Spotkanie Centrum Koordynującego na Akademii Pedagogiki Specjalnej

W dniu 22 czerwca 2023 r., w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie, odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie kierunków weryfikacji założeń Modelu funkcjonowania SCWEW.

Uczestników spotkania przywitała dr hab. profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej Agnieszka Olechowska. Spotkanie moderowała dr hab. profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Beata Jachimczak, która już na początku podkreśliła, że Model teoretyczny, nad którym pracujemy, będzie służył kolejnym, planowanym działaniom. Podkreśliła, aby pamiętać, że docelowo Model, po jego pilotażowym wdrożeniu i zweryfikowaniu wstępnej koncepcji, powinien odpowiadać na potrzeby środowiska edukacyjnego.

Agnieszka Pietryka, kierownik Zespołu projektowego SCWEW 1 odniosła się do przebiegu i wyników pilotażu, które wskazują, że Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) znalazły swoje miejsce w środowiskach, w których zafunkcjonowały. Nadal jednak idea i założenia edukacji włączającej nie są w pełni zrozumiane przez wszystkich odbiorców działań SCWEW. Pilotaż potwierdził, że umocowanie Centrum w szkole/placówce specjalnej jest dobrym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że zweryfikowana koncepcja powinna być rozwiązaniem uniwersalnym, do wdrożenia dla wszystkich podmiotów, które mogą podjąć się pełnienia roli SCWEW.

Podczas obrad wybrzmiało, że dla jakości realizowanych działań ważne jest podzielenie się doświadczeniami z innych projektów realizowanych w obszarze wsparcia dzieci i uczniów, a także zwrócenie uwagi na to, w jakim stopniu SCWEW-y wpisują się w „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa”.
Jan Kosiński-Gortych – Radca Ministra w MEiN zaznaczył, że pilotaż SCWEW spotkał się z pozytywnym odbiorem podczas spotkania Związku Powiatów Polskich. W trakcie przywołanego przez przedstawiciela Ministerstwa posiedzenia wybrzmiały głosy, że SCWEW-y powinny być tworzone w powiatach, ponieważ odpowiadają na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego. Te wypowiedzi potwierdzają zasadność kontynuacji działań SCWEW.

Beata Jachimczak w odniesieniu do kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024, wymieniła trzy najważniejsze z perspektywy działalności SCWEW-ów:

  • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

W trakcie dyskusji poruszano kwestie dot. docelowej organizacji SCWEW-ów, także w kontekście realizacji kolejnego projektu, w ramach którego planowane jest powołanie 285 SCWEW na terenie kraju, a także przygotowania kadry Specjalistycznych Centrów do pełnienia ich ról w powiatach. Punktem odniesienia w toczącej się, ożywionej dyskusji pozostawały wnioski wynikające z pilotażowego wdrożenia 23. SCWEW-ów. Liderzy Zespołów, obecni na spotkaniu, dzielili się swoimi refleksjami i wnioskami z dotychczasowego działania w regionach, wskazywali na potrzeby i sukcesy wynikające z przyjętej w Modelu koncepcji realizacji. Podkreślili, że efektem zafunkcjonowania SCWEW-ów jest przybliżenie koncepcji edukacji włączającej, rozumianej jako działania na rzecz grupy/klasy zróżnicowanej, czyli w konsekwencji wobec każdego dziecka, ucznia.

Spotkanie zakończyło się konkluzją, że pilotażowe wdrożenie SCWEW potwierdziło zasadność tego rozwiązania. Specjalistyczne Centra mogą zapewnić kompleksowe wsparcie nauczycielom, specjalistom, a także rodzicom i dzieciom. Jednocześnie podkreślono, że szkoły i placówki specjalne okazały się najlepszym partnerem do realizacji tego przedsięwzięcia. Dwa lata pilotażu potwierdziły słuszność koncepcji budowania wsparcia z udziałem specjalistów szkół i placówek specjalnych.

Przed nami kolejne spotkania i dyskusja nad Modelem SCWEW.

zdjęcie przedstawia salę, na której siedzi 20 osób. Jest zespół osób, które wchodzą w skład Centrum Koordynującego przy ORE
zdjęcie przedstawia 21 osób pozujących do zdjęcia. Osoby są składem CK i się uśmiechają

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023