Uczeń zdolny PO KL

Uczeń zdolny PO KL

1 czerwca 2015

Odkrywamy talenty − Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” będą kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Szkoły i placówki zainteresowane przystąpieniem do Sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów proszone są o kontakt z Wydziałem SPE.

Regulaminy obowiązujące od 13 lipca 2018 r.

REGULAMIN przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”

REGULAMIN przyznawania tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów”

 

25 sierpnia 2014

Konkurs dla Szkół Odkrywców Talentów

{module odkrywamy_talenty|rounded}

UWAGA!! Wydłużamy termin składania prac konkursowych do 13 października
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – beneficjent projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zaprasza Szkoły Odkrywców Talentów do udziału w konkursie na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

Szkoły chętne do udziału prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:
Organizator Konkursu dokonuje zmiany w treści Regulaminu Konkursu dla Szkół Odkrywców Talentów.
Wprowadzone zostają następujące zmiany:
 • pkt 8.4 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie: „8.4 Działania na rzecz ucznia w szkole podejmowane w szczególności we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i/lub placówką doskonalenia nauczycieli, opisane także w Szkolnym Systemie Wspierania Zdolności – do 10 pkt.”
 • pkt 5.1 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:  Kompletne Zgłoszenia  (Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną) należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: „Uczeń zdolny – Konkurs”. Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany jeśli przesyłka zawierająca dokumentację wymienioną w pkt. 4.2  i 4.3. zostanie nadana lub dostarczona osobiście pod wskazany adres do dnia 30.09.2014 r. O terminie zgłoszenia decyduje data dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentacji konkursowej (w przypadku dostarczenia zgłoszenia osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą) w wyżej wskazanym terminie. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 30.09.2014 r. nie będą rozpatrywane.  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające formalnych warunków przystąpienia do konkursu nie będą rozpatrywane.
Załączniki do zgłoszenia do konkursu:
 
Wzór karty oceny projektu (wypełnia Komisja Konkursowa) (Załącznik nr 5)
 
 
Kompletne Zgłoszenia (Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną) w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: „Uczeń zdolny – Konkurs”
 
Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany jeśli przesyłka zawierająca dokumentację wymienioną w pkt. 4.2  i 4.3. zostanie nadana lub dostarczona osobiście pod wskazany adres do dnia 13 października 2014 r.
 

Dodatkowych informacji udziela wyłącznie w formie elektronicznej Anna Dotka: anna.dotka@ore.edu.pl

 

 


 

2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Warszawie

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja informacyjno – promocyjna organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to ostatnia, trzynasta konferencja podsumowująca cykl konferencji regionalnych pt. „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole – planowanie i organizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.
 
Konferencja była adresowana do przedstawicieli Szkół Odkrywców Talentów realizujących zadanie: „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli – szczególnie liderów zdolności (nauczyciele pracujący z uczniami zdolnymi), przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli rad rodziców. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób.
 
Cele konferencji:
 1. Upowszechnienie rezultatów projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” oraz omówienie planowanych rezultatów
 2. Podsumowanie rezultatów konferencji wojewódzkich w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów zdolnych.
 3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie kompleksowego podejścia do doskonalenia pracy z uczniem zdolnym od identyfikowania talentów, poprzez proces rozwijania uzdolnień do sukcesów w np. w olimpiadzie
 4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników konferencji o wiedzę dot. planowania i organizacji wsparcia dla uzdolnionych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 5. Prezentacja przykładowych rozwiązań wspierających pracę z młodszym uczniem – rozwijanie zainteresowań i wykorzystanie jego uzdolnień
 
Konferencję w dniu 7 listopada 2013 r. rozpoczęła Pani Dorota Żyro – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie Pani Izabella Lutze – koordynator projektu z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaprezentowała rezultaty projektu. 
 
