Wydział Wydawnictw

Wydział Wydawnictw

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Okładka
8 lipca 2019

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Adresowany do polonistów poradnik „Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” jest próbą wskazania, jakie miejsce zajmuje twórczość w nowej podstawie programowej języka polskiego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum oraz  jak  w świetle podstawy programowej i pedagogiki twórczości kształtować postawę twórczą uczniów.  Autorki, dr Renata Bryzek i dr Wioletta Kozak, poza wskazówkami metodycznymi zamieściły w tej publikacji również serię ćwiczeń sprzyjających m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, rozwijaniu ich wyobraźni, doskonaleniu ich umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań problemowych, a wreszcie – ćwiczeń stwarzających uczniom możliwość twórczej aktywności.

Załączniki:

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych. Okładka
1 lipca 2019

Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych

Propozycja ramowego programu szkolenia Warsztat pracy doradcy metodycznego przeznaczonego dla nowo powołanych doradców metodycznych została przygotowana przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. (więcej…)

okładka książki Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych
25 czerwca 2019

Koncepcja szkolenia oraz materiały merytoryczne służące podnoszeniu kompetencji nauczycieli języka polskiego

Publikacja skierowana jest do doradców metodycznych i pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zaprezentowano w niej koncepcję 20-godzinnego szkolenia dla polonistów uczących w szkołach podstawowych. (więcej…)

7 czerwca 2019

PEPELINO. Europejskie portfolio dla studentów i nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wielojęzyczność i międzykulturowość w wychowaniu przedszkolnym.

Publikacja przeznaczona dla studentów i nauczycieli  wychowania przedszkolnego, dostosowana do procesu autorefleksji i wspomagająca samoocenę kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi w wieku poniżej lat 7 (więcej…)

30 maja 2019

Gwarna Biblioteka – zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem

Publikacja przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych działaniami służącymi systemowej promocji czytelnictwa oraz wszystkich tych, którym na sercu leży problem, że jako społeczeństwo coraz mniej czytamy i zastanawiają się, jak można uczynić z książki przedmiot codziennego użytku. (więcej…)

20 maja 2019

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja dla nauczycieli szkół podstawowych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi i innych osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych prowadzeniem zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. (więcej…)

8 maja 2019

Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Kształcenie i wychowanie, które akcentuje integralny rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny, to atrakcyjna dla ucznia oferta szkoły XXI wieku. (więcej…)

okłądka książki
17 kwietnia 2019

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać
cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować
konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa
podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność zrealizowania przez uczniów tych zadań warunkuje podejmowanie przez nauczycieli i wychowawców konkretnych działań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Link do publikacji:

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

 

15 kwietnia 2019

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Tekst autorstwa Joanny Borowik adresowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół
ponadpodstawowych podkreśla wpływ wychowania i działań profilaktycznych prowadzonych w
szkole na dorosłe życie uczniów. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest sumą pracy
pojedynczych nauczycieli, ale także pochodną modelu działania wypracowanego przez wszystkich
członków rady pedagogicznej. Powinien on inicjować przemyślane oddziaływania mające na celu
wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i
intelektualnej), społecznej i duchowej. W publikacji zaprezentowano treści wychowawcze zawarte w
podstawie programowej, wskazując sposoby ich realizowania na zajęciach poszczególnych
przedmiotów.

Link do publikacji:

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia
8 marca 2019

Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów ukazała się publikacja Agnieszki Brożek „Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów. Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. (więcej…)

Idź do góry