Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą we Wrocławiu

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

23 lutego 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą we Wrocławiu. Zorganizowana została w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu – lokalizacji SCWEW, w formie online, na platformie Teams. Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej, a w szczególności do pracowników Kuratorium Oświaty, szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym jej celem była prezentacja nowopowstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Konferencję rozpoczęła Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miasta Wrocławia oraz Dorota Olearnik – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miasta Wrocławia. Zapoznała uczestników ze strukturą oświatową Wrocławia, doświadczeniami miasta w zakresie edukacji włączającej oraz korzyściami, które przyniesie realizowany pilotażowy projekt. Ewa Płaksej – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) nr 10 oraz Violetta Malarczyk – lider SCWEW, przedstawiły słuchaczom założenia projektu pilotażowego, cele i zadania SCWEW, jego strukturę osobową oraz zasoby. Prelegentki zaprezentowały również SOSW oraz biorące udział w projekcie, objęte wsparciem SCWEW przedszkole i szkoły ogólnodostępne. Na podstawie pogłębionych diagnoz przeprowadzonych w placówkach, zaplanowano przeprowadzenie wsparcia nauczycieli w formie szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji eksperckich, sieci współpracy i samokształcenia, wymiany doświadczeń, w tym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Zostanie także uruchomiona przy SCWEW wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego do wykorzystania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Merytorycznie konferencję wzbogaciły wystąpienia prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr hab. Beaty Jachimczak „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek (w tym specjalnych), jako droga ku integracji działań diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych” oraz eksperta od prawa oświatowego Marzenny Czarnockiej „Ocena funkcjonalna w praktyce szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej”. Prof. Jachimczak przedstawiła planowane zmiany w zadaniach poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście wprowadzania do szkół/przedszkoli edukacji włączającej oraz nową rolę szkół i placówek specjalnych. Określiła je jako działania w kierunku realizacji idei „szkoły dla każdego”, dla której bazą są wartości takie jak: demokracja, równość, sprawiedliwość społeczna. Marzenna Czarnocka omówiła ocenę funkcjonalną w praktyce szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Swoje wystąpienie przedstawiła w kontekście modelu biopsychospołecznego. Ocenę funkcjonalną zaprezentowała jako całościowe ujęcie funkcjonowania dziecka/ucznia, połączone z ustaleniem faktycznych jego potrzeb i sposobów ich realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Obydwa wystąpienia były doskonałym uzupełnieniem informacji na temat wartości realizacji projektu, a co za tym idzie wcielania w życie idei edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa