Wydział Wydawnictw

Wydział Wydawnictw

22 lipca 2020

Muzyka łączy pokolenia

Joanna Moleda, która jest wykładowcą na APS w Warszawie oraz pedagogiem posiadającym bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, omawia międzypokoleniowy projekt edukacyjny zrealizowany z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów oraz podopiecznych jednego z warszawskich domów pomocy społecznej. (więcej…)

TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji
6 lipca 2020

TIK na specjalne zamówienie

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację pracy. (więcej…)

29 czerwca 2020

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Książka przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, zainteresowanych włączaniem do swoich zajęć zagadnień związanych z rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych. (więcej…)

23 czerwca 2020

Realizacja usług oferowanych przez wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze (WOKRO)

Tematem raportu są wyniki badań ankietowych prowadzonych od 15 grudnia 2018 do 8 lutego 2019 roku w wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. (więcej…)

16 czerwca 2020

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Adresatami publikacji jest szeroki krąg odbiorców – nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, pedagodzy, doradcy metodyczni i konsultanci zatrudnieni
w ośrodkach doskonalenia nauczycieli.

Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kompetencji własnych oraz rozwijaniem kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów mogą znaleźć w książce odpowiedzi na fundamentalne i od dawna nurtujące ich pytania: Czy szkoła zabija czy rozwija kreatywność? Czy postawa nauczyciela kształtuje proinnowacyjne nastawienie uczniów? Czy wreszcie, jak myśleć i działać, by szybko i skutecznie generować nowe pomysły i stawić czoła współczesnym wyzwaniom?

Autorzy, specjaliści w dziedzinie szkolenia i stosowania nowych technologii w placówkach edukacyjnych, w sześciu rozdziałach pracy przedstawiają zagadnienia teoretyczne
i praktyczne. Prezentują swoje rozważania oraz informacje o światowych osiągnięciach związanych z innowacyjnością i kreatywnością, udzielają porad o usługach w zakresie nowych technologii i ich wdrażaniu w szkołach, oferują także gotowe scenariusze zajęć i rekomendują najnowszą literaturę.

Autorzy zachęcają czytelników do zapoznania się z książką, ponieważ wierzą w postępowe myślenie i rozwijanie postaw proinnowacyjnych w praktycznym działaniu.

Załączniki

8 czerwca 2020

Zdrowie, dobrostan i edukacja. Stanowisko V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie

Publikacja stanowi polską wersję językową dokumentu opracowanego podczas V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła się w dniach 20–22 listopada 2019 r. w Moskwie. Wskazano w nim najważniejsze pojawiające się aktualnie wyzwania społeczne związane z promocją zdrowia i profilaktyką prozdrowotną oraz sformułowano rekomendacje dotyczące działań w tym zakresie skierowane do rządów poszczególnych krajów europejskich oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację zdrowotną.

Załączniki

25 maja 2020

Sprawozdanie z badania kształcenia kompetencji kluczowych uczniów prowadzonego w formie monitorowania w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie prezentuje wyniki przeprowadzonego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 monitorowania w zakresie kształcenia kompe­tencji kluczowych uczniów we wszystkich typach szkół. Badania prowadzone były w oparciu o metodologię opracowaną w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” i opierały się na obserwacji prowadzonych przez nauczycieli lekcji. (więcej…)

22 maja 2020

Jesień muzyką malowana

Kolejna publikacja w kategorii wydawniczej Dobre Praktyki – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów, adresowana do nauczycieli pracujących z 5, 6-latkami. Zawiera scenariusz zajęć edukacyjnych, przygotowany w Przedszkolu Akademia Wyobraźni w Marklowicach, posiadającym tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. (więcej…)

30 kwietnia 2020

„Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w 2019 roku” − raport

Publikacja przedstawia wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego we wszystkich funkcjonujących w analizowanym okresie młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  na temat działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, podejmowanych zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Ankieta dotyczyła działań prowadzonych w 2019 r. Jej wyniki opracowane zostały przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. (więcej…)

5 marca 2020

Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia sieciowymi grami komputerowymi

Książka Marcina Millera skierowana jest do rodziców i osób ze środowiska edukacyjnego:
nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznych .Jej celem jest zapoznanie czytelników z tematyką gier wideo – ich typologią, funkcjonowaniem na rynku, specyfiką oddziaływania wykorzystującego mechanizmy psychologiczne, którym wszyscy podlegamy – oraz wskazanie skutecznych sposobów przeciwdziałania niebez­pieczeństwom mającym źródło w korzystaniu z mediów społecznościowych i rozrywek online. Inspiracją do napisania poradnika stało się wpisanie 18 czerwca 2018 r. przez Światową Organi­zację Zdrowia zaburzenia grania w gry internetowe na listę chorób i problemów ze zdrowiem psychicznym. Publikacja ma za zadanie uświadomić częstotliwość i destrukcyjny wpływ uzależnień behawioralnych, w które coraz częściej popadają młodzi ludzie.