Wykładem pani prof. Małgorzaty Żytko rozpoczęto sesję plenarną. Wygłosiła ona prezentację pt. „Dzieci myślą i działają – o rozwijaniu umiejętności i zdolności matematycznych w edukacji elementarnej”
Tematy sesji tematycznych w dniu 7 listopada 2013 r.:
 1. „Myślę, marzę, tworzę, odkrywam. Jak wspierać rozwój zainteresowań i zdolności dziecka w młodszym wieku szkolnym” Barbara Ochmańska, ekspert MEN.
 2. „Sposoby rozwoju zdolności komunikacyjnych uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej” dr Iwona Błaszczak z Katedry Edukacji i Kultury SGGW.
 3. „Edukacja dla dziecka: odkrywanie- kreowanie- wspieranie” Teresa Dąbrowska z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
 4. „Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej” Elżbieta Nerwińska, Centrum Pozytywnej Edukacji.
Miłym akcentem był występ uczennic z grupy baletowej ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.
 
Pierwszy dzień konferencji podsumowała i zakończyła Pani Izabella Lutze – koordynator projektu. Drugi dzień konferencji rozpoczęli swoimi wystąpieniami Pan Piotr Dmochowski-Lipski – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Pani Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień szkołom nagrodzonym w zadaniu „Rozwijanie najmłodszych uczniów w szkole”. Po wręczeniu wyróżnień wystąpienie pt. „Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w szkole podstawowej” wygłosiła Pani prof. Wiesława Limont z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejny wykład „Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów”, poprowadziła Pani Maria Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
 
Tematy sesji tematycznych w dniu 8 listopada 2013 r.:
 1. „Ćwiczenia interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej – wykorzystanie multimediów w klasach 1-3 szkoły podstawowej”, Alina Bek nauczyciel z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. „Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem”, Joanna Kwiatkowska z Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
 3. „Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych” dr Urszula Gembara, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze.
 4. „Program WARS i SAWA grają w szachy – jako szansa sukcesu dla nauczycieli rozwijających uzdolnienia uczniów”, Krystyna Kozak, Naczelnik wydziału w biurze Urzędu miasta st. Warszawy.
 5. „Nowoczesne koncepcje wspierania uzdolnień uczniów – przykłady dobrej praktyki”, dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami, zaprezentowanymi przez przedstawicieli szkół wyróżnionych w zadaniu „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”.
 
Dwudniową konferencję zakończyła i podsumowała Pani Izabella Lutze. Przedstawiła zarys kolejnych działań ORE, prosiła uczestników o dzielenie się doświadczeniami z Ośrodkiem. Zachęcała do wzięcia udziału w kolejnych przedsięwzięciach Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Szczecinie

W dniu 30 października 2013 r. w Szczecinie odbyła się jedenasta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno – promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja poświęcona była metodom pracy szkoły w zakresie wspierania uczniów zdolnych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Konferencja była adresowana do nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym w zakresie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 120 osób.

 

Spotkanie rozpoczęła Izabella Lutze – przedstawicielka ORE, koordynator projektu. Poinformowała uczestników konferencji o działaniach, które będą podejmowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Czesław Drozdowski, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Tematem wystąpienia były informacje dotyczące Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.


Pani Justyna Domińczak – starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprezentowała systemowe oraz prawne rozwiązania dotyczące pracy z uczniem zdolnym oraz ofertę MEN dotyczącą działań podejmowanych na rzecz wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.


Prezentację kończącą I część sesji plenarnej przedstawiła Pani Małgorzata Żytko, Kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wystąpienia to: „Dzieci myślą i działają – o rozwoju umiejętności matematycznych w edukacji elementarnej”.

W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:

 1. Modyfikowanie programu nauczania dla uczniów zdolnych. Indywidualny program lub tok nauki – Izabela Suckiel, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 2. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
 3. Metafora fotograficzna w rozumowaniu matematycznym – Dr Małgorzata Makiewicz, Instytut Matematyki, Pracownia Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat do świadczeń- Adriana Kwiatkowska, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Izabella Lutze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Krakowie

W dniu 25 października 2013 r. w Krakowie odbyła się piąta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno – promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. W szczególności konferencja ta poświęcona była metodom pracy szkoły z uczniem zdolnym w obszarze wspierania i rozwijania uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 130 osób.

