Wydział Innowacji i Rozwoju

Do zadań Wydziału Innowacji i Rozwoju (WIR) należy w szczególności:

 1. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w zakresie kształcenia ogólnego;
 2. upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi przedszkoli, szkół i placówek;
 3. wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli – doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, a także w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w obszarze kształcenia ogólnego;
 4. wspieranie kadry kierowniczej oświaty w zakresie kształtowania jej kompetencji przywódczych, w tym opracowywanie i upowszechnianie modeli i programów doskonalenia dyrektorów szkół i placówek;
 5. prowadzenie działań służących wspieraniu nauczycieli w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, w tym wdrażaniu nowych metod i form pracy z uczniami;
 6. opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych, programów nauczania, przykładowych planów nauczania i podręczników, których opracowanie zlecił Minister, oraz materiałów edukacyjnych, materiałów metodycznych i informacyjnych w formie papierowej lub elektronicznej, w zakresie kształcenia ogólnego;
 7. przygotowywanie programów wspierających przedszkola, szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji;
 8. podejmowanie inicjatyw służących współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju przedszkoli, szkół i placówek oraz kadr systemu oświaty;
 9. organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i  egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, na podstawie przepisów w  sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w  skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o  awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej

Do zadań Zespołu Edukacji Czytelniczej i Medialnej (ZECM) należy w szczególności:

 1. doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji świadomego i krytycznego pozyskiwania, oceniania i wykorzystywania informacji oraz twórczego korzystania z technologii informacyjnych;
 2. wspieranie działań bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej;
 3. organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów bibliotek pedagogicznych w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej;
 4. wspieranie dyrektorów bibliotek pedagogicznych w organizacji procesu wspomagania bibliotek szkolnych;
 5. gromadzenie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych Ośrodka w szczególności poprzez prowadzenie Biblioteki Cyfrowej Ośrodka;
 6. podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwoju edukacji czytelniczej i medialnej.

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa