Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Szkolenie blended learning: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje się do realizacji nowego projektu pt. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych uczniów”. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Planowany termin rozpoczęcia działań to kwiecień 2016 roku. Już teraz zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału kursie, którego […]

Prowadzisz sieci współpracy – skorzystaj z gotowych propozycji

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Na stronie www.ore.edu.pl znajdują się przykłady zajęć dla nauczycieli dotyczące różnych obszarów pracy szkoły, w tym również profilaktyki i wychowania uczniów. Opracowania są zbiorem pomysłów – treści, metod i narzędzi, które stanowią podpowiedź dla osób, przygotowujących się do prowadzenia sieci. 

Bibliotekarze w sieci kochają czytać!

Za nami pół roku działalności ogólnopolskiej sieci pt. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, która gromadzi nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Prace sieci rozpoczęły się od spotkania, w czasie którego określono potrzeby uczestników, sformułowano cele i wstępnie zaplanowano zostały działania. Praca sieci toczy się przede wszystkim na platformie Doskonaleniewsieci.pl – tam uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dyskutują, prezentują zasobów, ciekawostki z zakresu edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa. […]

Publikacje na temat wspomagania pracy szkół zgodnie z nowymi zasadami

Ośrodek Rozwoju Edukacji  prowadzi wysyłkę publikacji służących pracownikom placówek doskonalenia, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz bibliotekom pedagogicznym w realizacji nowych form doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej: w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.); w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 […]

Platforma Doskonaleniewsieci.pl

W październiku 2015 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji zakończył realizację projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W ramach projektu powstała platforma internetowa www.doskonaleniewsieci.pl, która wspiera prowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli. Platforma jest  adresowana do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, którzy zgodnie z wprowadzanymi zmianami prawnymi, od 1 stycznia 2016 r. są odpowiedzialni za wspomaganie szkół i organizację […]

Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W związku z tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, określającym algorytm podziału tej subwencji, podwyższona została wartość wag dla placówek realizujących zadania […]

Efekty wspomagania szkół i przedszkoli – raport końcowy

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem ewaluacji projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.  Wśród nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i osób zaangażowanych w pilotażowe wdrożenie nowego modelu doskonalenia nauczycieli przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania ilościowe. Równolegle prowadzone były studia przypadków w sześciu powiatach, których celem było poddanie szczegółowej analizie przebiegu i efektów pilotażu nowego modelu wspomagania.

Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych – inauguracja ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych

W roku szkolnym 2015/2016 edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa zostały wskazane przez minister edukacji narodowej jako jeden z kierunków polityki oświatowej państwa. Zadaniem instytucji systemu wspomagania jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań szkół. Diagnoza oparta na analizie opracowań, analiz i raportów poświęconych czytelnictwu wskazuje, że nauczyciele powinni poznać różnorodne metody i formy pracy inspirujące uczniów do czytania, rozmawiać z uczniami o książkach, wykorzystywać naturalną obecność uczniów […]

Rozmowy o profilaktyce i wychowaniu

Zagadnienia związane z wychowawczą funkcją szkoły często uznawano za priorytet i deklarowano silną potrzebę działań rozwojowych w tym zakresie. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Przekazujemy w Państwa ręce publikację, która zawiera przykładowe opisy zajęć dla nauczycieli właśnie z zakresu profilaktyki i wychowania. Opracowanie jest zbiorem pomysłów – […]

Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Jednym z elementów nowego modelu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Jest to forma pracy, która ułatwia wymianę doświadczeń, poznawanie sprawdzonych rozwiązań oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół. Służy integracji lokalnego środowiska edukacyjnego. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia to nowe zadanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Prezentujemy poradnik, który pomoże im skutecznie działać na rzecz nauczycieli i szkół. Czytelnik […]