Wydział Wydawnictw

Wydział Wydawnictw

16 września 2019

Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W kontekście wdrażania idei edukacji włączającej oraz dbałości o jej wysoką jakość istotna staje się wiedza pracowników systemu oświaty na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole. Aby wraz z początkiem nowego roku szkolnego przypomnieć kluczowe informacje z tego zakresu, w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE opracowano publikację „Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna”. (więcej…)

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych _okładka
13 września 2019

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych

Autorka porusza kwestię coraz częściej diagnozowanych wśród młodzieży uzależnień behawioralnych, opisanych zarówno w klasyfikacji ICD, jak i DSM – zwłaszcza tych wynikających z nadużywania internetu oraz gier online. Analizuje przyczyny i opisuje specyfikę tego typu zaburzeń, wskazując zwłaszcza na emocjonalno-społeczne podłoże problemowych nawyków młodych osób. (więcej…)

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Okładka
8 lipca 2019

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Adresowany do polonistów poradnik „Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” jest próbą wskazania, jakie miejsce zajmuje twórczość w nowej podstawie programowej języka polskiego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum oraz  jak  w świetle podstawy programowej i pedagogiki twórczości kształtować postawę twórczą uczniów.  Autorki, dr Renata Bryzek i dr Wioletta Kozak, poza wskazówkami metodycznymi zamieściły w tej publikacji również serię ćwiczeń sprzyjających m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, rozwijaniu ich wyobraźni, doskonaleniu ich umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań problemowych, a wreszcie – ćwiczeń stwarzających uczniom możliwość twórczej aktywności.

Załączniki:

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych. Okładka
1 lipca 2019

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych

Propozycja ramowego programu szkolenia Warsztat pracy doradcy metodycznego przeznaczonego dla nowo powołanych doradców metodycznych została przygotowana przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. (więcej…)

okładka książki Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych
25 czerwca 2019

Koncepcja szkolenia oraz materiały merytoryczne służące podnoszeniu kompetencji nauczycieli języka polskiego

Publikacja skierowana jest do doradców metodycznych i pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zaprezentowano w niej koncepcję 20-godzinnego szkolenia dla polonistów uczących w szkołach podstawowych. (więcej…)

7 czerwca 2019

PEPELINO. Europejskie portfolio dla studentów i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wielojęzyczność i międzykulturowość w wychowaniu przedszkolnym.

Publikacja przeznaczona dla studentów i nauczycieli  wychowania przedszkolnego, dostosowana do procesu autorefleksji i wspomagająca samoocenę kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi w wieku poniżej lat 7 (więcej…)

30 maja 2019

Gwarna Biblioteka – zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem

Publikacja przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych działaniami służącymi systemowej promocji czytelnictwa oraz wszystkich tych, którym na sercu leży problem, że jako społeczeństwo coraz mniej czytamy i zastanawiają się, jak można uczynić z książki przedmiot codziennego użytku. (więcej…)

20 maja 2019

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja dla nauczycieli szkół podstawowych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi i innych osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych prowadzeniem zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. (więcej…)

8 maja 2019

Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Kształcenie i wychowanie, które akcentuje integralny rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny, to atrakcyjna dla ucznia oferta szkoły XXI wieku. (więcej…)

okłądka książki
17 kwietnia 2019

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać
cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować
konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa
podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność zrealizowania przez uczniów tych zadań warunkuje podejmowanie przez nauczycieli i wychowawców konkretnych działań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Link do publikacji:

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

 

Idź do góry