Opracowanie modelu SCWEW

Opracowanie modelu SCWEW

1 lutego 2023

Badanie: Rodzice nie wiedzą, jak czują się ich dzieci

Polscy rodzice nie dostrzegają smutku i poczucia samotności u własnych dzieci. Nie zauważają też ich zadowolenia z siebie, zaś rodzicom młodzieży ze szkół średnich wydaje się, że ich podopieczni częściej są w dobrym nastroju niż są w rzeczywistości. Zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka ogólnopolskie badanie naukowe jakości życia dzieci i młodzieży wykazało znaczne rozbieżności w ocenach kondycji psychicznej między młodym pokoleniem a ich opiekunami.

„Wyniki badań są niepokojące. Wraz z dorastaniem samopoczucie psychiczne dzieci i nastolatków znacząco spada, a problemu tego wydają się nie dostrzegać ich rodzice. A to właśnie oni są pierwszymi osobami z otoczenia dziecka, które powinny zauważać, że czuje się ono smutne i samotne. Dorosłym brakuje czasu, aby spędzać go z dzieckiem i szczerze z nim rozmawiać. Musimy pilnie odnaleźć ten czas, by chronić nasze dzieci – zaapelował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”, na której zaprezentował wyniki badań jakości życia dzieci i młodzieży.

Badania przeprowadzono w dwóch turach – najpierw pytając młodych o samopoczucie psychiczne, a następnie ich rodziców.

Z badań wynika, że poczucie osamotnienia towarzyszy 12 proc. dzieci z klas drugich szkół podstawowych – podobny odsetek rodziców zauważa ten problem. Im starsze dzieci, tym oceny są gorsze. Samotność odczuwa 23 proc. dzieci z klas szóstych szkół podstawowych i aż 37 proc. uczniów z klas drugich szkół średnich, niestety ich rodzice mają problem z dostrzeżeniem tych negatywnych emocji – zauważa to jedynie 13 proc. rodziców młodszych nastolatków i 17 proc. opiekunów starszej młodzieży.

Jeszcze większe różnice wykazało badanie przy pytaniu o smutek. Odczuwa go 17 proc. dzieci z klas drugich podstawówki – ale tylko 8 proc. rodziców to zauważa. Smutno czuje się 21 proc. młodszych nastolatków – rodzice takich uczniów zauważają to tylko w 13 proc. – i aż 43 proc. młodzieży. Tu zaś problem istnieje jedynie dla 17 proc. rodziców.

Co ciekawe, jednocześnie aż 90 proc. dzieci z klas drugich i taki sam odsetek z klas szóstych szkół podstawowych czuje się zadowolona z siebie. Wśród młodzieży ze szkół średnich dobrze ocenia się 69 procent ankietowanych. W odniesieniu do najmłodszych dzieci rodzice niżej oceniają ich poziom zadowolenia – 88 proc., natomiast w odniesieniu do dzieci z klas szóstych i szkół ponadpodstawowych oceniają je zbyt optymistycznie (odpowiednio 95 proc. i 80 proc.).

Dzieci z klasy drugiej szkoły podstawowej oceniają swój dobry nastrój podobnie jak ich rodzice – kolejno 72 proc. i 76 proc. wskazań. W przypadku starszych dzieci widać jednak znaczne rozbieżności pomiędzy ich samooceną a wskazaniami rodziców. 75 proc. uczniów klas szóstych szkół podstawowych udziela pozytywnych odpowiedzi na pytanie o dobry nastrój, zaś w ocenie dorosłych jest ich tylko 58 proc. U młodzieży dobry nastrój występuje u 39 proc., ale myśli tak aż 52 proc. rodziców.

W ocenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka wyniki badań wskazują m.in. na konieczność rozwijania sieci wsparcia i programów edukacyjnych dla rodziców. Są oni najbliżej swoich dzieci i powinni stanowić pierwsze źródło diagnozy i pomocy. Istotne jest także rozwijanie kompetencji komunikacyjnych rodziców, szczególnie w odniesieniu do starszych dzieci.

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dzieci, nastolatków i młodzieży (5800 osób, Danae sp. z o.o.) w 2021 r. i reprezentatywnej próbie rodziców (1800 osób, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR) w 2022 r.

Załączniki

Źródło informacji: https://brpd.gov.pl/2023/01/30/badanie-rodzice-nie-wiedza-jak-czuja-sie-ich-dzieci/

30 stycznia 2023

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi

W dniu 30 stycznia 2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęła się dwudniowa konferencja międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER.

W konferencji biorą udział: Teresa Szopińska-Grodzka – radca ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN), Dorota Bojemska – przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Mikołaj Paweł Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele środowiska akademickiego, dr hab. prof. Beata Jachimczak (UWM), kierownik zespołów projektowych SCWEW 1 i SCWEW 2 – Agnieszka Pietryka, kadry SCWEW oraz podmioty współpracujące w środowisku, takie jak przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, interesariusze zaangażowani w realizację pilotażowego wdrożenia SCWEW.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib, witając uczestników spotkania, podkreśliła ważną rolę SCWEW w procesie budowania specjalistycznego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.

Podczas obrad plenarnych i warsztatowych poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • identyfikowania potrzeb dzieci/uczniów w sytuacji kryzysu oraz zwrócenie uwagi na pogarszającą się kondycję psychiczną;
  • rozpoznawanie zaburzeń psychicznych dzieci/uczniów, możliwości i form interwencji kryzysowej na poziomie przedszkola/szkoły oraz zapoznanie z działaniami profilaktycznymi w przedszkolu/szkole, mającymi na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci/uczniów;
  • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń realizowanych przez SCWEW w trakcie pilotażu, popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

W drugim dniu konferencji, zaplanowane są warsztaty, których tematyka jest związana ze zdrowiem psychicznym dzieci/uczniów.

30 stycznia 2023

O budowaniu specjalistycznego wsparcia w środowiskach lokalnych

W dniach 24–25 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat: Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Po raz kolejny organizatorzy stworzyli przestrzeń do zaprezentowania roli SCWEW oraz przedstawienia wniosków z pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej. Spotkanie miało także wymiar praktyczny – warsztaty, których celem jest przygotowanie samorządowców do wdrażania przygotowywanych zmian m.in. w zakresie tworzenia specjalistycznych centrów edukacji włączającej (scwew-ów) jako formy wsparcia dzieci, uczniów i rodziców. Na sali padały pytania i była prowadzona dyskusja, która jest ważnym elementem w procesie przygotowywania dla SCWEW rozwiązań w zakresie prawnym, organizacyjnych i finansowym. Udział w spotkaniu był także okazją do poznania sposobów opracowania przez samorządy mapy zasobów sprzyjających wdrażaniu edukacji włączającej. Zostały także zaprezentowane te działania, które będą sprzyjały przygotowaniu do kolejnej edycji projektu oraz planowanych działaniach w zakresie utworzenia kolejnych SCWEW w całej Polsce. Szkolenie organizowane było w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014–2020.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość prezentacji doświadczeń SCWEW.

30 stycznia 2023

Dyskusje o edukacji włączającej na konferencji w Krakowie

W dniu 12 stycznia 2023 r. w godz.16.00–19.20 z wykorzystaniem aplikacji clickmeeting odbyła się konferencja online „Inkluzja” – edukacja włączająca w szkole. Organizatorem konferencji był MCDN w Krakowie.

Praca nauczyciela, jego otwartości na potrzeby wszystkich uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością, pochodzących z mniejszości narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych, z grup defaworyzowanych, a także uczniów wyjątkowo zdolnych uczących się w jednej klasie odgrywa ogromną rolę w rozwoju dzieci i uczniów adekwatnie do ich indywidualnych możliwości. Praca z uczniami w grupie zróżnicowanej to obecnie codzienność dla większości nauczycieli, dlatego tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem i licznym udziałem pedagogów w tym wydarzeniu.

W trakcie konferencji dr Krzysztof Gerc przedstawił teoretyczne podstawy edukacji włączającej. Nauczyciele reprezentujący wszystkie etapy edukacyjne podzielili się z uczestnikami spotkania przykładami dobrych praktyk w pracy z uczniami z różnymi potrzebami.

Podczas konferencji Aneta Garncarz, lider SCWEW w Krakowie, zaprezentowała główne obszary działalności SCWEW w kontekście udziału w Pilotażowym wdrożeniu „Modelu SCWEW” opracowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Omówione zostały formy wspierania nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, objętych opieką przez SCWEW. Aneta Garncarz akcentowała duże zainteresowania działaniami SCWEW w Krakowie oraz potrzebę kontynuowania wsparcia dla nauczycieli po zakończeniu pilotażu. Wystąpienie lidera SCWEW spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, o czym świadczyły podziękowania zamieszczane na czacie.

30 stycznia 2023

Projekt SCWEW przyniósł… kolędę!

Projekt SCWEW przyniósł… kolędę! – tymi słowami przywitała uczestników spotkania świątecznego Dyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, który jest jednocześnie placówką realizującą grant SCWEW w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji. W dniu 11 stycznia 2023 roku uczniowie oraz zaproszeni goście mieli możliwość wspólnego przeżywania spotkania świątecznego, realizowanego w formie imprezy środowiskowej będącej realizacją włączenia oraz integracji społeczności szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i Stowarzyszenia SPONiA Węgrów (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnoprawnym i Autystycznym) oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim.

Pomysł oraz organizacja tego wydarzenia były ważne nie tylko dla społeczności obu placówek, ale także Ośrodka Rozwoju Edukacji jako instytucji, której Minister Edukacji i Nauki powierzył realizacje wielu projektów z obszaru edukacji włączającej.

Hanna Kasperowicz witając zgromadzonych gości odniosła się do roli SCWEW w środowisku lokalnym .W wystąpieniu Ewy Szczerby – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim – podkreślono, że Ośrodek Rozwoju Edukacji pełni istotną rolę w podejmowaniu zadań adresowanych do środowiska edukacyjnego. To ważne dla nas słowa, które dowodzą, że działania projektowe to nie tylko kwestie formalno-organizacyjne, ale także przestrzeń do włączenia różnych środowisk w działania na rzecz edukacji włączającej.

Wydarzenie przygotowane przez Lidera SCWEW oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim było profesjonalne w sferze artystycznej, społecznej i edukacyjnej. Dzieci i młodzież obu szkół miały kolejną okazję do integracji, pokazania swoich mocnych stron oraz nawiązania dobrych relacji.

Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość udziału w spotkaniu. Cieszy nas, że wydarzenia o takim charakterze będą kontynuowane, co stwarza okazję do wdrażania edukacji włączającej oraz rozwijania kompetencji uczniów obu placówek.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa