Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją Wydziału Wychowania i Profilaktyki – „Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna”.

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

W serii „Profilaktyka” ukazał się kolejny poradnik na temat migracji. Autorka analizuje najnowsze regulacje prawne związane z funkcjonowaniem dziecka z rodziny migracyjnej w polskim systemie oświaty. Ze znawstwem przybliża specjalistom i rodzicom nie tylko treść nowych rozwiązań przyjętych przez prawodawcę, ale również całokształt zjawisk występujących w konsekwencji migracji zarobkowej rodziców.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektorów

fot.Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Eurosieroctwo

„Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole” to nowa publikacja ORE autorstwa Anny Dąbrowskiej i Ewy Szumilas. Rodziny migracyjne są nowym typem środowiska rodzinnego, dlatego należy propagować wiedzę na temat zjawiska oraz jego konsekwencji rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci. Szkoły powinny więc przede wszystkim umożliwiać – po dokładnej diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów – prowadzenie odpowiednich działań dydaktycznych, wychowawczo-profilaktycznych czy opiekuńczych. Polecamy Państwa uwadze nową publikację, […]

Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów ze SPE

Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych przedstawia założenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione tu zostały działania mające na celu do uruchomienie potencjału uczniów i ich wszechstronny rozwój oraz wspomagające ich wybory edukacyjno-zawodowe. W załączniku przedstawiono konkretne dysfunkcje i problemy zdrowotne oraz determinowane przez nie przeciwwskazania i graniczenia związane z wyborem zawodu. J.Rafał-Łuniewska-Doradztwo zawodowe w szkole dla uczniów […]

O sytuacji dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Raport 2016

Począwszy od 2010 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) monitoruje sytuację dzieci, których rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Pierwsze badanie ankietowe przeprowadzono drogą elektroniczną w 2010 roku, kolejne w 2013 roku i w październiku 2016 roku. Organizowaniem ostatniej edycji badań realizowanych na zlecenie MEN w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014–2016, opracowaniem ankiet oraz rejestrowaniem danych zajmował się Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka […]

Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki kontaktu z dzieckiem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może doznawać […]

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Zapraszamy do zapoznania się materiałami ze szkolenia pn. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”, które Wydział Wychowania i Profilaktyki przygotował dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli. Materiały można wykorzystać w ramach wdrożenia od nowego roku szkolnego 2017/2018 zmian wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 56).