Konferencje podsumowujące działania SCWEW – maj 2023 roku cz. 1

W pierwszej połowie maja zrealizowano kolejne cztery konferencje podsumowujące działania SCWEW w ramach pilotażowego wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Konferencja w Łomiankach odbyła się 11 maja na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach. W dniu 17 maja odbyła się konferencja w Łodzi  na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego. W dniu 19 maja odbyły się dwie konferencje: w SCWEW Kaliszu na terenie Akademii Kaliskiego „Collegium Oecologicum” oraz w SCWEW Bydgoszczy na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konferencję „Włącz się w edukację” podsumowującą projekt SCWEW w Łomiankach otworzył Andrzej Pery – Prezes Zarządu Fundacji Périé będącej organem prowadzącym dla MOS w Łomiankach. W wystąpieniach prelegentów i dyrektorów szkół objętych wsparciem SCWEW podkreślono zasadność i efektywność działań SCWEW adresowanych do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby środowiska szkolnego. W imieniu koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW głos zabrała Sylwia Kuczborska-Borowska dzieląc się swoimi refleksjami z udziału w projekcie. Podkreśliła, że współpraca pomiędzy szkołami, doskonalenie, ale także możliwość wymiany doświadczeń i sieciowanie wsparcia, nie skończą się z dniem zakończenia projektu. SCWEW zainicjował współpracę, która będzie kontynuowana. Marta Wołosiewicz – Liderka SCWEW zaprezentowała działania realizowane w trakcie trwania projektu, zaangażowany Zespół SCWEW w Łomiankach i koordynatorów. Istotnym wątkiem było przedstawienie oferty wypożyczalni specjalistycznego sprzętu. Efektem działań SCWEW jest otwarcie środowiska lokalnego na współpracę na rzecz społecznego włączenia. Na zakończenie tej części wystąpiła uczennica Technikum przy Zespole Szkół w Błoniu. W drugiej części konferencji w wystąpieniach prelegentów przedstawiono założenia pracy z grupą/klasą zróżnicowaną, rolę superwizji dla budowania wsparcia nauczycieli, jej cele i efekty w codziennej pracy kadry pedagogicznej. Poruszono także zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczniów w odniesieniu do aspektu psychologicznego i uzależnień. Wybór tematów spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Warto zaznaczyć, że działania SCWEW Łomianki, będącej placówką niepubliczną, wpisują się doskonale w politykę oświatową środowiska lokalnego, o czym świadczyć może obecność na konferencji przedstawicieli samorządu lokalnego. Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrek – w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie SCWEW w procesie realizacji wsparcia odpowiadającego na potrzeby środowiska szkolnego oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej, które mają na celu kształtowanie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przedstawienie efektów działania SCWEW, jako Zespołu realizującego wsparcie na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, nawiązane relacje i odbiór środowiska lokalnego wskazują jak istotną rolę może w przyszłości pełnić SCWEW w swoim środowisku.

Konferencja SCWEW w Łodzi odbyła się w siedzibie łódzkiego SCWEW pt. Szkoła dla każdego!. Podczas konferencji podsumowującej działania SCWEW w Łodzi prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik przedstawiła wnioski z badań fokusowych w ramach ewaluacji działań SCWEW w Łodzi. Jakie były motywacje, obawy, ale również i oczekiwania zarówno zespołu do podjęcia nowych zadań i wyzwań związanych z realizacją SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, jak i dyrekcji i nauczycieli w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem. Podkreślono, że dodatkowa rola (SCWEW) to naturalne wykorzystanie doświadczeń szkoły specjalnej, ale i potrzeba systemowego zaplanowania współpracy na linii placówki specjalne i „niespecjalne”. A efekty w postaci sieci współpracy, wymiany doświadczeń, roli superwizji, funkcjonowania wypożyczalni ze sprzętem specjalistycznym, roli animatora i wspierania nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych stanowią perspektywę do dalszego funkcjonowania SCWEW. Tematykę pracy z grupą zróżnicowaną w praktyce przedstawiła Beata Wielkopolan z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. O traumie wojennej w kontekście rzeczywistości szkolnej opowiedziała psycholog Katarzyna Janeczek. W formie zdalnej odbyło się wystąpienie Manueli Nunes i Luisa Barata dotyczące włączającego systemu edukacji w Portugalii oraz oceny funkcjonalnej, zaś koncepcję szkoły promującej kulturę wspierania, a nie oceniania przedstawiła dr Marzena Żylińska. Kontekst tworzenia SCWEW w Polsce i przygotowań legislacyjnych z tym związanych przybliżył Jan Kosiński-Gortych – Radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN. W swoim wystąpieniu zapowiedział także plany kontynuowania projektów grantowych, na co zostały zabezpieczone środki finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). W imieniu koordynatorów placówek ogólnodostępnych biorących udział w projekcie wystąpiła Aleksandra Zawada – koordynator SP nr 58 w Łodzi, która zaprezentowała realizowane wsparcia SCWEW oraz opowiedziała o korzyściach, jakie dał placówkom udział w projekcie. Dodatkowo podczas konferencji zaprezentowano krótkie filmy o działaniach SCWEW w Łodzi (linki do filmów). Konferencję zakończyło podsumowanie działań przez kierownika projektu Agnieszkę Pietrykę i lidera SCWEW w Łodzi Annę Tomaszewską. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele instytucji, z którymi SCWEW w Łodzi ściśle współpracuje realizując zadania projektowe: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, liderzy i przedstawiciele innych SCWEW przedstawiciele 7 placówek ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie: dyrektorzy, koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, nauczyciele i specjaliści.

Konferencja SCWEW w Kaliszu rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Lider Sylwia Baranowska przywitała przybyłych gości, wśród których był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Minister odniósł się do edukacji włączającej, jako jednej z możliwości realizowania ścieżki kształcenia przez osoby z niepełnosprawnościami, podkreślając jednocześnie niezmiennie ważną rolę szkół specjalnych. Pierwsza część konferencji poświęcona została podsumowaniu działań projektowych przez zespół SCWEW w Kaliszu. Ekspertki omówiły przebieg realizacji projektu i efekty wykonanych zadań oraz przedstawiły potwierdzające je dane liczbowe. Zaprezentowano również specjalistyczny sprzęt wypożyczalni SCWEW oraz możliwości jego wykorzystania przez nauczyciela. Przedstawiono wpływ warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne na funkcjonowanie uczniów w zróżnicowanym środowisku/klasie, omówiono ich przebieg i efektywność. Druga część konferencji dedykowana była partnerom i interesariuszom SCWEW w Kaliszu. W wystąpieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym została przedstawiona perspektywa szkoły objętej wsparciem SCWEW w odniesieniu do efektów współpracy z zespołem Specjalistycznego Centrum. Przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty delegatury Kaliskiej oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Kalisza w swoich wystąpieniach odnieśli się do potrzeb placówek oświatowych w regionie w zakresie edukacji włączającej. Kolejna część wydarzenia poświęcona została wystąpieniom akademickim. Prelegentki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawicielki z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przybliżyły sylwetkę nauczyciela pracującego z grupą zróżnicowaną oraz koncepcję edukacji w duchu „Pozytywnej Dyscypliny”. W kolejnej części konferencji wystąpili rodzice z nastoletnimi dziećmi – Jankiem ze spektrum autyzmu i niewidomym Michałem, którzy podzielili się z publicznością swoimi doświadczeniami związanymi z ich drogą edukacyjną i doświadczeniami z tym związanymi. Przedstawiciele Fundacji Autism Team zaprezentowali wskazówki do pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Interesujące było także wystąpienie przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 z Kalisza, która zaprezentowała temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W wystąpieniu podkreślono, że zdrowie psychiczne uczniów powinno stać się priorytetem dla systemu oświaty w najbliższym czasie, co było poparte niepokojącymi danymi statystycznymi. Konferencję zakończyło wystąpienie poświęcone kompleksowemu wsparciu szkoły i ucznia w ramach współpracy OWiT-u z SCWEW. W dniu konferencji odbywała się transmisja na żywo na kanale YouTube link do nagrania.

SCWEW Bydgoszcz Konferencja naukowo-szkoleniowa, podsumowująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bydgoszczy „Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich” odbyła się 19 maja 2023 r. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w  Bydgoszczy. Konferencja podzielona  była na dwie części: naukową i praktyczną. W części naukowej  wystąpili przedstawiciele środowiska akademickiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  i Uniwersytetu Gdańskiego, Uczestniczyła w niej także założycielka Kliniki Przylądek Nadziei – nowoczesnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, która wygłosiła wykład o edukacji włączającej u dzieci chorych na nowotwory. Główną osią, wokół której toczyły się obrady było połączenie efektów prowadzonych badań oraz rozwoju nauk pedagogicznych z doświadczeniem praktyki edukacyjnej. Kolejne wystąpienia potwierdzały, że duet nauka – praktyka jest niezbędny do zapewnienia rozwoju przedszkoli i szkół. Prowadzenie otwartej debaty pozwala na to, aby wybrzmiały różne glosy, pojawiły się wątpliwości oraz padły odpowiedzi na zadawane pytania. W części praktycznej zaprezentowano doświadczenie zespołu SCWEW i szkół objętych jego wsparciem, uczestniczących w pilotażowym projekcie edukacyjnym w ramach działalności SCWEW w Bydgoszczy. Podkreślono znaczące korzyści dotyczące wsparcia i wzajemnego uczenia się. Konferencję zakończyła debata z udziałem nauczyciela, rodzica i ucznia, którą moderowała lider SCWEW w Bydgoszczy.

Nagranie do konferencji

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca w Łomiankach, Liderka projektu trzyma bukiet kwiatów.
Otwarcie konferencji pod nazwą Włącz się w Edukację Włączającą Łomianki dnia 11 maja 2023. Przemówienie Prezes fundacji Perie i Liderki projektu.
Prelekcja Kierownik projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji podczas konferencji w Łomiankach. Na ekranie wyświetlona jest prezentacja. Publiczność siedzi na krzesłach.
SCWEW Łódź - konferencja. Widok dużej sali. Z przodu sali ekran i monitor. Do mikrofonu mówi kobieta. Publiczność siedzi na krzesłach.
SCWEW Łódź - konferencja. Slajd z prezentacji.
Otwarcie konferencji pod nazwą Pilotażowe działania SCWEW w Kaliszu – dobre praktyki Kalisz dnia 19 maja 2023. Dyrektor Sylwia Baranowska wita obecnych gości.
Wystąpienie Ministra edukacji i nauki Polski Przemysława Czarnka.
Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną. W górnej części zdjęcia widoczne są dwa ekrany z prezentacją. W środkowej części zdjęcia znajduje się długi stół prezydialny przy którym siedzą dwie osoby, z prawej strony stołu stoi mównica, na której przemawia prelegentka. Na dole zdjęcia widoczne są krzesła i siedząca widownia.
Wystąpienie Lidera SCWEW w Bydgoszczy Pani Aleksandry Koteckiej.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2023