Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  1. Akademia umiejętności menedżerskich – szkolenie e-learningowe

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nowo powołanych dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów nauczycielskich.

W programie m.in: podnoszenie efektywności działań dyrektora, w tym radzenie sobie z „pożeraczami czasu”, planowanie pracy zespołowej i indywidualnej, formułowanie celów i wymagań oraz przekazywanie informacji zwrotnej podległym pracownikom, budowanie motywującego środowiska pracy, wykorzystywanie w zarządzaniu metody partnerstwa dla wyników.

Planowany termin realizacji: II kwartał 2024

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

  1. Warsztat pracy nauczyciela konsultanta ds. kadry kierowniczej oświaty

W ramach cyklicznej współpracy z grupą nauczycieli konsultantów pracujących z kadrą kierowniczą oświaty z publicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli odbędą się:

  • Webinarium: Ocenianie wewnątrzszkolne wspierające rozwój ucznia.

Celem webinarium jest przygotowanie nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty do pracy z dyrektorami szkół w zakresie tworzenia/modyfikowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, nakierowanego na wspieranie rozwoju ucznia.

          Planowany terminy realizacji: IV kwartał 2023

  • Szkolenie stacjonarne: Interpretowanie i stosowanie przepisów prawa.

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty w tworzeniu i realizacji  programów doskonalenia dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych w zakresie interpretowania i stosowania najnowszych przepisów prawa oświatowego.

     Planowany terminy realizacji: II kwartał 2024

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

  1. Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Sieć współpracy i samokształcenia realizowana na platformie Moodle skierowana jest do kadry kierowniczej systemu doskonalenia nauczycieli. W ramach działania sieci organizowane są coroczne spotkania stacjonarne w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, z udziałem przedstawicieli resortu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Strefa sieci podejmuje dostępne formy wsparcia dla dyrektorów PDN w zakresie informacyjno-promocyjnym odnośnie kierunków polityki edukacyjnej państwa. Koncentruje się na wymianie doświadczeń, analizie dobrych praktyk i tworzeniu nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w pracach sieci.

Preferowaną formą działań są tematyczne webinaria prowadzone przez ekspertów pozwalające na bieżąco zapoznawać się z obowiązującymi oraz pojawiającymi się nowymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz oddziaływania szkoleniowego atrakcyjnego dla systemu doskonalenia nauczycieli.

Kontakt:
Mariusz Malinowski
tel. 22 570 83 26; kom.: 600 807 714.
e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2023