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Stępniak – przedstawicielka ORE, ekspert merytoryczny w projekcie. Przedstawiła dotychczasowe oraz planowane działania podejmowane w ramach projektu.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr Barbara Wolny z Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Tematem jej wystąpienia była „Promocja aktywności fizycznej w szkole – praca z uczniem zdolnym”.

Kolejnym prelegentem był Pan Artur Matejkowski – przedstawiciel Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Zaprezentował on ofertę Ministerstwa i podejmowane działania dla wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:

 1. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat doświadczeń – Sławomir Ratajczak, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
 2. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
 3. Jak rozwijać zdolności językowe – pozwólmy dzieciom myśleć i tworzyć – dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
 4. Wpływ postawy nauczyciela na postawę i zaangażowanie uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i artystycznie – Dariusz Miziołek, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który wygłosiła pani Pani dr Gabriela Olszowska. Jego tematem był: „Indywidualny program i tok nauki w kontekście uzdolnień artystycznych’’.

Ostatnie wystąpienie wygłosiła Pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II, i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”, reprezentująca Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przedstawiła informacje na temat projektów językowych realizowanych przez ORE.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Katarzyna Stępniak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

 

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Katowicach

W dniu 28 października 2013 r. w Katowicach odbyła się jedenasta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno–promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja ta poświęcona była metodom pracy szkoły z uczniem zdolnym w obszarze wspierania i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych.
 
Konferencja była adresowana do przedstawicieli kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów przedstawiciele Rad rodziców. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 127 osób.
 
Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Stępniak – przedstawicielka ORE, ekspert merytoryczny w  projekcie. Przedstawiła ona dotychczasowe oraz planowane działania podejmowane w ramach projektu.Wykład inauguracyjny „Promocja aktywności fizycznej w szkole – praca z uczniem zdolnym” wygłosiła Pani dr Barbary Wolny, reprezentująca Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
Kolejnym prelegentem był Artur Matejkowski – przedstawiciel Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Zaprezentował on ofertę Ministerstwa i podejmowane działania dla wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.
 
W dalszej części konferencji wzięli udział w sesjach tematycznych:
 1. Indywidualny tok lub program nauki jako jedna z form pracy skierowana do ucznia zdolnego – Anna Sacewicz.
 2. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
 3. Wpływ postawy nauczyciela na postawę i zaangażowanie uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i artystycznie – Dariusz Miziołek, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
 4. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat doświadczeń – Dorota Domatowicz, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
 5. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
 
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który zaprezentowała Pani Dorota Dąbrowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim. Wystąpienie miało tytuł „Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie szkolnego systemu wspierania zdolności i talentów”.
 
Kolejną prezentację wygłosiła pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II, i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Wykład nosił tytuł „Język to Twój paszport. Ucz się języków”.
 
Spotkanie podsumowała i zakończyła Katarzyna Stępniak – ekspert merytoryczny projektu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Opolu

W dniu 16 października 2013 r. w Opolu odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych i sportowych” – ósma z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to trzecia konferencja z trzeciego cyklu konferencji regionalnych dotyczących tematyki wspierania ucznia zdolnego w obszarze edukacji humanistycznej, artystycznej oraz sportowej.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, Rad rodziców, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Konferencja w szczególności adresowana była do liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi). Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób.

 

Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Piskorska, ekspert merytoryczny projektu – przedstawiając działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, a wykłady wygłosili: Pani Dorota Dąbrowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim – omawiając temat podnoszenia efektywności kształcenia poprzez budowanie szkolnego systemu wspierania zdolności i talentów oraz Pan Jarosław Tarczyński z Kolegium Tutorów we Wrocławiu – wprowadzając uczestników w zagadnienie tutoringu wychowawczego i dydaktycznego jako alternatywnej formy pracy z uczniem zdolnym. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie Pani Justyny Domińczak, starszej specjalistki w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej – prezentującej działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących sesjach tematycznych:

 1. Tworzenie portfolio ucznia zdolnego jako przygotowanie do dokumentowania i prezentowania osiągnięć – Joanna Orda, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego
 2. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – Dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie
 3. Wpływ postawy nauczyciela na postawę i zaangażowanie uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie i artystycznie – Dariusz Miziołek, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 4. Twórczość a rozwój osobowości w kontekście pracy nauczyciela – Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze
 5. Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych – Urszula Gembara, Uniwersytet Zielonogórski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze
 6. Portretowanie zdolności i ich rozwój – Dorota Dąbrowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
 7. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim

Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który wygłosiła Pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Prezentacja projektu systemowego ORE zawierała informację o założeniach i działaniach projektowych, zasobach metodycznych powstających w jego ramach oraz planowanej kampanii promującej naukę języków obcych.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Aleksandra Piskorska – Ekspert merytoryczny projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

 

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Kielcach

W dniu 24 października 2013 r. w Kielcach odbyła się dziewiąta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno–promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja ta poświęcona była metodom pracy szkoły z uczniem zdolnym w obszarze wspierania i rozwijania uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych.
 

Konferencja była adresowana do przedstawicieli kuratorów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 140 osób.

 

Konferencję rozpoczęła Pani Katarzyna Stępniak – ekspert merytoryczny ORE w  projekcie. Przedstawiła ona dotychczasowe oraz planowane działania podejmowane w ramach projektu. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Maria Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Zaprezentowała ona cele i działania Funduszu. Opowiedziała również o szczególnej roli nauczyciela ucznia zdolnego. Kolejnym prelegentem był Pan Artur Matejkowski – przedstawiciel Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Zaprezentował on ofertę Ministerstwa i podejmowane działania służące wspieraniu oraz promowaniu uczniów zdolnych. Tematem wystąpienia Pani dr Iwony Błaszczak z Katedry Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie były „Konstrukty osobiste nauczyciela jako kluczowa kompetencja w pracy z uczniem zdolnym”.
 
W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:
 1. Promocja aktywności fizycznej w szkole – praca z uczniem zdolnym – dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
 2. Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania – dr Gabriela Olszowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.
 3. czeń zdolny w interaktywnej klasie, czyli wykorzystanie multimediów w nauczaniu języka polskiego – Alina Bek, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Metody pracy z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych – Aneta Madziara, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który zaprezentowała pani Katarzyna Gut, koordynator projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II, i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Wykład nosił tytuł: „Język to Twój paszport. Ucz się języków”.
 
Spotkanie podsumowała i zakończyła Katarzyna Stępniak.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Gdańsku

W dniu 11 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych i sportowych” – siódma z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to druga konferencja z cyklu konferencji regionalnych dotyczących wspierania uzdolnień uczniów w obszarze nauk humanistycznych, artystycznych i sportowych.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, rad rodziców, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Konferencja w szczególności adresowana była do liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi) w obszarze przedmiotów humanistycznych, artystycznych i sportowych. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób.

 

Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Piskorska, ekspert merytoryczny projektu – przedstawiając działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, a wykłady wygłosili: Pan Andrzej Spilkowski, Kierownik Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku – opisując, jakie umiejętności należy rozwijać u uczniów w kontekście matury 2015 z języka polskiego oraz Pani Irena Pancer i Pan Piotr Bojko, Przedstawiciele Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezentujący model wspierania uczniów zdolnych na przykładzie projektu „Zdolni z Pomorza”. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie Pana Artura Matejkowskiego, głównego specjalisty w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, który zaznajomił uczestników z ofertą Ministerstwa Edukacji Narodowej i podejmowanymi działaniami w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących czterech sesjach tematycznych:

 1. Portretowanie zdolności i ich rozwój. Dorota Dąbrowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Tutoring alternatywną formą pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniem. Dorota Cichecka, Dyrektor LO Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku, tutor i współpracownik Kolegium Tutorów we Wrocławiu
 3. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych. Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Wyjdź poza schemat – pobudzanie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu. Natalia Bojarska i Natalia Kur, Stowarzyszenie TALENT

Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który wygłosiła Pani Blanka Sołtys, menadżer projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Prezentacja projektu systemowego ORE zawierała informacje o założeniach i działaniach projektowych, zasobach metodycznych powstających w jego ramach oraz planowanej kampanii promującej naukę języków obcych.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Aleksandra Piskorska – ekspert merytoryczny projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego