Zakończenie realizacji 23 przedsięwzięć grantowych

W dniu 30 czerwca 2023 r. zakończyła się realizacja 23 przedsięwzięć grantowych w ramach ogłoszonych przez ORE dwóch edycji konkursu „Pilotażowe wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, a tym samym zakończyło się finansowanie działań podjętych przez Specjalistyczne Centrami Wspierania Edukacji Włączającej w pilotażu.

Centra rozpoczęły 3-miesięczny okres trwałości projektu, w którym realizują zadania wynikające z diagnozy potrzeb placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem w tym okresie.

Organom prowadzącym, które uzyskały środki finansowe na utworzenie SCWEW bardzo dziękujemy za współpracę, a przede wszystkim za działania na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że wsparcie udzielone uczniom, nauczycielom i rodzicom było bardzo potrzebne i spotkało się z wysokimi ocenami.

Do końca września 2023 roku finansowanie działań SCWEW jest już zadaniem organów prowadzących. W tym czasie zostały zaplanowane nowe działania, wynikające z diagnozy potrzeb z uwzględnieniem funkcjonowania wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

Bieżąca informacja o działaniach SCWEW w okresie lipiec–wrzesień 2023 roku dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych SCWEW, których wykaz można znaleźć na stronie internetowej ORE – Realizowane granty.

Wszystkim uczestnikom projektów oraz sympatykom SCWEW dedykujemy piosenkę, która jest uwieńczeniem działania SCWEW-u w Kaliszu – SPS 19 w Kaliszu Feat. MEZO – Różni

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa