Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Eurosieroctwo

„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole” to nowa publikacja ORE autorstwa Anny Dąbrowskiej i Ewy Szumilas. Rodziny migracyjne są nowym typem środowiska rodzinnego, dlatego należy propagować wiedzę na temat zjawiska oraz jego konsekwencji rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci. Szkoły powinny więc przede wszystkim umożliwiać – po dokładnej diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów – prowadzenie […]

Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych przedstawia założenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione tu zostały działania mające na celu do uruchomienie potencjału uczniów i ich wszechstronny rozwój oraz wspomagające ich wybory edukacyjno-zawodowe. W załączniku przedstawiono konkretne dysfunkcje i problemy zdrowotne […]

O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Raport 2016

Począwszy od 2010 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) monitoruje sytuację dzieci, których rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Pierwsze badanie ankietowe przeprowadzono drogą elektroniczną w 2010 roku, kolejne w 2013 roku i w październiku 2016 roku. Organizowaniem ostatniej edycji badań realizowanych na zlecenie MEN w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata […]

Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych […]

Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki […]

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Zapraszamy do zapoznania się materiałami ze szkolenia pn. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”, które Wydział Wychowania i Profilaktyki przygotował dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli. Materiały można wykorzystać w ramach wdrożenia od nowego roku szkolnego 2017/2018 zmian wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 56).

Wolontariat szkolny

Celem publikacji jest zaprezentowanie znaczenia wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami oraz określenie jego miejsca w działaniach profilaktycznych, które są prowadzone w szkole. Przedstawione zostały także standardy pracy z wolontariuszami oraz etapy budowania szkolnego wolontariatu. Wolontariat szkolny.

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w wśród swoich uczniów mają osoby z zespołem Aspergera. Sytuacja taka jest spotykana coraz częściej, gdyż liczba dzieci z taką diagnozą systematycznie rośnie. Do lektury poradnika zapraszamy także dyrektorów placówek oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy mają pod opieką uczniów z zespołem Aspergera […]

Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu wychowaniu ucznia

Profesor Krystyna Chałas w prezentowanym artykule podejmuje temat roli i realizowania w placówkach programu wychowawczego szkoły – niekiedy będącego jedynie spisem postulatów, który nie przekłada się na rzeczywiste działania. W swych rozważaniach autorka opiera się na doświadczeniach szkół współpracujących z Instytutem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty

Scenariusz stanowi pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących szkolenia z zakresu procedury Niebieskich Kart w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych. Autorki omawiają szczegółowo podział zadań pracowników w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia czy podopiecznego oraz sposoby pokonywania ewentualnych trudności podczas wdrażania procedury Niebieskich Kart. Materiał szkoleniowy zawiera również prezentację multimedialną, kwestionariusz oceny […]

Idź do góry