powiecie kaliskim?

Zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.  O swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie. Przedstawiamy  Zespół Szkół w Kamieniu oraz Szkolę Podstawową w Goliszewie. W przygotowaniu kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w szkołach objętych kompleksowym wspomaganiem.