Rola i zadania szkolnego organizatora rozwoju edukacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).
 
Jej głównym zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia (przygotowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”).
 
Szkolny organizator rozwoju edukacji jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez powiatowego koordynatora projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i rada pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu rocznego planu wspomagania. Odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.
 
Zadania SORE:
 • pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły,
 • pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną,
 • wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
 • wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą),
 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),
 • organizowanie zaplanowanych form wspomagania – we współpracy ze szkołą,
 • organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji)
 • monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
 • dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie),
 • przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
 • przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomaganiadyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej,
 • udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 1. Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 2. Diagnoza pracy szkoły. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 3. Planowanie działań. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 4. Realizacja i podsumowanie działań.

Oprac. Marianna Hajdukiewicz

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa