Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – o projekcie

Nazwa projektu

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19

O projekcie

Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy  z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty.

Jednym z elementów budowanego systemu wsparcia  będą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) – nowo tworzone instytucje, powstające na bazie szkół i placówek specjalnych, których celem stanie się wspieranie szkół ogólnodostępnych i podnoszenie jakości edukacji włączającej. W ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” powstaną założenia oraz zasady funkcjonowania tych placówek. Eksperci wypracują także koncepcję pilotażu wraz z materiałami szkoleniowymi dla 16 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, wyłonionych w ramach procedury przyznawania grantów.

Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwi weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie środków finansowych zapewni szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędny do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, w rejonie objętym działaniami każdego z nowo powstałych 16 SCWEW.

Planowane działania mają charakter nowatorski i doprowadzą do zmiany systemowej.

Projekt w skali ogólnokrajowej, jako inicjatywa służąca podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej, jest realizowanym  po raz pierwszy  nowym rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce. Bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach realizowanych przez różne podmioty (oświatowe i spoza systemu oświaty). Jest to projekt o charakterze pilotażowym, który będzie ściśle skorelowany z projektem pozakonkursowym.

Zaplanowane działania

 1. Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem konkursu grantowego.
 2. Przeprowadzenie konkursu grantów na wybór SCWEW do realizacji pilotażu.
 3. Realizacja projektów grantowych dotyczących utworzenia 16 SCWEW, w tym:
  • doposażenie przedszkoli, szkół i placówek specjalnych pełniących rolę SCWEW w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne;
  • zatrudnienie dodatkowych specjalistów do wsparcia pracowników szkoły/przedszkola/placówki specjalnej w realizacji zadań SCWEW;
  • monitorowanie bieżących działań wdrożeniowych prowadzonych przez SCWEW;
  • złożenie sprawozdań z przeprowadzonych działań i wyników monitoringu.

Efekt projektu

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie 16 SCWEW.

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2020 r. – 30 września 2023 r.

Wartość projektu: 34 610 217,29 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 29 169 491,13 zł

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa