Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  • Akademia umiejętności menedżerskich – szkolenie e-learningowe

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej Placówek Doskonalenia Nauczycieli w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów. Do udziału w drugiej edycji szkolenia zapraszamy kierowników wydziałów/pracowni/zespołów z publicznych PDN.

W programie m.in: podnoszenie efektywności działań kierownika, w tym radzenie sobie z „pożeraczami czasu”, planowanie pracy zespołowej i indywidualnej, formułowanie celów i wymagań oraz przekazywanie informacji zwrotnej podległym pracownikom, budowanie motywującego środowiska pracy, wykorzystywanie w zarządzaniu metody partnerstwa dla wyników.

Planowany termin realizacji: II kwartał 2023

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

  • Warsztat pracy nauczyciela konsultanta ds. kadry kierowniczej oświaty

Szkolenie zapoczątkuje cykliczną współpracę z grupą nauczycieli konsultantów z publicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli, pracujących z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych.  W roku szkolnym 2022/2023 planujemy organizację jednego szkolenia, a jego tematyka zostanie określona na podstawie diagnozy potrzeb docelowych odbiorców.

Planowany termin realizacji:

Diagnoza potrzeb: IV kwartał 2022

Szkolenie: II kwartał 2023

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Celem sieci realizowanej na platformie Moodle ORE jest wspieranie dyrektorów PDN w zakresie realizacji kierunków polityki edukacyjnej państwa, wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w pracach sieci.

W ramach działania rocznej sieci, zaplanowane są webinaria prowadzone przez ekspertów oraz cykliczne spotkania stacjonarne w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 17-18 października 2022 r. a kolejne przewidziane jest w maju 2023 r.

Kontakt:

Mariusz Malinowski

Tel. 22 570 83 26

e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa